Методичні рекомендації щодо особливостей викладання світової літератури, російської мови та інтегрованого курсу


 «Література»  у загальноосвітніх навчальних закладах  2014-2015 навчального року
У 2014-2015 навчальному році вивчення світової літератури у 5, 6 класі здійснюватиметься за навчальною програмою для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, розробленою  на основі нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392) і затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 06.06.2012 р. № 664.
Дана навчальна програма зі світової літератури у загальноосвітніх навчальних закладах  спрямована на залучення учнів до найвищих досягнень національної  та світової літератури і культури, національних, загальнолюдських духовних цінностей, формування комунікативної та літературної компетентностей, розвиток творчих здібностей учнів, виховання в них естетичного смаку, високої читацької та загальної культури, вироблення вмінь самостійно ознайомлюватися зі зразками мистецтва слова, свідомо сприймати втілені в них естетичні й духовні цінності.
Щоб досягнути поставленої  мети, педагогу потрібно вирішувати такі основні завдання:
–    формувати в учнів уявлення про художню літературу як мистецтво слова, важливу складову системи мистецтв і духовної культури українського та інших народів світу;
–  виховувати повагу до духовних скарбів українського народу та всього людства, расову, етнічну, соціальну, гендерну, релігійну, індивідуальну толерантність, здатність формувати, формулювати й активно відстоювати власну точку зору, свою систему життєвих цінностей і пріоритетів, зберігати й примножувати кращі національні традиції;
–   відпрацьовувати з учнями вміння й навички аналізу художнього тексту, здатність сприймати його з урахуванням авторської концепції індивідуального стилю, бачити кожен конкретний твір у літературному, культурному та історичному контекстах;
Об’єктом  вивчення  в  курсі світової літератури   є   художній твір,  його естетична  природа та  духовно-етична сутність. Аналіз   та   інтерпретація літературного твору мають спиратися на ґрунтовне знання тексту, докладний розгляд ключових епізодів, доречне цитування, виразне читання окремих творів або їх фрагментів тощо.
5 клас за новою навчальною програмою розпочинає новий етап літературної освіти – долучення до читання (5-7 класи), який продовжує етап літературного читання, що здійснювався у початковій школі.
Згідно з новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти передбачається реалізація чотирьох змістових ліній: емоційно-ціннісної, культурологічної, літературознавчої і компаративної.
З метою підвищення мотивації учнів до вивчення української та  іноземних мов у програмі з 5 класу закладено можливість читання художніх творів зарубіжних авторів в українських перекладах і мовами оригіналів (англійською, німецькою, французькою, російською тощо – за умови достатньої підготовленості учнів і вчителя).
У програмі збільшено варіативний компонент (20% – 14 годин із 70 на рік): резервний час (6 годин), уроки розвитку мовлення (4 години), уроки позакласного читання (4 години), коли вчитель може обрати твір із переліку додаткової літератури, розподілити додаткові години у межах розділу або теми, врахувавши уподобання, інтереси учнів, особливості й рівень підготовки класу.
У 2014-2015 навчальному році вивчення світової літератури у 5 класі загальноосвітніх навчальних закладів   здійснюватиметься за підручниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України:

 • «Світова література» підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Ніколенко О.М.,  Конєва Т.М., Орлова О.В., Зуєнко М.О., Кобзар О.І.)
 • «Світова література» підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів ( авт. Волощук Є.В.)

Перелік підручників зі світової літератури для учнів 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07.02.2014 № 123 «Про надання грифа навчальній літературі»:

 • «Світова література» підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Ніколенко О. М., Конєва Т. М., Орлова О. В., Зуєнко М. О., Кобзар О. І.);
 • «Світова література» підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Волощук Є. В.)

Учні, які навчаються в 7-11 класах будуть продовжувати  працювати за програмами, якими користувалися  вчителі у 2012-2013 н.р.
Наголошуємо на обов’язковому проведенні уроків виразного читання у 7-9 класах (за старим Державним стандартом).
Оцінку за ведення зошита зі світової літератури виставляють у кожному класі окремою колонкою в журналі раз на місяць і враховують як поточну до найближчої тематичної. Звертаємо увагу, що додатковий запис щодо теми над датами в журналі не робиться.
Вивчення інтегрованого курсу «Література» (національної меншини та світова) у 5, 6 класі здійснюватиметься за навчальною  програмою:

 • Література (російська та світова) для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою (укладачі: Исаева Е.А., Клименко Ж.В., Корниенко О.А.,  Мельник А.О.,  Храброва В.Е., Мухин В.А.,  Данилова И.Н.

У пояснювальній записці до чинної програми зазначено, що кількість годин на вивчення розділів і тем є орієнтовною, тому вчитель, виходячи з конкретних умов навчання, має право самостійно здійснювати перерозподіл годин протягом всього навчального року та реалізувати зміст навчання за рахунок резервного часу та інтенсифікації навчального процесу.
Програми передбачають творчий підхід учителя до викладання літератури. Вчитель має право змінювати кількість годин для вивчення оглядових та монографічних тем, для проведення бесід з позакласного читання та уроків розвитку мовлення. На свій погляд вчитель має право збільшити кількість контрольних робіт, але при цьому учні не повинні перевантажуватися.
У 2014-2015 навчальному році вивчення інтегрованого курсу «Література» у 6 класі загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься  за підручниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України:

 • «Інтегрований курс «Література» (російська та світова)» підручник  для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою (авт. Бондарева О. Є. Ільїнська Н. І., Мацапура В. І., Бітківська Г. В.);
 • «Інтегрований курс «Література» (російська та світова)» підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою (авт. Ісаєва О. О., Клименко Ж. В.).

Оцінювання навчальних досягнень учнів з    літератури   в 5- 6 класах  має здійснюватися  відповідно до наказу Міністерства освіти і науки  України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти».
З метою систематизації та упорядкування навантаження учнів протягом навчального року подаємо  таблицю, в якій розміщена   кількість різних видів контролю навчальних досягнень учнів.
Обов’язкову кількість видів контролю ви зможете переглянути та завантажаити тут
У кожному семестрі обов’язковим є проведення двох уроків розвитку мовлення: одного уроку усного розвитку мовлення, а другого – писемного. Умовне позначення у таблиці (у + п).
Звертаємо увагу на те, що домашній контрольний твір не є обов’язковою формою контролю зі світової літератури. Ураховуючи розвиток інформаційних технологій і рівень володіння ними сучасними учнями, написання домашнього контрольного твору, який потім має перевірити учитель, перетворюється на формальність і не дозволяє об’єктивно визначити знання учнів з певної теми.
Якщо такий вид контролю навчальних досягнень учнів, як домашній контрольний твір, залишений учителем, необхідно обрати таку форму творчої роботи (наприклад, створення фанфіків тощо), щоб учні самостійно виконували творче домашнє завдання.
Можливі види контрольних робіт:

 • тест;
 • відповіді на запитання;
 • контрольний літературний диктант;
 • анкета головного героя;
 • комбінована контрольна робота тощо;
 • письмові контрольні твори.

Можливі види контрольних робіт із розвитку мовлення:

 • складання оповідання (казки) за прислів’ям;
 • добір прислів’їв, крилатих виразів, фразеологічних зворотів, що виражають головну ідею твору;
 • введення власних описів в інтер’єр, портрет, пейзаж у вже існуючому творі;
 • усний переказ оповідання, епізоду твору;
 • твір-характеристика персонажа;
 • написання асоціативного етюду, викликаного певним художнім образом;
 • написання вітального слова на честь літературного героя, автора тощо;
 • твір-опис за картиною;
 • складання тез літературно-критичної статті (параграфа підручника);
 • підготовка проекту (з можливим використанням мультимедійних технологій) – індивідуального чи колективного – з метою представлення життєвого і творчого шляху, естетичних уподобань письменника тощо;
 • складання анкети головного героя, цитатних характеристик, конспекту, рецензії, анотації;
 • написання реферату;
 • ідейно-художній аналіз поетичного чи прозового твору;
 • написання листа авторові улюбленої книжки;
 • інсценізація твору (конкурс на кращу інсценізацію уривка твору) тощо.

Оцінювання навчальних досягнень учнів 7-11 класів зі світової літератури та літератур національних меншин здійснюватиметься за наказом Міністерства освіти інауки від 30.08.2011 р. № 996  «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти».
 
Особливості викладання російської мови
Головна мета вивчення російської та інших мов національних меншин в загальноосвітніх навчальних закладах – надати основи знань про мову, що дозволить забезпечити достатньо високий рівень  спілкування та грамотного письма, необхідних для успішної індивідуальної та соціальної діяльності, міжкультурного взаєморозуміння. Ця мета реалізується через головний методологічний принцип – комунікативність навчання.
Вивчення російської мови  у 5, 6 класі (як предмет) буде здійснюватися за навчальними програмами:

 • Російська мова: для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням російською мовою (укладачі: Голобородько Є.П., Озерова Н.Г., Михайловська Г.О., Статівка В.І., Давидюк Л.В., Бикова К.І., Яновська Л.Г., Кошкіна Ж.О.);
 • Російська мова: для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою (початок вивчення з 1 класу) (укладачі: Баландіна Н.Ф., Синиця І.А., Фролова Т.Я., Бойченко Л.А.);
 • Російська мова: для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою (початок вивчення з 5 класу)                      (укладачі:  Курач Л.І., Корсаков В.О., Фідкевич О.Л.,  Ґудзик І.П. ).

Вивчення російської мови у 7-9 класах залишається таким, як і в попередні роки.
Перелік підручників зі світової літератури для учнів 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07.02.2014 № 123 «Про надання грифа навчальній літературі»:

 • «Російська мова (6-й рік навчання) для загальноосвітніх навчальних закладів навчанням українською мовою» підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Рудяков О.М., Фролова Т.Я., Маркіна-Гурджі М.Г.)
 •   «Російська мова (6-й рік навчання) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою» підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Давидюк Л.В.).
 •   «Російська мова (2-й рік навчання) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою» підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Корсаков В.О., Сакович О.К.).
 •   «Російська мова (2-й рік навчання) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою» підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Полякова Т.М., Самонова О.І., Приймак А.М.).

Основна мета вивчення мов та літератур у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин полягає у створенні оптимальних умов для активного оволодіння учнями державною та рідною мовами, формуванні мовної, комунікативної етнокультурної компетенцій, що надає можливість користуватися ними в різних суспільних сферах діяльності.
У зв’язку з цим учителі-словесники мають надавати пріорітет процесу учіння, самостійній пізнавальній діяльності учнів, розвитку в них творчих здібностей, вмінь працювати з інформацією.
Укладачі навчальної програми визначають основну мету вивчення школярами-українцями російської мови – дати можливість учням успішно розв’язувати життєво важливі такі завдання: пізнавальні, навчальні, особистісні, професійні.
Для   оцінювання   результатів  навчання  з    російської мови,  потрібно користуватися  такими  документами:

 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222                  «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів».
 • Лист Міністерства освіти і науки України від 30.08.2013 № 1/9-592 «Методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання з російської мови».

Звертаємо увагу, що записи в журналі повинні здійснюватися лише державною мовою.
 
 
Методист російської мови
та світової літератури
Сумського ОІППО                                                              І.О. Захарченко
 

Поділитися