Положення


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Конотопської районної державної адміністрації
19 березня 2015                № 58-ОД
 
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВІДДІЛ ОСВІТИ
КОНОТОПСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 

 1. Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації (далі – відділ освіти є структурним підрозділом Конотопської районної державної адміністрації, який утворюється головою Конотопської районної державної адміністрації і підпорядковується голові Конотопської районної державної адміністрації, підзвітний й підконтрольний Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, а з питань здійснення контролю за діяльністю підпорядкованих навчальних закладів – Державній інспекції навчальних закладів України.
 2. Відділ освіти у своїй  діяльності  керується Конституцією та законами України, актами Президента України    та    Кабінету   Міністрів   України,   наказами Міністерства освіти й науки України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, голови районної державної адміністрації, а   також  цим Положенням.

У межах своїх повноважень відділ освіти організовує виконання актів законодавства у сфері освіти і науки, інновацій, інтелектуальної власності, здійснює контроль за їх реалізацією.

 1. Основними завданнями відділу є:

участь у забезпеченні реалізації на території району державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій, інтелектуальної власності;
забезпечення у межах своїх повноважень захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
надання адміністративних послуг;
забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;
визначення потреби в навчальних закладах та подання пропозицій щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів;
створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних, інших працівників закладів освіти;
створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до  потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законів України на здобуття вищої освіти;
підготовка проектів рішень про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами території обов’язкового обслуговування дітей шкільного віку та ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку, контроль за виконанням вимог щодо навчання всіх дітей шкільного віку в загальноосвітніх навчальних закладах;
вивчення потреб та внесення пропозицій щодо утворення навчальних закладів для дітей шкільного віку, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організація їх навчання та виховання в загальноосвітніх або направлення до спеціальних навчальних закладів;
вивчення потреб та внесення пропозицій щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх навчальних закладах та створення умов для прискореного отримання бажаючими повної загальної середньої освіти, складання іспитів екстерном;
забезпечення в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної, надання можливостей навчатись у загальноосвітніх навчальних закладах рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних навчальних закладах;
забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального), наукового   та    науково-технічного    потенціалу   з  урахуванням  національно-
культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей району;
надання допомоги органам опіки й піклування у влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та неповнолітніх, які не мають  належних умов проживання для виховання у сім’ях, до дитячих інтернатних закладів і в сім’ї під піклування та на усиновлення; забезпечення захисту особистих і майнових прав неповнолітніх, які потребують соціальної допомоги;
координація роботи навчальних закладів щодо запобігання бездоглядності та правопорушенням серед неповнолітніх, створення в районі розгалуженої мережі соціально-педагогічного патронаж;
забезпечення діяльності психологічної служби в навчальних закладах району;
надання допомоги загальноосвітнім навчальним закладам та здійснення контролю за організацією безкоштовного підвезення до місць навчання та у зворотному напрямку дітей та учнів (вихованців), які проживають у сільській місцевості;
організація харчування дітей у навчальних закладах за рахунок коштів бюджету та залучених коштів;
внесення пропозицій щодо організації безкоштовного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів;
упровадження навчальних планів і програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, затвердження навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів; внесення пропозицій щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм;
організація та участь у проведенні олімпіад, спартакіад, конкурсів, турнірів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, інших заходів, спрямованих на підвищення    культурно-освітнього рівня дітей та молоді;
координація роботи, пов’язаної зі здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів;
забезпечення контролю за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки й санітарного режиму в навчальних закладах та надання практичної допомоги в проведенні відповідної роботи;
організація підготовки закладів освіти до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;
співпраця  з Конотопським міським відділом ( з обслуговування м. Коното- па та Конотопського району) Управління Міністерства внутрішніх справ України  в Сумській області  та службою у справах дітей Конотопської районної державної адміністрації у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх;
формування замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту та забезпечення ними навчальних закладів;
прогнозування потреби району в педагогічних працівниках і спеціалістах, укладення договорів з педагогічними навчальними закладами на їх підготовку, проведення аналізу стану підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів, участь у розробленні програм розвитку педагогічної освіти;
здійснення атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, розташованих на території району, оприлюднення результатів атестації;
сприяння наданню педагогічним працівникам пільг, передбачених законодавством, вжиття заходів щодо соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;
розгляд та внесення в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти;
внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування загальноосвітніх навчальних закладів та установ освіти, аналіз їхнього використання;
організація роботи щодо контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти виконанням навчальними закладами державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, а також за дотриманням актів законодавства у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;
інспектування навчальних закладів, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
підготовка та подання в установленому порядку статистичної звітності про стан і розвиток освіти в районі, організація з цією метою збирання та опрацювання інформації та формування банку даних;
інформування населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
інформування населення про стан та перспективи розвитку освіти в районі (не рідше, ніж один раз на рік);
взаємодія з органами громадського самоврядування;
проведення експертної оцінки статутів навчальних закладів, їх підготовка для реєстрації відповідними органами місцевого самоврядування;
розгляд в установленому законодавством порядку зверненнь громадян та запитів на публічну інформацію у межах своєї компетенції, врахування позитивних пропозицій, вжиття заходів щодо усунення недоліків та причин, що зумовили їх появу;
опрацювання запитів і звернень народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої він є;
здійснення контролю за станом виконання делегованих повноважень органами  державної виконавчої влади органами місцевого самоврядування у сфері освіти та надання методичної допомоги з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;
координація діяльності навчальних закладів, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, організація роботи з їх кадрового, матеріально-технічного й науково-методичного забезпечення;
управління навчальними закладами, що перебувають у безпосередньому підпорядкуванні;
організація роботи щодо забезпечення моніторингу у сфері освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в районі, захисту інтелектуальної власності;
сприяння функціонуванню системи науково-технічної інформації;
забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань;
організація в межах своїх  повноважень  здійснення  заходів,
спрямованих  на  організацію оздоровлення,  відпочинку та дозвілля дітей,  розвитку фізичної культури та спорту;
здійснення разом з органами охорони здоров’я загального контролю за охороною здоров’я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вжиття заходів щодо утвердження здорового способу життя в дитячому та молодіжному середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та молоді;
проведення заходів щодо правової обізнаності батьків і дітей,
посилення відповідального ставлення батьків щодо створення умов,
необхідних для всебічного розвитку та виховання дітей;
вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду роботи з питань освіти й науки, проведення методичних і науково-практичних семінарів, конференцій та інших заходів;
розробка  проектів розпоряджень голови Конотопської районної державної адміністрації;
участь у межах компетенції у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
участь у підготовці звітів голови Конотопської районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії Конотопської районної ради;
підготовка самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційних та аналітичних матеріалів для подання голові  Конотопської районної державної адміністрації;
забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
підготовка проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
забезпечення в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
забезпечення захисту персональних даних;
підготовка аналітичних матеріалів з питань, що належать до його компетенції;
виконання згідно із законодавством функції головного розпорядника коштів відповідного бюджету, що спрямовуються на виконання завдань, покладених на відділ;
виконання у межах своїх повноважень затвердженого в установленому порядку кошторису відділу;
видання в межах своїх повноважень наказів, організація та контроль за їх виконанням;
участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району.
 

 1. Відділ освіти відповідно до покладених на нього завдань:

1) визначає  перспективи  і  пріоритетні  напрями  розвитку з питань   освіти,   інновації    та    інформатизації, інтелектуальної власності;
2) забезпечує розвиток освітнього,  інноваційного, інформаційного   потенціалу району,  інтелектуальної  власності;
3) забезпечує  інтеграцію  вітчизняної  освіти,  сфер інформатизації, інформаційних ресурсів, інтелектуальної власності із неухильним дотриманням принципів збереження й захисту національних інтересів;
4) вживає заходів із забезпечення навчальними закладами належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, організовує їх навчально-методичне й інформаційне забезпечення, сприяє підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників;
5) створює умови для здобуття громадянами дошкільної,  повної загальної  середньої,  позашкільної освіти та інклюзивного навчання;
6) затверджує робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів;
7) організовує впровадження програмно-методичного  забезпечення дошкільних,  загальноосвітніх, позашкільних навчальних  закладів;
8) забезпечує   формування  оптимальної  мережі  дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних закладів для задоволення   освітніх   потреб населення,    експериментальних навчальних   закладів   з   урахуванням   потреб   особистості   й регіональної специфіки;
9) забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин;
10) забезпечує у межах своїх повноважень розвиток різних форм позашкільної  освіти,  у  тому  числі  за місцем проживання дітей, формує  програми  розвитку  позашкільної  освіти,  спрямовані   на творчий  розвиток особистості,  виявлення та підтримку обдарованих дітей,   талановитої    молоді,    здійснює    навчально-методичне керівництво із зазначених питань;
11) створює  належні умови за місцем проживання для виховання дітей, молоді, яка навчається, розвитку здібностей, задоволення їх інтересів;
12) організовує проведення таких заходів як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі, конференції, форуми, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та загально- фізичного рівня дітей і молоді;
13) співпрацює з відповідним підрозділом органів внутрішніх справ та соціальної служби в запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх;
14) визначає   стратегію   моніторингу   якості   освіти   та забезпечує його проведення;
15) забезпечує учнів загальноосвітніх навчальних  закладів підручниками й навчальними посібниками;
16) формує замовлення на навчально-методичну літературу, бланки звітності та документи про освіту;
17) забезпечує  функціонування  системи атестації педагогічних кадрів та сприяє   підвищенню їх кваліфікації;
18) призначає та звільняє в  установленому  порядку на посади керівників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів;
19) затверджує статути підпорядкованих йому навчально-виховних закладів;
20) здійснює  заходи   щодо   матеріального   та   морального стимулювання   працівників   освіти, інших  учасників навчально-виховного  процесу  та  вживає  заходів  до   поліпшення матеріальних   і   житлових   умов  учнів,  вихованців,  працівників освіти,  організації  їх медичного та побутового обслуговування;
21) організовує навчання державних службовців  з  питань,  що знаходяться в його компетенції;
22) забезпечує    організацію    та   проведення   експертизи навчальних  програм,  підручників  і  навчальних  посібників   для навчальних  закладів;
23) організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти району;
24) надає пропозиції до проектів районних цільових програм поліпшення становища освіти, контролює їх виконання;
25) подає   на   розгляд   районній державній адміністрації, Департаменту освіти і науки обласної  державної адміністрації в установленому порядку пропозиції щодо створення  та  реорганізації освітніх установ, які повністю або частково фінансуються з державного бюджету;
26) організовує роботу з ліцензування та  державної атестації навчальних закладів району;
27)  виконує  заходи  із  проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів  системи загальної середньої освіти,  які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів;
28) затверджує  мінімальні нормативи матеріально-технічного і фінансового забезпечення навчальних закладів;
29) надає в установленому порядку державну підтримку дитячим,  молодіжним   та  іншим  громадським  організаціям,  залучає  їх  до  виконання  державних програм і заходів з питань освіти;
30) забезпечує організацію оздоровлення та відпочинку дітей;
31) здійснює разом з органами охорони здоров’я загальний контроль за охороною здоров’я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вживає заходів щодо утвердження здорового способу життя в дитячому та молодіжному середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та молоді;
32) забезпечує в межах своїх повноважень організацію та сприяння активізації фізкультурно-оздоровчої роботи в навчально-виховній сфері;
33) здійснює контроль за діяльністю спортивної школи;
34) вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань освіти, науки, проводить методичні й науково-практичні семінари, конференції та інші заходи;
35) організовує підвищення кваліфікації фахівців з питань фізичної культури і спорту;
36) здійснює контроль за  технічним  станом,  ефективністю  й
цільовим  використанням спортивних об’єктів,  що належать до сфери
відділу освіти, зокрема, створенням необхідних  умов для  вільного  доступу  до  них  інвалідів,  за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;            37) проводить серед населення інформаційну, роз’яснювальну та
пропагандистську роботу, зокрема, через друковані та аудіовізуальні
засоби  масової  інформації,  з  питань,  що  належать   до   його
компетенції, проведення в установленому  порядку  рекламної  та
видавничої діяльності;
38) сприяє збереженню та вдосконаленню мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, здійснює  контроль за організацією навчально-тренувального процесу;
39) організовує   розгляд   звернень   громадян   з   питань, пов’язаних  із  діяльністю  відділу у справах освіти,  молоді та спорту,  установ та організацій,  що належать до сфери його  управління,  а також стосовно актів, які ним видаються;
40) сприяє в утворенні,  ліквідації,  реорганізації навчальних закладів, створенні освітніх округів, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку  призначає  на  посади  та звільняє з посад їх керівників, формує кадровий резерв на посади керівників  установ та  організацій,  що  належать до сфери управління  освіти;
41) виконує у межах повноважень  інші  функції  з  керівництва об’єктами,   що  належать  до  сфери  його управління;
42) забезпечує  у  межах  повноважень  здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
43) контролює діяльність установ, що належать до сфери його управління;
44) організовує планово-фінансову роботу в установах,  що належать   до   сфери   його   управління,  здійснює  контроль  за використанням  фінансових  і  матеріальних  ресурсів,   забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;
45) розробляє пропозиції щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання навчальних закладів комунальної форми власності та соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;
46) готує та в установленому порядку подає статистичну звітність про стан і розвиток освіти, інноваційну діяльність, стан реалізації інноваційних проектів;
47) забезпечує  у  межах  повноважень   реалізацію   державної політики   стосовно   державної   таємниці,  захист  інформації  з обмеженим доступом,  а також технічний захист інформації, контроль за її збереженням у відділі освіти;
48) надає адміністративні послуги;
49) вносить пропозиції до проекту відповідного місцевого бюджету; забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
50) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної держадміністрації;
51) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
52) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
53) інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
54) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
55) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
56) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
57) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
58) забезпечує захист персональних даних;
59) здійснює інші, передбачені законом, повноваження.

 1. Відділ освіти має права:

1). одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, а також від підприємств, установ та організацій інформацію та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
2).  залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів місцевої державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);
3). вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Конотопської районної державної адміністрації у відповідній галузі;
4). залучати до розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів;
5). брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації навчальних закладів та установ освіти всіх форм власності;
6). проводити  конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції;
7). вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі району;
8). зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їхніх повноважень;
9). укладати в установленому порядку угоди про співробітництво налагоджувати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.
10). користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку та комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами; організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру;
11). за дорученням голови районної державної адміністрації утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього, наукового та науково-технічного, інноваційного та творчого (інтелектуального) потенціалу регіону;
12). представляти в установленому порядку інтереси відділу освіти  в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.
13). в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіяти з іншими  структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для проведення послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання й передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
14). відділ освіти  районної державної адміністрації очолює начальник,  який призначається на посаду та  звільняється   головою районної державної адміністрації за погодженням з Департаментом освіти і науки обласної державної дміністрації в установленому законодавством порядку.

 1. Начальник відділу освіти :

             – представляє в установленому порядку інтереси відділу освіти в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції;
– здійснює керівництво відділом освіти, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці;
– затверджує посадові інструкції працівників відділу освіти розподіляє обов’язки між ними;
– планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Конотопської районної державної адміністрації;
– представляє інтереси району в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами;
– вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;
– звітує перед головою районної держадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи; відповідає за виконання покладених на відділ  завдань з реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій, інтелектуальної власності;
– може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
– розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної держадміністрації кошторису відділу освіти;
– організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;
– подає на затвердження голові районної державної адміністрації проект кошторису доходів і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників відділу;
– подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ освіти, його структуру, затверджує положення про його структурні одиниці;
– видає у межах компетенції відділу накази, організує і контролює їх виконання. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Конотопському міськрайонному управлінні юстиції;
– затверджує договори про співробітництво, взаємовідносини з навчальними закладами, науковими установами інших країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;
– приймає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, які не є державними службовцями, здійснює їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
– заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на керівників навчальних закладів та працівників установ освіти;
– визначає пріоритети роботи відділу освіти, та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи відділу освіти про їх виконання;
– бере участь  у  розгляді  питань  на  засіданнях  колегії районної державної адміністрації та вносить пропозиції щодо порядку денного таких засідань, розробляє проекти відповідних рішень;
– проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу освіти;
– забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
–  здійснює інші повноваження, визначені законодавством;
– подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.
7.Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерству освіти і науки України, можуть бути скасовані головою Конотопської районної державної адміністрації.

 1. Для погодженого   вирішення   питань,  що  належать  до компетенції відділу освіти, утворюється колегія у складі начальника (голова колегії), заступника начальника, інших відповідальних працівників структурного підрозділу.

До  складу колегії відділу освіти можуть включатися керівники інших місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації.
Склад колегії затверджується головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу. Рішення колегії затверджуються наказами начальника відділу.

 1. Для організації господарської діяльності закладів освіти району та їх належного стану відповідно до норм з охорони праці та техніки безпеки при відділі освіти створюється група централізованого господарського обслуговування, яка діє на основі положення про неї та фінансується за рахунок  коштів  місцевого  бюджету.
 2. Для ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності відділу освіти, складання звітності в навчально-виховних закладах та установах освіти, які перебувають на балансі відділу освіти, функціонує централізована бухгалтерія, яка є структурним підрозділом при відділі освіти, діє відповідно до положення про бухгалтерську службу (централізовану бухгалтерію) при відділі освіти та фінансується за рахунок  коштів  місцевого  бюджету .
 3. Відділ освіти утримується за рахунок коштів районного бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу та видатки на їх утримання визначає голова районної державної адміністрації в межах виділених асигнувань та затвердженої для державної адміністрації граничної чисельності працівників.
Кошторис, штатний розпис відділу затверджуються головою районної державної адміністрації за пропозицією начальника відділу освіти.

 1. Відділ освіти є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 
 
Керівник апарату Конотопської
районної державної адміністрації  
В.О. Забіяка
 
 
 
 
 

Поділитися