Методичні рекомендації щодо викладання української мови та літератури


Українська мова
 Головне завдання вивчення української мови як державної – підготовка грамотної особистості з високим рівнем комунікативної компетентності.
У 2014-2015 навчальному році вивчення української мови у 5, 6 класах здійснюватиметься за новою навчальною програмою для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, розробленою на основі нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392), затвердженою наказом Міністерства від 06.06.2012 р. № 664: Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013.
Перелік підручників для учнів 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів затверджено наказом Міністерства освіти і науки України
від 07.02.2014 № 123 «Про надання грифа навчальній літературі»:

 1. Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т., Жук М.Г. Українська мова. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Грамота, 2014.
 2. Заболотний О.В., Заболотний В.В. Українська мова. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Ґенеза, 2014.
 3. Глазова О.П. Українська мова. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2014.

Інформацію щодо структури матеріалу підручників пропонуємо читати в листі Міністерства освіти і науки  України від 01.07. 2014 № 1/9-343 «Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі».
Орієнтовне календарно-тематичне планування з української мови в 6 класі надруковане:  у журналі «Дивослово», № 6 2014 року; у газеті «Українська мова та література» № 15-16 2014 року.
Вивчення української мови у 7-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України (лист МОНУ від 23.12.2004 №1/11-6611): Українська мова. 5-12 класи / Автори Шелехова Г.Т., Тихоша В.І., Корольчук А.М., Новосьолова В.І., Остаф Я.І.  // За редакцією Л.В. Скуратівського. – К.: Ірпінь: Перун, 2005.
За новою програмою з української мови для 5-9 класів кількість годин не змінилася, тільки відбувся перерозподіл їх між 6 і 7 класами
(раніше – відповідно по 3 год. на тиждень (105 год.): 5 клас – 3,5 год. на тиждень (122 год.); 6 клас – 3,5 год. на тиждень (122 год.); 7 клас – 2,5 год. на тиждень (88 год.); 8 клас – 2 год. на тиждень (70 год.); 9 клас – 2 год. на тиждень (70 год.).
У мовленнєвій змістовій лінії  нової програми уточнено деякі види творчих робіт щодо поділу їх на усні й письмові форми виконання, внесено певні зміни до вимог  щодо рівня мовленнєвої компетентності учнів шостого класу.
З огляду на те, що у формуванні мовленнєвої компетентності шестикласників у процесі сприймання усних і письмових текстів чільне місце займає аудіювання й читання мовчки, то успішне опанування їх передбачає регулярне використання спеціально підготовлених учителем цілеспрямованих завдань із розвитку в шестикласників умінь слухати-розуміти, читати-розуміти, аналізувати й оцінювати усні й  письмові висловлювання (розуміти фактичний зміст, особливості побудови текстів, визначати тему й основну думку, причинно-наслідкові зв’язки, основну й другорядну інформацію, зображувально-виражальні засоби), висловлювати своє ставлення до почутого й прочитаного, критично формулювати власні судження.
У новій програмі в 6 класі на формування й розвиток  аудіативних і читацьких умінь (уголос і мовчки) виділяються по 2 год. на рік (по 1 год. на семестр), не враховуючи проведення тестового контролю за рівнем досягнень шестикласників з аудіювання й читання мовчки, для цієї роботи спеціальних годин не відведено.
У мовній змістовій лінії збільшено кількість годин на «Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого» (5/7) (тут і далі: у чисельнику подано стару кількість годин – 5, а в знаменнику нову7).
Розширено розділ «Лексикологія. Фразеологія» матеріалом про фразеологію, перенесеним із 5 класу й відповідно значно збільшено кількість годин (7/12).
Щодо розділу «Словотвір. Орфографія» (8/9), то його доповнено матеріалом про абревіатуру, словотвірний ланцюжок, словотвірний розбір слова.
Збільшено кількість годин на вивчення розділу «Морфологія. Орфографія», зокрема: на вивчення іменника (18/20), прикметника (15/17), числівника (8/10), займенника ( 8/10).
Зміст соціокультурної змістової лінії в кожному класі майже повністю змінено, наповнено новим матеріалом (тематика текстів, види висловлювань), а орієнтовні вимоги визначено з урахуванням вимог компетентнісного підходу (учень сприймає, аналізує, оцінює прочитані чи почуті відомості й добирає та використовує ті з них, які необхідні для досягнення певної комунікативної мети; використовує українську мову як засіб формування ціннісної позиції щодо громадянського патріотизму, любові до Батьківщини й української природи, почуття гордості за свою країну, поваги до її історії, культури й історичних пам’яток, сімейних цінностей, визнання цінності здоров’я свого й інших, оптимізму в сприйманні світу; усвідомлює роль морально-етичних норм; готовий і здатний застосовувати їх відносно дорослих і ровесників у школі, позашкільному житті, вдома, суспільно корисній діяльності).
Зауважимо, що роль діяльнісної (стратегічної) змістової лінії виявляється у формуванні мотивації навчання, здатності організовувати свою працю для досягнення результату, дає змогу вибудувати  цілеспрямовану лінію поведінки для успішного виконання певного завдання; удосконаленні загальнонавчальних умінь, оволодінні творчими, естетико-етичними вміннями, які визначають успішність мовленнєвої діяльності.
Діяльнісну змістову лінію в кожному класі змінено з урахуванням уже набутих учнями умінь і навичок у попередніх класах. Наприклад, у 6 класі  передбачено, що учні вже самостійно  визначають мету власної пізнавальної діяльності, відповідно до якої планують діяльність, оцінюють здобутий результат і роблять відповідні корективи; удосконалюють і поглиблюють загальнопізнавальні (інтелектуальні, інформаційні) уміння, намагаючись самостійно систематизувати, зіставляти, інтерпретувати здобуту  інформацію з різноманітних джерел; переносити раніше здобуті знання й набуті вміння в нову ситуацію; критично оцінювати свої вчинки, узгоджуючи їх із загальнолюдськими моральними нормами, виявляючи готовність і здатність творити добро словом і ділом.
Вивчення української мови у 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України (наказ  Міністерства освіти і науки України від 28.10.2010 № 1021).
Розподіл годин на вивчення української мови здійснюється відповідно до Типових навчальних планів, перерахованих у листі Міністерства освіти і науки України від 11.06.2014 № 1/9-303 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014-2015 навчального року».
Зразок заповнення сторінки журналу з української мови подано в методичному листі Міністерства освіти і науки України від 21.08.2010
№ 1/9-580
(Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. –
№ 14-15. – 2010. – С. 3-17). Звертаємо увагу, що додатковий запис щодо теми над датами в журналі не робиться.
Перевірка мовних знань і вмінь здійснюється за допомогою завдань тестового характеру із урахуванням специфіки виучуваного матеріалу. Решта часу контрольного уроку може бути  використано на виконання завдань з аудіювання, читання мовчки.
Тематичну оцінку виставляють на підставі поточних оцінок з урахуванням контрольної (тестової) роботи з мовної теми. Оцінку за семестр виставляють на основі тематичних оцінок.
Оцінювання говоріння, читання вголос здійснюється індивідуально шляхом поступового накопичення оцінок для того, щоб кожний учень  одержав мінімум одну оцінку за виконання завдань на побудову діалогу, усного переказу й усного твору. Для цих видів робіт не відводять окремого уроку, а оцінки виводять один раз на рік і виставляють у колонки без дати.
Українська література
Українська література як базовий навчальний предмет визначає моральні орієнтири молодого покоління. Шкільна літературна освіта забезпечує етичне та естетичне виховання учнів, їх прилучення до надбань вітчизняного письменства, розвиток стійкої мотивації до читання, потреби у зверненні до художньої літератури впродовж життя, формування загальної культури.
Як навчальний предмет українська література охоплює також знання, пов’язані зі сферою літературознавства, теорії та історії літератури, знання про способи навчальної діяльності, що значною мірою реалізуються в уміннях і навичках учнів.
Важливим у роботі вчителя є наповнення реальним змістом методичних підходів особистісно зорієнтованого та компетентнісного навчання, що забезпечує розвиток різнобічних здібностей  учнів, сприяє формуванню ключових компетентностей.
У 2014-2015 навчальному році вивчення української літератури у
5, 6 класах
здійснюватиметься за новою навчальною програмою для
5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, розробленою  на основі нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392) і затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 06.06.2012
№ 664:  Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013.
Курс української літератури в 6 класі структуровано за такими взаємопов’язаними тематично-проблемними блоками: «Загадково прекрасна і славна давнина України», «Я і світ», «Пригоди і романтика», «Гумористичні твори». До кожного з них відповідно до вікових особливостей учнів підібрані тексти, які за своїм змістом дають можливість максимально репрезентувати ту чи іншу тему.
З метою удосконалення навчальної програми з української літератури з обов’язкового вивчення вилучено такі теми:
5 клас
– Є. Гуцало. «Зірка», «Чарівники», «Журавлі високі пролітають…» (поезії) з розділу «Рідна Україна. Світ природи».
6 клас
– О. Іваненко. «Друкар книжок небачених» з розділу «Загадково прекрасна і славна давнина України»
та додано такі твори:
5 клас
– О. Олесь. «Заспів», «Україна в старовину», «Похід на Царгород» (поезії); Зірка Мензатюк. «Таємниця козацької шаблі» до розділу «Історичне минуле нашого народу».
6 клас
– В. Рутківський. «Джури козака Швайки» до розділу «Загадково прекрасна і славна давнина України»;
– І. Калинець. «Писанки», «Стежечка», «Блискавка», «Веселка», «Криничка», «Дим» (зі збірки «Дивосвіт» – на вибір) (поезії) до розділу «Я і світ».
Зазначені твори спрямовані на патріотичне виховання учнів, розвиток їх творчої уяви, фантазії, знайомлять з найкращими надбаннями сучасних авторів.
Вивчення української літератури у 6 класі загальноосвітніх навчальних закладів у 2014-2015 навчальному році здійснюватиметься за підручниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України:
– «Українська література» підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Авраменко О.М.).

 • «Українська література» підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Коваленко Л.Т.).

Інформацію щодо структури матеріалу підручників пропонуємо читати в листі Міністерства освіти і науки  України від 01.07. 2014 № 1/9-343 «Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі».
Орієнтовне календарно-тематичне планування з української літератури в 6 класі надруковане: у журналі «Дивослово», № 6 2014 року; у газеті «Українська мова та література», № 15-16 2014 року.
Вивчення української літератури в 7-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України: Українська література. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автори Р.В. Мовчан, Н.В. Левчик, О.А. Камінчук, М.П. Бондар, О.Б. Поліщук, М.М. Сулима,
Л.П. Шабельникова, В.М. Садівська. Керівник проекту М.Г. Жулинський. // За загальною редакцією Р.В. Мовчан. – К., Ірпінь: Перун, 2005.
 
Відповідно до рішення колегії Міністерства освіти і науки від 26.06.2014, Протокол № 4/5-2 «Про зміни до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів» унесено зміни до чинної програми з української літератури.
 
УВАГА: ЗМІНИ ДО НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ
Українська література. 7-9 класи
Вилучено
7 клас
А. Малик «Фірман султана» ( 2 книга тетралогії «Таємний посол»)
М. Стельмах. «Березень», «Я став би птицею, коли б…» (поезії)
8 клас
О. Бердник. «Хто зважиться – вогняним наречеться»
Додано
7 клас
А. Чайковський. «За сестрою»
О. Ольжич. «Господь багатий нас благословив», «Захочеш – і будеш» (із циклу «Незнаному воякові») (поезії)
О. Теліга. «Сучасникам», «Радість», «Пломінний день» (поезії)
8 клас
Із сучасної української поезії (на вибір) конкретизовано:
О.Забужко («Рядок з автобіографії», «Читаючи історію»), В.Герасим’юк («Чоловічий танець»), Ю.Андрухович («Астролог», «Пісня мандрівного спудея»), І.Малкович («З янголом на плечі», «З нічних молитов»), А.Мойсієнко («Жовтень жовті жолуді»), І.Павлюк («Дівчинка»), Г.Кирпа («Мій ангел такий маленький…», «Коли до вас темної ночі…»)
В. Дрозд. «Білий кінь Шептало»
Ю. Винничук. «Місце для дракона»
 
Вивчення української літератури у 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України (наказ від 28.10.2010 № 1021).
Розподіл годин на вивчення української літератури здійснюється відповідно до Типових навчальних планів, перерахованих у листі Міністерства освіти і науки України від 11.06.2014 № 1/9-303 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014-2015 навчального року».
Перелік головних вимог щодо виконання письмових робіт і перевірки зошитів з української літератури, особливостей проведення уроків виразного читання, кількість, призначення та особливості оформлення зошитів з предмета містяться у відповідному методичному листі Міністерства освіти і науки України від 21.08.2010 № 1/9-580. Там же подано зразок заповнення сторінки  журналу з української літератури. Звертаємо увагу, що додатковий запис щодо теми над датами в журналі не робиться.
Українська мова та література
в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин
Під час організації навчального процесу вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин повинні враховуватися спільні в обох мовах знання й уміння, які мають активізуватися на українському мовному матеріалі, а не вивчатися як нові. Факти, які не збігаються (наприклад, деякі знання з фонетики тощо), потребують особливої уваги, оскільки засвоєння такого матеріалу супроводжується інтерференційним впливом навичок, які вже сформувалися на уроках рідної мови. Тому ці знання й уміння потребують вивчення (корекції, поправки) відповідно до закономірностей української мови.
Вивчення української мови у 5-6 класах здійснюватиметься за  навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин, які розміщено на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua):
– Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням російською мовою
(укладачі: Н.В. Бондаренко, С.О. Караман, А.В. Ярмолюк, В.Л. Кононенко, О.В. Савченко).
Один із основних шляхів ефективного навчання української мови – застосування різних способів структурування навчального матеріалу з використанням узагальнювальних таблиць і схем, алгоритмів, що містять головні теоретичні відомості й факти мови, об’єднані узагальненою темою уроку.
Складові мовної компетенції учня в загальноосвітніх навчальних закладах із навчанням мовами національних меншин – сприйняття й засвоєння відповідної дидактичної інформації на різних мовних рівнях (фонетичному, словотвірному, морфологічному, синтаксичному, лексичному) з метою використання її у відповідних сферах комунікативної діяльності.
Наприклад, подібний в українській і мовах національних меншин матеріал доцільно структурувати великими, логічно завершеними частинами. Факти і явища, які є специфічними для української мови, винятки з правил повинні засвоюватися на окремо відведеному уроці. Частково подібний матеріал, який пов’язаний  із певними труднощами, вивчається порівняно невеликими дозами, по одному-два параграфи за урок. Окремого підходу вимагають протилежні явища – їх треба вивчати спеціально, у зіставленні з рідною мовою.
Однією з найскладніших проблем навчання української мови в загальноосвітніх навчальних закладах із навчанням мовами національних меншин є реалізація соціокультурної змістової лінії. Різнорідність культурних традицій та етнічна специфіка у формуванні свідомості потребує надзвичайно коректного підходу до питання вивчення культур, які, у результаті певних геополітичних умов, взаємодіють на тих чи інших територіях.
Відповідно до соціокультурної змістової лінії письмові роботи бажано пов’язувати з особистим життєвим досвідом учнів, що сприятиме формуванню в них умінь і навичок передавати на письмі власні роздуми та міркування з актуальних питань сучасного життя учнів.
На уроках української мови в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин рекомендуємо використовувати  міжпредметні зв’язки курсу мови з літературою, історією тощо. Опора на вже відомі учням поняття дасть змогу глибше усвідомити навчальний матеріал.
Реалізація міжпредметних зв’язків повинна здійснюватися на будь-якому уроці, тому що вдале поєднання дає вчителю змогу економно та інтенсивно використовувати час на уроці. Під час вивчення будь-якої теми чи то з української мови, чи то з літератури неможливо уникнути відомостей з історії України, тому що саме вони вказують на особливості доби, коли складалися ті чи інші мовні чи літературні явища, які у різний спосіб вплинули на розвиток мови і літератури.
Проведення бінарних уроків (українська мова/література; історія, географія, математика, біологія тощо) допоможуть вчителю привести в єдину систему знання учнів з певних предметів.
Отже, використання учителем нових форм і методів мають забезпечити стратегії сучасного уроку, повною мірою задовольнити інтелектуальні, творчі, духовні, емоційні, естетичні потреби сучасного учня.
Навчання української мови у 7-9, 10-11 класах буде продовжено за навчальними програмами для загальноосвітніх навчальних закладів:
з навчанням російською мовою:
– «Українська мова» для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою (Н.В. Бондаренко, О.М. Біляєв, Л.М. Паламар, В.Л. Кононенко. – Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2005);
рівень стандарту: «Українська мова» для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою (Н.В. Бондаренко, О.М. Біляєв, Л.М. Паламар, В.Л. Кононенко. – Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2005);
академічний рівень: «Українська мова» для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою (Н.В. Бондаренко, Л.М. Паламар, В.Л. Кононенко, С.В. Кос’янчук) – див. на сайті Міністерства освіти і науки України  (www.mon.gov.ua).
Звертаємо увагу українських словесників на те, що вивчення української літератури у 5-6, 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин здійснюватиметься за навчальними програмами та підручниками для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання; у 7-9 класах – учителі продовжують працювати за навчальною програмою з української літератури
за ред. Івасюк О.М. з урахуванням змін, внесених до неї в методичних рекомендації щодо реалізації галузевої Програми поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008/09 роки (лист Міністерства освіти і науки України від 08.10.08 № 1/9-647), та підручниками цього ж авторського колективу.
Отже, мовно-літературна освіта є важливим чинником створення оптимальних передумов розвитку всебічно освіченої особистості, виховання громадянина-патріота України.
Нормативно-правове забезпечення викладання української мови та літератури в 2014-2015 н.р.
 У процесі викладання української мови та літератури слід керуватися такими нормативними документами:

 1. Закон України «Про освіту».
 2. Закон України «Про середню загальну освіту».
 3. Національна доктрина розвитку освіти.
 4. Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття»).
 5. Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до
  2021 року (Указ Президента України від 25.06.2013 № 344/2013).
 6. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392).
 7. Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.11.2011 за № 1318/20056).
 8. Положення про Всеукраїнські учнівські Інтернет-олімпіади (затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.06.2012№ 671. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.06.2012 року за № 1074/21386).
 9. Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні та срібну медаль «За досягнення у навчанні» (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 13.12.2000 № 584 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 07.02.2012 № 116. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.02.2012 за № 279/20592).
 10. Положення про ДПА учнів (вихованців) у системі загальної освіти (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008
  № 94 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2009
  № 1151. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.01.2010
  за № 39/17334).
 11. Положення про класи з поглибленням вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки України від 08.04.2009 № 312).
 12. Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222).
 13. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 № 329. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.05.2011 за №566/19304).
 14. Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з предметів інваріантної складової навчального плану (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.08.2011 № 996).
 15. Про використання навчальної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.08.2012 № 882).
 16. Про затвердження програм зовнішнього незалежного оцінювання (наказ Міністерства освіти і науки України від 03.12.2013 № 1689)
  (додаток 7).
 17. Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального року (лист Міністерства освіти і науки України від 11.06.2014 № 1/9-303).
 18. Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі (лист Міністерства освіти і науки України від 01.07.2014 № 1/9-343).
 19. Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі (лист Міністерства освіти і науки України від 24.05.2013 № 1/9-368).
 20. Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 29.10.2007 № 1/9-651).
 21. Про нормативи граничної наповнюваності класів, груп, гуртків та нормативи поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у середніх закладах освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128).
 22. Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки України від 19.05.2008 № 432).
 23. Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки України від 19.05.2008 № 431).
 24. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 №1/9-61).
 25. Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності (наказ Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України від 10.05.2011 № 423).
 26. Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 № 496).
 27. Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІП ступенів (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 № 240).
 28. Про надання грифа навчальній літературі (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.02.2014 № 123).
 29. Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2014/2015 навчальному році (наказ Міністерства освіти і науки України від 08.08.2014 № 918).
 30. 30. Про результати Всеукраїнських учнівських турнірів (наказ Міністерства освіти і науки України від 106.2014 № 710).
 31. Інструкція про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я (затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я від 01.02.2013 № 72/78 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.02.2013 за № 288/22820).
 32. 32. Про орієнтовний перелік навчально-методичного забезпечення базових дисциплін у 2-х та 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 15.07.2013 № 1/9-493).

 
Методист з української мови та літератури
Сумського ОІППО                        Л.М. Шерстюк

Поділитися