Статут Конотопської районної дитячо-юнацької спортивної школи


1. Загальні положення
1.1 .Конотопська районна дитячо-юнацька спортивна школа, надалі «ДЮСШ» заснована 1 вересня 1998 року, знаходиться у спільній комунальній власності територіальних громад Конотопського району, управління якою здійснює Конотопська районна рада, надалі «Власник» та знаходиться у функціональному віданні відділу освіти Конотопської районної державної адміністрації, надалі «Відділ».
1.2. В         своїй діяльності ДЮСШ керується Конституцією України, Законами України „Про фізичну культуру і спорт”, „Про позашкільну освіту”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінсім’ямолодьспорту, Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про дитячо-юнацьку спортивну школу, іншими законодавчими актами, а також даним Статутом.
1.3. ДЮСШ – є юридичною особою, має печатку зі своїм найменуванням, штамп, ідентифікаційний номер, може мати самостійний баланс, рахунки в установах банку або органах Державного казначейства України являється неприбутковою організацією.
1.4.Засновником є Конотопська районна рада, ідентифікаційний код – 23825594. юридична адреса – вулиця Соборна, будинок 23, місто Конотоп Сумської області, Україна, 41607.
1.5.Юридична адреса ДЮСШ: вул. Братів Ковтун, будинок 3, село Попівка, Конотопський район, Сумська область, Україна, 41627.
2. Предмет та мета діяльності ДЮСШ
2.1 .Метою діяльності ДЮСШ є:
– виховання громадянина України;
– формування в учнів свідомого і відповідального ставлення до здорового способу життя та власного здоров’я:
– виховання гармонійно розвинутого молодого покоління;
– зміцнення здоров’я дітей та підлітків засобами фізичної культури і спорту;
– забезпечення спортивної підготовки дітей, підлітків та молоді з відповідних видів спорту;
– підготовка спортивного резерву до збірних команд району, області та України.
2.2.Предметом діяльності ДЮСШ є:
– проведення спортивно-масової роботи з учнями закладу;
– проведення методичної роботи з тренерами-викладачами закладу;
– розробка положень про проведення районних спортивно-масових
змагань:
– забезпечення комплектування та підготовки збірних команд району до обласних. Всеукраїнських та міжнародних змагань.
2.3.Завданнями ДЮСШ є:
-методичне забезпечення діяльності у напрямку покращення якості -проведення навчально-тренувального процесу тренерами-викладачами ДЮСШ;
– наповнення інформаційного простору, видання методичних та аналітичних матеріалів;
– проведення тематичних семінарів, нарад;
– надання послуг для задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб з питань підготовки спортивного резерву, оздоровлення, патріотичного виховання учнівської молоді.
3. Майно ДЮСШ
3.1.Майно  ДЮСШ становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі.
3.2. Джерелами  формування майна ДЮСШ є:
– майно, передане ДЮСШ Власником;
– капітальні вкладення з бюджету;
– майно придбане за рахунок бюджетних коштів в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
– безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій і громадян.
3.3.Заклад має право за згодою Відділу продавати, передавати, надавати в
користування (оренду) іншим суб’єктам господарювання основні засоби, а також списувати їх з балансу. Передача в оренду об’єктів нерухомості проводиться за погодженням з Власником.
3.4.Власник здійснює контроль за використанням та збереженням закріпленого за ДЮСШ майна безпосередньо або через уповноважений ним орган, не втручаючись в оперативну діяльність закладу.
4. Управління ДЮСШ
4.1. ДЮСШ очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади районною радою за поданням райдержадміністрації.
4.2. Директор     ДЮСШ, згідно з покладеними на нього завданнями:
– здійснює загальне керівництво спортивною школою, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, забезпечує створення належних умов для підвищення фахового рівня працівників;
– забезпечує та контролює проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи, несе відповідальність перед Власником та Відділом за її результати;
в установленому порядку за погодженням з Відділом затверджує структуру і штатний розпис закладу, контролює додержання виконавчої та фінансової дисципліни;
-забезпечує додержання вимог охорони здоров’я, антидопінгового законодавства, законодавства про працю та господарську діяльність;
– забезпечує виконання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки та несе за це відповідальність;
– представляє ДЮСШ у відносинах з органами влади, місцевого самоврядування, з підприємствами, установами та організаціями;
– розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу, – укладає угоди, відкриває рахунки в установах банків, органах Державного
казначейства:
– видає в межах своїх повноважень накази та розпорядження і
контролює виконання, затверджує посадові інструкції працівників;
– приймає на роботу і звільняє з роботи тренерів-викладачів та інших фахівців відповідно до законодавства;
– установлює надбавки до заробітної плати і розглядає питання щодо надання доплат, премій і матеріальної допомоги тренерам-викладачам і іншим фахівцям, вж;иває інших заходів заохочення;
– несе відповідальність за виконання покладених на ДЮСШ завдань, за результатн фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна, переданого в користування і володіння спортивної школи.
– визначає напрями поточної діяльності та затверджує оперативні плани роботи:
-застосовує стягнення до осіб за порушення правил внутрішнього рсзпорядку. невиконання службових обов’язків, відповідно чинного
законодавства.
4.3.Заступник директора з навчально-виховної роботи виконує завдання
щодо:
-організації та проведення навчально-тренувального процесу;
-контролює проведення навчально-тренувальних занять, контролює проведення відбору учнів, комплектацію навчальних груп, виконання учнями встановлених вимог для переведення їх з однієї групи підготовки до іншої;
-здійснює контроль за виконанням учнями індивідуальних планів підготовки:
-координує роботу з науково-методичного та медичного забезпечення;
-несе відповідальність за додержання правил техніки безпеки під час проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;
-готує пропозиції щодо проведення тарифікації тренерів-викладачів.
4.4.Структура та кількість працівників визначаються штатним розписом, який погоджується начальником Відділу.
4.5 .При прийомі на роботу кожен працівник повинен бути ознайомленим умовами оплати праці, правилами внутрішнього розпорядку, посадовою інструкцією.
4.6.При прийомі на роботу працівники обов’язково повинні проходити інструктаж з техніки безпеки.
4.7.3 кожним працівником ДЮСШ укладається угода згідно із законодавством України, умови й розмір оплати праці працівників визначаються відповідно до законодавства.
4.8.Працівники ДЮСШ мають право на;
– внесення пропозицій щодо покращення роботи закладу;
– ініціативу у виборі форм та методів роботи;
– участь у роботі методичних об’єднань, рад, зборів, у заходах, які проводяться ДЮСШ;
– підвищення кваліфікації за рахунок ДЮСШ;
– захист професійної честі та гідності відповідно до законодавства;
– моральне та матеріальне заохочення за досягнення значних результатів у виконанні покладених на них завдань;
– безпечні та нешкідливі для здоров’я умови роботи.
4.9.Питання організації праці колективу ДЮСШ, права та обов’язки газівників та учнів регулюються правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором.
5.  Організація навчально-тренувальної, спортивної та виховної
роботи в ДЮСШ
5.1.ДЮСШ         проводить навчально-тренувальну, спортивну, виховну, організаційно-методичну та оздоровчу роботу.
5.2.ДЮСШ         може мати одно або більше відділень з видів спорту. Відділення формуються з груп початкової підготовки, груп попередньої базової підготовки, груп спеціалізованої базової підготовки, груп підготовки до вищих досягнень.
5.3.Загальна чисельність вихованців та кількість видів спорту, з яких ведеться підготовка спортсменів, встановлюються Відділом.
5.4. ДЮСШ        працює за річним планом роботи, прийнятому на засіданні педагогічної ради. Реалізує напрями своєї діяльності з урахуванням
особливостей соціально-економічного розвитку району, інтересів учнів.
5.5. Навчально-тренувальна          та спортивна робота у ДЮСШ здійснюється відповідно до типового Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, яке затверджене Кабінетом Міністрів України, Програм з видів спорту, стверджених наказами Мінсім’ямолодьспорту України.
5.6. Навчальний рік у ДЮСШ починається з 1 вересня. Річний навчальний план для кожного відділення розраховується на 52 тижні. Для труп початкової підготовки та попередньої базової підготовки передбачається проведення навчально-тренувальних занять в умовах спортивно-оздоровчого табору.
5.7.Тривалість навчальної години становить одну академічну годину 45 хвилин) і обсяг навчально-викладацької роботи складає 24 академічні години на тиждень, що становить місячну ставку заробітної плати тренера-
викладача.
Комплектування груп здійснюється у період з 1 по ЗО вересня. Комплектування груп молодими спеціалістами проводиться протягом двох місяців.
Протягом навчального року у зазначені списки у разі необхідності можуть вноситись в установленому порядку зміни.
Списки вихованців груп спеціалізованої базової підготовки і груп підготовки до вищих досягнень погоджуються з управлінням у справах молоді : спорту Сумської облдержадміністрації.
5.8.До ДЮСШ приймаються всі особи, які бажають займатися фізичноюкультурою і спортом та виконали нормативи фізичної і підготовленості. встановлені навчальними програмами з видів спорту і не мають медичних протипоказань.
Зарахування здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють. медичного висновку лікаря поліклініки за місцем проживання або лікаря загальноосвітнього навчального закладу про відсутність медичних протипоказань для занять.
У ДЮСШ можуть навчатися учні, як правило віком від 8 до 23 років, вихованці, які досягли 18 років, залишаються у ДЮСШ у групах попередньої базової  підготовки четвертого і п’ятого року навчання, групах спеціалізованої базової підготовки та групах підготовки до вищих досягнень за наявності динаміки показників підготовленості та високих спортивних досягнень за погодженням з обласним управлінням у справах молоді і спорту Сумської облдержадміністрації. Вихованці можуть перебувати у спортивній школі до 23 років включно за умови навчання їх у вищих навчальних закладах І-ІV рівня акредитації.
5.9.Наповнюваність навчальних груп визначається залежно від рівня підготовки учнів згідно з програмами з видів спорту та на підставі нормативів, наведених у відповідних документах.
5.10. Головними формами навчально-тренувального процесу ДЮСШ є навчально-тренувальні заняття за груповими та особистими планами, профілактичні та оздоровчі заходи, медико-біологічне обстеження, педагогічне тестування, перегляд навчальних фільмів, кінограм, а також спортивні змагання.
5.11.ДЮСШ має право на проведення навчально-тренувальних зборів для підготовки команд, спортсменів до обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань та організовувати спортивно-оздоровчі табори. Тривалість навчально-тренувальних зборів до 12 днів при підготовці до обласних змагань, 18 днів при підготовці до Всеукраїнських змагань та 24 дні при підготовці до міжнародних змагань. Тривалість навчально-тренувальних зборів становить у групах попередньої базової підготовки не більше 100 днів, у групах спеціалізованої базової підготовки – не більше 150 днів на рік.
5.12.Заняття в спортивних відділеннях ДЮСШ проводяться без відриву від занять в загальноосвітніх, професіонально-технічних та вищих навчальних закладах.
5.13.Кращі учні під час участі в навчально-тренувальних зборах та спортивних змаганнях забезпечуються харчуванням, фармакологічними відновлюваними засобами, вітамінними та білково-глюкозними препаратами за встановленими нормами, а також спортивною формою, інвентарем.
5.14.Організація учбово-тренувального процесу в ДЮСШ здійснюється на основі сучасної методики тренувань з широким використанням технічних засобів навчання і відновлювальних засобів.
5.15.Для забезпечення безперервності навчально-тренувального процесу та активного відпочинку вихованців організовуються профільні та спортивно-оздоровчі табори на власні або орендованій базі у канікулярний період. Під
керівництвом одного тренера-викладача може займатися 15-20 вихованців у деннихспортивно-оздоровчих таборах та 10 вихованців – у цілодобових.
5.16. Школа має право мати у відділеннях групи по етапам підготовки:
групи початкової підготовки, в яких здійснюється відбір обдарованих вихованців для подальшої спеціалізації в обраному виді спорту, забезпечується підвищення в учнів інтересу до регулярної рухової активності, розвиток п ~н степ. сформування морально-етичної і вольової поведінки, опанування вихованцями основ техніки і тактики обраного виду спорту;
– групи попередньої базової підготовки, в яких здійснюється підготовкавихованців до тренувальних та змагальних навантажень, необхідних для
досягнення високих спортивних результатів, забезпечується підвищення рівня підготовки для досягнення ними високих спортивних результатів:

  • групи спеціалізованої базової підготовки, до яких залучається

кількість перспективних вихованців з метою спеціалізованої спортивної підготовки для досягнення ними високих спортивних результатів;
–  групи підготовки до вищих досягнень для забезпечення досягнення
вихованцями високих спортивних результатів на всеукраїнських та
народних змаганнях, підготовки резерву до національних збірних команд України.
5.17. Учні ДЮСШ мають гарантоване державою право на:
– безпечні та нешкідливі умови навчання;
– користування спортивною та оздоровчою базою;
– участь у різних видах навчально-тренувальної роботи, спортивнихзмаганнях та інших заходах;
– отримання свідоцтва про закінчення спортивної школи та особистої картки спортсмена;
– вільне вираження поглядів, переконань – захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства від дій педагогічних та інших_ працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність;
– учні ДЮСШ мають також інші права і обов’язки, визначені Законами України “Про освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про фізичну культур; спорт”.
5.18.Учні ДЮСШ зобов’язані:
– удосконалювати та підвищувати свою спортивну майстерність;
– виконувати навчально-тренувальні навантаження з метою досягнень запланованих спортивних результатів;
– брати участь у змаганнях та навчально-тренувальних зборів передбачених індивідуальними та календарними планами;
– дотримуватись встановленого спортивного режиму та особистої гігієни
– виконувати положення антидопінгового законодавства;
– додержуватись вимог Статуту ДЮСШ, правил поведінки вихованця закладу.
За невиконання учнем своїх обов’язків до нього можуть застосовуватися дисциплінарні заходи відповідно до чинного законодавства.
6. Діяльність у рамках міжнародного співробітництва
6.1. ДЮСШ        має право підтримувати міжнародні спортивні контакти із спортивними організаціями інших країн, брати участь у міжнародних заходах, проводити обмін спортивними делегаціями з метою вивчення міжнародного досвіду роботи.
6.2. ДЮСШ        має право укладати угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв’язки з органами управління освітою, фізичною культурою і спортом, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн в установленному законодавством порядку. Може здійснювати прийом іноземних делегацій.
7. Медичне забезпечення навчально-тренувального процесу
7.1.Учні     ДЮСШ двічі на рік відповідно графіку та перед участю у змаганнях проходять медичне обстеження.
7.2.Організація медичного супроводження підготовки вихованців здійснюється відповідно до спільних нормативних документів Мінсім’ямолодьспорту і МОЗ.
8. Фінансово-господарська діяльність
8.1 .Конотопська районна дитячо-юнацька спортивна школа є неприбутковою організацією. Фінансування діяльності здійснюється за рахунок коштів бюджету, а також за рахунок додаткових джерел фінансування. Бюджетні асигнування та кошти, одержані від додаткових джерел фінансування ДЮСШ, не підлягають вилученню протягом бюджетного періоду, крім випадків, передбачених законом. Кошти, що надійшли з додаткових джерел фінансування, не зменшують обсягів бюджетного фінансування.
8.2. Додатковими         джерелами фінансування ДЮСШ є добровільні внески підприємств, установ та об’єднань, незалежно від форм власності, громадських організацій і окремих громадян.
8.3. Всі       кошти, що надходять, включаються до загального кошторису і витрачаються на цілі, передбачені Статутом.
8.4.Витрати        на утримання та розвиток ДЮСШ здійснюються відповідно до кошторису, планів асигнувань та штатного розпису, який погоджується з Відділом та затверджується директором.
8.5.Оплата праці та матеріальне стимулювання працівників здійснюється відповідно до чинного законодавства в межах визначеного фонду заробітної плати.
8.6. ДЮСШ        здійснює бухгалтерський облік та звітність, веде статистичну звітність у порядку, встановленому законодавством.
8.7 ДЮСШ         у процесі впровадження своєї діяльності має право користуватися безоплатно земельною ділянкою, на якій вона розташована, володіти та користуватися майном відповідно до законодавства і Статуту.
9.Припинення діяльності ДЮСШ
9.1.Припинення діяльності Конотопської районної дитячо-юнацької спортивної школи відбувається у разі його ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення), які проводяться за рішенням Власника або господарського суду згідно з чинним законодавством.
9.2. У         випадку ліквідації ДЮСШ орган, якій виніс рішення про це, створює ліквідаційну комісію, яка несе відповідальність за діяльність ДЮСШ в період ліквідації.
9.3. У         випадку реорганізації або ліквідації звільненим працівникам гарантуються їх права та інтереси, відповідно до трудового законодавства України.
9.4. У         разі ліквідації ДЮСШ її майно, включаючи нерухоме майно, передається Власнику і може бути передано ним іншій неприбутковій організації.
9.5. ДЮСШ        вважається реорганізованою або ліквідованою з моменту виключення її з державного реєстру України.

Поділитися