Про внесення змін до Положення про відділ освіти


РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ КОНОТОПСЬКОЇ РАЙОННОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Про внесення змін до Положення про відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації Сумської області, затвердженого розпорядженням голови Конотопської районної державної адміністрації від 11.02.2009 № 46
 Відповідно до частини четвертої статті 44 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 р. № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», пункту 2 розпорядження голови Конотопської районної державної адміністрації від 30.10.2012 № 644-К «Про зміни в структурі та чисельності апарату та окремих структурних підрозділів Конотопської районної державної адміністрації», враховуючи Методичні рекомендації з розроблення положення про структурний підрозділ освіти і науки, молоді та спорту місцевої державної адміністрації, затверджені наказом МОН молодьспорт від 21.11.2012 № 1308, з метою забезпечення діяльності відділу освіти, молоді та спорту:
 

 1. Внести зміни до Положення про відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації Сумської області, затвердженого розпорядженням голови Конотопської районної державної адміністрації від 11.02.2009 № 46 «Про затвердження Положення про відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації Сумської області», та викласти його в новій редакції, що додається.

 

 1. Затвердити Положення про відділ освіти, молоді та спорту Конотопської районної державної адміністрації.

 
 
Голова Конотопської районної
державної адміністрації                                 О.П. Луговий
 
Додаток
 
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
КОНОТОПСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 1. Відділ освіти, молоді та спорту Конотопської районної державної адміністрації (далі – відділ освіти, молоді та спорту) є структурним підрозділом Конотопської районної державної адміністрації, який утворюється головою Конотопської районної державної адміністрації і підпорядковується голові Конотопської районної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний управлінню освіти і науки Сумської облдержадміністрації, а також з питань здійснення контролю за діяльністю підпорядкованих навчальних закладів – Державній інспекції навчальних закладів України.
 2. Відділ освіти, молоді та  спорту  районної державної адміністрації  у  своїй  діяльності  керується Конституцією та законами України, актами Президента України    та    Кабінету   Міністрів   України,   наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, голови районної державної адміністрації, а   також  цим Положенням.

У межах своїх повноважень відділ освіти, молоді та спорту організовує виконання актів законодавства у сфері освіти і науки, інновацій, інтелектуальної власності, молоді, сім’ї, фізичної культури та спорту, здійснює контроль за їх реалізацією.

 1.    Основними завданнями відділу є:

участь у забезпеченні реалізації на території району державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій, інтелектуальної власності, сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту;
забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;
визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів;
створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних, інших працівників закладів освіти, молоді та спорту;
створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законів України на здобуття вищої освіти;
забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального), наукового   та    науково-технічного    потенціалу   з  урахуванням  національно-
культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей району;
здійснення організації роботи щодо контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти, молоді та спорту, виконанням навчальними закладами державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, а також за дотриманням актів законодавства у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;
координація діяльності навчальних закладів, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, організація роботи з їх кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;
управління навчальними закладами, що перебувають у безпосередньому підпорядкуванні;
здійснення атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, розташованих на території району, оприлюднення результатів атестації;
здійснення організації роботи щодо забезпечення моніторингу у сфері освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в районі, захисту інтелектуальної власності;
участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності та трансферу технологій;
формування регіональної наукової та науково-технічної політики, впровадження інноваційних заходів, здійснення трансферу технологій, спрямованих на соціально-економічний розвиток району;
сприяння функціонуванню системи науково-технічної інформації;
забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань;
організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді, розвитку фізичної культури та спорту;
сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні;
організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;
сприяння розвитку олімпійського, паралімпійського та дефлімпійського  руху;
забезпечення підготовки і проведення в районі навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів;
сприяння міжнародному співробітництву з питань сім’ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту;
сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту.
участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району.

 1. Відділ освіти, молоді та спорту відповідно до покладених на нього завдань:

1) визначає  перспективи  і  пріоритетні  напрями  розвитку з питань   освіти,   інновації    та    інформатизації, інтелектуальної власності, молоді, фізичної культури та спорту;
2) забезпечує розвиток освітнього,  інноваційного, інформаційного   потенціалу району,  інтелектуальної  власності, видів спорту та фізичного виховання різних груп населення;
3) забезпечує  інтеграцію  вітчизняної  освіти,  сфер інформатизації, інформаційних ресурсів, інтелектуальної власності, фізичної  культури  і  спорту  із неухильним дотриманням принципів збереження і захисту національних інтересів;
4) вживає заходів із забезпечення навчальними закладами належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, організовує їх навчально-методичне й інформаційне забезпечення, сприяє підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників;
5) створює умови для здобуття громадянами дошкільної,  повної загальної  середньої,  позашкільної освіти та інклюзивного навчання;
6) затверджує робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів;
7) організовує впровадження програмно-методичного  забезпечення дошкільних,  загальноосвітніх, позашкільних навчальних  закладів;
8) забезпечує   формування  оптимальної  мережі  дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних закладів для задоволення   освітніх   потреб населення,    експериментальних навчальних   закладів   з   урахуванням   потреб   особистості   й регіональної специфіки;
9) забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин;
10) забезпечує у межах своїх повноважень розвиток різних форм позашкільної  освіти,  в  тому  числі  за місцем проживання дітей, формує  програми  розвитку  позашкільної  освіти,  спрямовані   на творчий  розвиток особистості,  виявлення та підтримку обдарованих дітей,   талановитої    молоді,    здійснює    навчально-методичне керівництво із зазначених питань;
11) створює  належні умови за місцем проживання для виховання дітей, молоді, яка навчається, розвитку здібностей, задоволення їх інтересів;
12) організовує проведення таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі, конференції, форуми, спрямовані на підвищення культурно-освітнього та загально фізичного рівня дітей і молоді;
13) співпрацює з відповідним підрозділом органів внутрішніх справ та соціальної служби у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх;
14) визначає   стратегію   моніторингу   якості   освіти   та забезпечує його проведення;
15) забезпечує учнів загальноосвітніх навчальних  закладів підручниками й навчальними посібниками;
16) формує замовлення на навчально-методичну літературу, бланків звітності та документів про освіту;
17) забезпечує  функціонування  системи атестації педагогічних кадрів та сприяє  у підвищенні їх кваліфікації;
18) призначає та звільняє в  установленому  порядку на посади керівників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів;
19) затверджує статути підпорядкованих йому навчально-виховних закладів;
20) здійснює  заходи   щодо   матеріального   та   морального стимулювання   працівників   освіти, інших  учасників навчально-виховного  процесу  та  вживає  заходів  до   поліпшення матеріальних   і   житлових   умов  учнів,  вихованців,  працівників освіти,  організації  їх медичного та побутового обслуговування;
21) організовує навчання державних службовців  з  питань,  що віднесені до його компетенції;
22) забезпечує    організацію    та   проведення   експертизи навчальних  програм,  підручників  і  навчальних  посібників   для навчальних  закладів;
23) організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти району;
24) надає пропозиції до проектів районних цільових програм поліпшення становища освіти, дітей і молоді, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, розвитку фізичної культури та спорту, контролює їх виконання;
25) подає   на   розгляд   районній державній адміністрації, управлінню освіти і науки облдержадміністрації в установленому порядку пропозиції щодо створення  та  реорганізації освітніх установ, які повністю або частково фінансуються з державного бюджету;
26) організація роботи з ліцензування та  державної атестації навчальних закладів району;
27)  виконує  заходи  із  проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів  системи загальної середньої освіти,  які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів;
28) затверджує  мінімальні нормативи матеріально-технічного і фінансового забезпечення навчальних закладів;
29) надає в установленому порядку державну підтримку дитячим,  молодіжним   та  іншим  громадським  організаціям,  у  тому  числі фізкультурно-спортивної спрямованості,  залучає  їх  до  виконання  державних  програм  і  заходів  з  питань освіти, молоді,  фізичної культури та спорту;
30) забезпечує організацію оздоровлення та відпочинку дітей і молоді, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;
31) здійснює разом з органами охорони здоров’я загального контролю за охороною здоров’я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вживання заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та молоді;
32) забезпечує в межах своїх повноважень організації і сприяння активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту ветеранів;
33) здійснює контроль за діяльністю спортивної школи;
34)  здійснює контроль за дотриманням організаціями фізкультурно-спортивної, молодіжної спрямованості  законодавства з питань соціального захисту молоді, фізичної культури та спорту, стандартів спортивної класифікації;
35) вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань освіти, науки, молоді, фізичної культури і спорту, проводить методичні і науково-практичні семінари, конференції та інші заходи;
36) організовує підвищення кваліфікації фахівців з питань фізичної культури і спорту;
37) сприяє   залученню   коштів   підприємств,   установ   та
організацій  для  соціальної  підтримки  сім’ї,  молоді, розвитку фізичної культури та спорту;
38) здійснює контроль за  технічним  станом,  ефективністю  і
цільовим  використанням спортивних об’єктів,  що належать до сфери
відділу освіти, молоді та спорту,  зокрема створенням необхідних  умов
для  вільного  доступу  до  них  інвалідів,  за дотриманням правил
безпеки під час проведення масових спортивних заходів;     39) проводить серед населення інформаційну, роз’яснювальну та
пропагандистську роботу, зокрема, через друковані та аудіовізуальні
засоби  масової  інформації,  з  питань,  що  належать   до   його
компетенції, провадження в установленому  порядку  рекламної  та
видавничої діяльності;
40) сприяє збереженню та вдосконаленню мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, здійснює  контроль за організацією навчально-тренувального процесу;
41) вживає в межах своїх повноважень заходів  для  утвердження здорового  способу  життя  у молодіжному середовищі, проведення інформаційно-просвітницької   роботи   щодо  протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей і молоді;
42) затверджує в  установленому  порядку  Єдиний  календарний план фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів району;
43) організовує   розгляд   звернень   громадян   з   питань, пов’язаних  із  діяльністю  відділу у справах освіти,  молоді та спорту,  установ та організацій,  що належать до сфери його  управління,  а також стосовно актів, які ним видаються;
44) сприяє в утворенні,  ліквідації,  реорганізації навчальних закладів, створенні освітніх округів, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку  призначає  на  посади  та звільняє з посад їх керівників, формує кадровий резерв на посади керівників  установ та  організацій,  що  належать до сфери управління  освіти,  молоді та спорту;
45) виконує у межах повноважень  інші  функції  з  управління об’єктами,   що  належать  до  сфери  його управління;
46) забезпечує  у  межах  повноважень  здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
47) контролює діяльність установ, що належать до сфери його управління;
48) організовує планово-фінансову роботу в установах,  що належать   до   сфери   його   управління,  здійснює  контроль  за використанням  фінансових  і  матеріальних  ресурсів,   забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;
49) розробляє пропозиції щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання навчальних закладів комунальної форми власності та соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;
50) забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;
51) готує та в установленому порядку подає статистичну звітність про стан і розвиток освіти, інноваційну діяльність, стан реалізації інноваційних проектів;
52) забезпечує  у  межах  повноважень   реалізацію   державної політики   стосовно   державної   таємниці,  захист  інформації  з обмеженим доступом,  а також технічний захист інформації, контроль за їх збереженням у відділі освіти,  молоді та спорту;
53) надає адміністративні послуги;
54) вносить пропозиції до проекту відповідного місцевого бюджету; забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
55) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної держадміністрації;
56) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
57) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
58) інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
59) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
60) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
61) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
62) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
63) забезпечує захист персональних даних;
64) здійснює інші, передбачені законом, повноваження.

 1. Відділ має права:
 2. одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, а також від підприємств, установ та організацій інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
 3.  залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів місцевої держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);
 4. проводити  конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції.
 5. користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами; організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру;
 6. за дорученням голови районної державної адміністрації утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього, наукового і науково-технічного, інноваційного та творчого (інтелектуального) потенціалу регіону;
 7. представляти в установленому порядку інтереси відділу освіти, молоді та спорту в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.
 8. Відділ освіти, молоді  та  спорту  районної державної адміністрації в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими  структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
 9. Відділ освіти, молоді та  спорту  районної державної адміністрації очолює начальник,  який призначається на посаду і  звільняється  з  посади головою районної державної адміністрації за погодженням з управлінням освіти і науки облдержадміністрації в установленому законодавством порядку.
 10. Начальник :

    – представляє в установленому порядку інтереси відділу освіти, молоді та спорту  в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції;
– здійснює керівництво відділом освіти, молоді та спорту, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;
– затверджує посадові інструкції працівників відділу освіти, молоді та спорту та розподіляє обов’язки між ними;
– представляє інтереси району в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами;
– вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;
– звітує перед головою районної держадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи; відповідає за виконання покладених на відділ  завдань з реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій, інтелектуальної власності, сім’ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту;
– може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
– розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної держадміністрації кошторису відділу освіти, молоді та спорту;
– організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;
– подає на затвердження голові районної державної адміністрації проект кошторису доходів і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників відділу;
– подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ освіти, молоді та спорту, його структуру, затверджує положення про його структурні одиниці;
– видає у межах компетенції відділу накази, організує і контролює їх виконання;
– приймає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
– заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на керівників навчальних закладів та працівників установ освіти;
– визначає пріоритети роботи відділу освіти,  молоді  та  спорту та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи відділу освіти,  молоді та спорту, звіти про їх виконання;
– бере участь  у  розгляді  питань  на  засіданнях  колегії районної державної адміністрації та вносить пропозиції щодо порядку денного таких засідань, розробляє проекти відповідних рішень;
– проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу освіти, молоді та спорту;
– забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
–  здійснює інші повноваження, визначені законодавством;
– подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

 1. Відділ освіти, молоді та  спорту  районної державної адміністрації у  межах  своїх  повноважень,  на основі і на  виконання  Конституції  та  законів України,  актів  і  доручень  Президента  України,  актів Кабінету Міністрів  України  видає  накази,  організовує  і  контролює   їх виконання.

Накази відділу освіти, молоді  та  спорту  районної державної адміністрації,  які  відповідно до закону є регуляторними актами,  розробляються,  розглядаються, видаються та оприлюднюються  з  урахуванням  вимог  Закону  України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської  діяльності”.
Нормативно-правові акти  відділу освіти, молоді  та  спорту  районної державної адміністрації підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.
Накази відділу освіти,  молоді  та  спорту  районної державної адміністрації,   видані   у   межах   його повноважень,  є  обов’язковими  до виконання установами і організаціями всіх форм власності та громадянами.

 1. Для   погодженого   вирішення   питань,  що  належать  до компетенції відділу освіти,  молоді  та  спорту, утворюється колегія у складі начальника (голова колегії), заступника начальника, інших відповідальних працівників структурного підрозділу.

До  складу колегії відділу освіти,   молоді та спорту можуть включатися керівники інших місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації.
Склад колегії затверджується головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу.
Рішення колегії затверджуються наказами начальника відділу

 1. Відділ освіти, молоді та спорту утримується за рахунок коштів районного бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу та видатки на їх утримання визначає голова районної державної адміністрації в межах
виділених асигнувань та затвердженої для державної адміністрації граничної чисельності працівників.
Кошторис, штатний розпис відділу затверджуються головою районної державної адміністрації за пропозицією начальника відділу освіти, молоді та спорту.

 1. Відділ освіти, молоді та спорту є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 
Керівник апарату Конотопської
районної державної адміністрації             В.О. Забіяка
 
Т.в.о. начальника відділу освіти Конотопської
районної державної адміністрації                Г.М. Прасол
 
 
 
 

Поділитися