Статут

Статут

 Затверджено

рішенням Конотопської районної ради

шостого скликання від 27.09.2013

А.В.Боярчук

 

 

СТАТУТ

РАЙОННОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

КОНОТОПСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ


 
 
 1. Загальні положення
1.1. Комунальна установа –  Районний методичний кабінет Конотопської районної ради (далі – методкабінет) утворено на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008 № 1119 «Про затвердження положення про районний (міський) методичний кабінет (центр)» та розроблено Статут на основі Примірного Статуту районного (міського) методичного кабінету (центру), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2008 №1221.
1.2. Юридична адреса методкабінету: 41607, Україна, Сумська область, місто Конотоп, вулиця Фрунзе, будинок 21-А.
1.3. Засновник методкабінету є Конотопська районна рада, ідентифікаційний номер 23825594, юридична адреса: 41607, Україна, Сумська область, місто Конотоп, вулиця Соборна, будинок 23, (далі-Засновник). Уповноваженим органом управління є Конотопська районна державна адміністрація через відділ освіти, молоді та спорту Конотопської районної державної адміністрації.

 • Методкабінет в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», Положенням про районний (міський) методичний кабінет (центр), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008 № 1119 (далі – положення), іншими нормативно-правовими актами у галузі освіти, цим статутом, затвердженим засновником.
 • Методкабінет є юридичною особою, має печатку, штамп і бланки з відповідними реквізитами, рахунки в банку. Методкабінет набуває права юридичної особи з дня його державної реєстрації у встановленому законом порядку.
 • Головною метою діяльності методкабінету є науково-методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти, організація науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів (далі – навчальні заклади), розвиток їхньої творчої ініціативи у міжкурсовий період.
 • Діяльність методкабінету спрямована на реалізацію завдань, основними з яких є:
 • створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації, у тому числі з використанням дистанційних форм навчання;
 • координація діяльності методичних кабінетів при навчальних закладах, районних методичних об’єднань, методичних об’єднань при навчальних закладах;
 • моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів, у тому числі тих, що навчаються за альтернативними підручниками і навчальними посібниками, їх відповідності Державному стандарту початкової загальної освіти, затвердженому постановою Кабінету міністрів України від 20.04.2011 №462 та Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженому постановою Кабінету міністрів України від 23.11.2011 №1392; моніторинг умов забезпечення психічного та фізичного стану учнів навчальних закладів;
 • моніторинг стану психічного, фізичного розвитку дітей дошкільного віку, набуття ними життєвого досвіду, вироблення вмінь і навичок, необхідних для подальшого навчання; стану організації педагогічного процесу та науково-методичної роботи в цих закладах;
 • здійснення організації апробації та моніторингових досліджень навчально-методичного забезпечення дошкільної освіти, підручників, навчальних посібників та іншої навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів;
 • патронаж навчальних закладів, які мають статус експериментальних, надання їм науково-методичної допомоги;
 • вивчення потреб та надання практичної допомоги молодим спеціалістам, іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки їх до атестації; участь у роботіатестаційних комісій, надання на звернення відділу освіти, молоді та спорту оцінки якості навчально-виховної роботи педагогічних працівників, що атестуються;
 • організація, науково-методичне забезпечення роботи з резервом працівників науково-методичних установ і керівних кадрів закладів освіти району;
 • упровадження сучасних освітніх систем, технологій, інтерактивних методів організації навчання та виховання;
 • проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу “Учитель року”, інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників; надання переможцям допомоги щодо підготовки їх до участі в наступних етапах змагань;
 • взаємодія з науковими відділеннями Малої академії наук України та іншими учнівськими товариствами, участь у проведенні олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів тощо; організація підготовки команд та окремих учнів до участі їх у наступних етапах змагань;
 • організація інформаційно-комунікаційного обслуговування та використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі, діяльності навчальних закладів;
 • вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду, використання інноваційних технологій, сучасних форм організації навчально-виховного процесу;
 • формування електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів, окремих працівників; створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та іншої літератури, періодичних педагогічних видань;
 • проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності навчальних закладів, окремих педагогічних працівників;
 • висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічних колективів та окремих педагогічних працівників, проблем розвитку освіти в районі.

1.8.     Методкабінет самостійно здійснює діяльність і приймає рішення в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, положенням і цим статутом.
1.9.     Методкабінет несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за реалізацію завдань, визначених чинним законодавством України про загальну середню, дошкільну та позашкільну освіту, державних вимог до роботи з педагогічними кадрами; дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.
1.10.   Взаємовідносини між методкабінетом з юридичними і фізичними особами визначаються відповідними угодами.

 1. Режим роботи методкабінету

2.1.     Методкабінет працює за п’ятиденним робочим тижнем.
2.2.Щоденний графік роботи методкабінету:
понеділок – четвер з 8.00 до 17.15, обідня перерва з 12.00 до 13.00;
п’ятниця – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00.
Можливі чергування працівників методкабінету у вихідні, святкові та неробочі дні (згідно з графіком відділу освіти, молоді та спорту)
2.3. Щоденний графік роботи працівників методкабінету:
понеділок, четвер – проведення індивідуальних консультацій на базі методкабінету;
вівторок – робота в навчальних закладах;
середа, п’ятниця – проведення колективних форм методичної роботи (засідання районних методичних об’єднань, семінари, тренінги, групові консультації, конференції, майстер-класи професійної майстерності, засідання науково-методичної ради методкабінету, творчих груп, шкіл передового педагогічного досвіду тощо).

 1. Організація діяльності методкабінету

3.1.   Методкабінет здійснює свою діяльність відповідно до плану, який складається на календарний рік.
3.2.  План роботи схвалюється науково-методичною радою методкабінету та затверджується його керівником у погодженні з відділом освіти, молоді та спорту Конотопської  райдержадміністрації та Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.
3.3.   Методкабінет може надавати додаткові освітні послуги (на підставі угод).

 1. Працівники методкабінету
 • Штатний розпис методичного кабінету розробляється на підставі Типових штатів для Методичних кабінетів відповідно до потреб забезпечення Державного стандарту дошкільної, початкової загальної освіти та освітніх галузей Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та позашкільної освіти, реалізації покладених на нього завдань і затверджується відділом освіти, молоді та спорту Конотопської районної державної адміністрації в межах виділених асигнувань.
 • Працівниками методкабінету є: завідувач, його заступник, педагогічні та науково-педагогічні працівники, методисти, психологи, бібліотекар, секретар-друкарка, технічний персонал тощо відповідно до р. ІV (п. 4.1, 4.3.) Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 1119 від 08.12.2008, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.12.08 за № 1239/15930.
 • За успіхи в роботі працівників методкабінету встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення:

преміювання, надбавки за інтенсивність у роботі; нагородження грамотами різних рівнів, оголошення подяк.
4.4.На посаду працівників методкабінету приймаються особи з відповідною вищою педагогічною освітою, стажем, які зможуть забезпечити ефективність роботи на займаній посаді.
4.5.Трудові відносини у методкабінеті регулюються чинним законодавством України про працю, нормативно-правовими актами Міністерства освіти
і науки, а також прийнятими, відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.
4.6.    Працівники методкабінету мають право:

 • на вільний   вибір   педагогічно   доцільних   форм,   методів   і   засобів роботи з педагогічними кадрами;
 • на підвищення кваліфікації, участь у семінарах, нарадах тощо;
 • проводити, в установленому порядку, науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
 • вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності методкабінету;
 • на соціальне   та   матеріальне   забезпечення   відповідно  до   чинного законодавства;
 • брати участь у роботі органів самоврядування;
 • об’єднуватися у    професійні     спілки    та    бути     членами     інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена чинним законодавством;
 • на захист професійної честі та власної гідності;
 • на збереження    кваліфікаційних    категорій    і    педагогічних    звань, одержаних за результатами останньої атестації;
 • інші права, що не суперечать законодавству України.

4.7.    Працівники методкабінету зобов’язані:

 • виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору;
 • дотримуватися етики і норм загальнолюдської моралі;
 • виконувати накази,  розпорядження  завідувача районного методичного кабінету.

4.8. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до методкабінету завідувачем.
4.9. Працівники методкабінету несуть відповідальність за його майно.
4.10. Атестація працівників методкабінету здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
4.11. Працівники методкабінету у відповідності статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять один раз на рік безоплатний медичний огляд при Конотопській ЦРЛ.
4.12. Працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку методкабінету,  не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають   займаній   посаді,   звільняються   з   роботи   відповідно   до   чинного законодавства.

 1. Керівництво методкабінетом

5.1.Керівництво методичним кабінетом здійснюється через відділ освіти, молоді та спорту Конотопської районної державної адміністрації, який є уповноваженим органом Конотопської районної державної адміністрації.
5.2.Наукове керівництво методичним кабінетом у частині науково-методичного забезпечення системи дошкільної та загальної середньої освіти у погодженні з відділом освіти, молоді та спорту Конотопської районної державної адміністрації здійснює Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.
5.3.Безпосереднє керівництво методичним кабінетом здійснює його завідувач, який призначається та звільняється з посади засновником за погодженням із Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.
5.4.   Завідувач методичного кабінету:
–    здійснює загальне керівництво діяльністю методкабінету, готує план роботи, погоджує, затверджує в установленому порядку, контролює його виконання;

 • затверджує структуру методкабінету, посадові інструкції та функціональні обов’язки його працівників, визначає ступінь відповідальності за їх виконання;
 • представляє інтереси методкабінету у відносинах із відділом освіти, молоді та спорту Конотопської районної державної адміністрації, Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, юридичними, фізичними особами;
 • вносить пропозиції засновнику стосовно чисельності та фонду оплати праці працівників;
 • видає в межах компетенції листи, накази та забезпечує контроль за їх виконанням;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників методкабінету;
 • розпоряджається майном і коштами методкабінету;
 • виконує кошторис, укладає угоди, дає доручення щодо використання коштів, відкриває банківські рахунки тощо;
 • заохочує працівників методкабінету, накладає на них дисциплінарні стягнення;
 • звітує перед уповноваженим органом засновника: відділом освіти, молоді та спорту, Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти про результати діяльності методкабінету.
 • Завідувач є членом колегії відділу освіти, молоді та спорту Конотопської районної державної адміністрації.
 • Постійно діючим колегіальним органом керівництва методкабінетом є науково-методична рада,   яку   очолює   завідувач   методкабінету.

5.7.   Органом громадського самоврядування методкабінету є загальні збори колективу, які скликаються один раз на рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.
Загальні збори колективу:

 • погоджують Статут методкабінету, зміни і доповнення до нього;
 • заслуховують звіт завідувача методкабінету щодо його статутної діяльності, дають їй оцінку шляхом відкритого голосування;
 • розглядають питання науково-методичної роботи та фінансово-господарської діяльності методкабінету;

–   затверджують    основні    напрями    розвитку,    вдосконалення   роботи методкабінету.

 1. Майно методкабінету
 • Матеріально-технічне забезпечення методкабінету здійснюється уповноваженим органом управління (Конотопська районна державна адміністрація) через відділ освіти, молоді та спорту Конотопської районної державної адміністрації, який забезпечує методкабінет необхідним обладнанням, організовує ремонт приміщень, господарське обслуговування тощо.
 1. Фінансово-господарська діяльність методкабінету

7.1. Джерелами фінансування методкабінету є кошти:

 • районного бюджету;
 • інші надходження, не заборонені чинним законодавством;
 • добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб.

7.2.   Методкабінет, за погодженням із уповноваженим органом засновника відділом освіти, молоді та спорту Конотопської районної державної адміністрації, має право:

 • придбати, орендувати необхідне йому обладнання, інше майно;
 • отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб.

7.3.Статистична звітність про діяльність методкабінету здійснюється відповідно до чинного законодавства.
7.4. Порядок ведення діловодства, бухгалтерського обліку в методкабінеті визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються методична установа. Бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу освіти, молоді та спорту Конотопської районної державної адміністрації.

 1. Припинення діяльності комунальної установи
 • Припинення діяльності методкабінету здійснюється його реорганізацією (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або ліквідації.

Методкабінет є таким, що припинив свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про його припинення.

 • Реорганізація, ліквідація методкабінету (злиття, приєднання, поділ, перетворення) здійснюється за рішенням засновника – Конотопської районної ради та за іншими підставами, передбаченими чинним законодавством України.
 • Ліквідація методкабінету здійснюється призначеною рішенням сесії Конотопської районної ради ліквідаційною комісією. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами методкабінету.
 1. Контроль за діяльністю методкабінету

9.1.Контроль за діяльністю методкабінету здійснюєтьсязасновником, уповноваженим органом управління через відділ освіти, молоді та спорту Конотопської райдержадміністрації.
9.2.Контроль за діяльністю методкабінету в частині науково-методичного забезпечення здійснює Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

Поділитися