План роботи РМК

ВІДДІЛ  ОСВІТИ

КОНОТОПСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

КОНОТОПСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

  

 ПЛАН РОБОТИ

районного методичного кабінету

Конотопської районної ради

на 2017  рік

Схвалено науково-методичною радою

Конотопського районного методичного  кабінету,

протокол № 5  від 8 грудня 2016 року   

 

Зміст

 
І. Вступ . Аналіз  роботи районного методичного кабінету за 2016 рік  і завдання на 2017 рік     3
IІ. Управлінська діяльність. 16

 1. Тематика засідань науково-методичної ради методичного кабінету..16
 2. Організаційно-методичні наради заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів з навчально-виховної роботи. 19
 3. Методичні форми роботи з педагогами. 23
 4. Циклограма ділової документації за напрямком діяльності 38

ІІІ. Організаційно-методична діяльність. 43

 1. Підвищення кваліфікації та перепідготовка педагогічних працівників 43
 2. Організація і проведення атестації 45
 3. Методичні та організаційні форми роботи з педагогами. 47

4.Психолого-педагогічний супровід науково-методичної  роботи. 49
5.Організаційні форми роботи з обдарованою молоддю.. 63
ІV. Описово-корекційна діяльність. 65
1.Заходи з вивчення, узагальнення, впровадження передового педагогічного   досвіду. 65
2.Консультаційна діяльність. 67

 1. V. Інформаційно-просвітницька діяльність. 70
 2. Видавнича діяльність 70

2.Форми просвітницько-інформаційної роботи з педагогами. 71
3.Форми самоосвітньої діяльності 72
VІ. Експериментально-дослідницька діяльність. 73
2.Форми роботи з педагогами. 74
VII.Експертно-діагностична діяльність……………………………………..75
1.Атестаційна експертиза, комплексна перевірка закладів освіти. 75
2.Вивчення рівня навчальних досягнень учнів. 76
3.Моніторингові дослідження…………………………………………………..76
VIIІ. Розвиток навчально-методичної і матеріально- технічної       бази  77
 
 І.    ВСТУП 

АНАЛІЗ  РОБОТИ РАЙОННОГО МЕТОДИЧНОГО  КАБІНЕТУ

 ЗА  2016 РІК  І  ЗАВДАННЯ  НА  2017 РІК

Методичний кабінет- головна методична структура району.
У своїй діяльності  методичний кабінет керується  Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», «Про місцеве самоврядування», указами та розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими актами  законодавства в галузі освіти, у тому числі Міністерства освіти і науки України, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
У 2016 році методична служба району  працювала над реалізацією науково-методичної проблеми «Забезпечення якісної освіти шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації державних освітніх стандартів, творчому та інтелектуальному розвитку учнів».
Поряд з тим методичний кабінет відповідно до Положення наполегливо виконував свої цільові завдання, а саме:
– організація вивчення законодавчих директивних і нормативних документів уряду та МОН України про освіту;
– систематичне вивчення  та  аналіз навчальних планів, програм, підручників, посібників, інструктивних матеріалів, методичних рекомендацій з питань змісту, форм і методів проведення уроків, факультативів та інших занять, позакласної та позашкільної роботи, усього навчально-виховного процесу;
– навчально-методичне забезпечення оновленого змісту освіти в умовах національної школи;
– вивчення, узагальнення та впровадження в практику роботи кращого педагогічного досвіду, сучасних технологій  та  інновацій.
У штаті методичного кабінету відділу освіти 8 працівників, у тому числі завідувач методичного кабінету. У кадровому складі протягом року відбулися значні зміни.
За рівнем кваліфікації методисти діляться на три групи: І категорія – 4; ІІ категорія – 2; спеціаліст – 1, а за стажем роботи в методкабінеті на дві групи: досвідчені методисти (стаж роботи  більше 5 років) – 5; малодосвідчені методисти – 3.
При методкабінеті також функціонує ПМПК на громадських засадах.
Посадовими інструкціями та наказом по методичному кабінету про розподіл функціональних обов’язків за методистами закріплені всі навчальні дисципліни згідно типових навчальних планів і визначено кураторство над загальноосвітніми навчальними закладами.
Над реалізацією районної методичної проблеми працювало 20 методичних об’єднань учителів  та  інших категорій педагогічних працівників (практичні психологи, вихователі, бібліотекарі, працівники позашкільних закладів).
Для поглибленої методичної підготовки,  розвитку професійної майстерності, творчості та надання  конкретної    практичної   допомоги    педагогам    організовано     роботу  6 творчих груп, 2 шкіл молодого педагога,  школи педагогічної майстерності, 5 постійнодіючих семінарів.
Форми методичної роботи, які було використано в районі: методична рада, методичні об’єднання, взаємовідвідування уроків, методичний день, методичні порадники, методичний семінар-практикум, науково-практичний семінар, школа перспективного педагогічного досвіду, школа молодого вчителя, школа педагогічної майстерності, творчі групи, творчі звіти, педагогічні конкурси, конкурси-огляди, виставки методичних розробок (уроків, виховних заходів), мобільні консультпункти.
Колегіальним органом управління методичною роботою в районі є науково- методична рада РМК. Протягом року проведено 4 засідання науково- методичної ради, на яких розглянуто питання вивчення нових курсів нового змісту державних стандартів, забезпечення якісного рівня профільного навчання й допрофільної підготовки школярів, реалізації компетентнісного підходу в освітньому процесі.
У форматі засідань районної науково-методичної ради було проведено майстер-класи та презентації матеріалів з узагальнення передового педагогічного досвіду (Коросько Т.А., Бочечківський НВК), звіти про роботу методичних формувань (математики, хімії, історії, зарубіжної літератури).
Належна увага приділялася роботі з керівними кадрами закладів освіти, їх заступниками, молодими керівниками, резерву керівних кадрів.
Протягом навчального року на семінарах директорів загальноосвітніх навчальних закладів розглядалися питання про  упровадження ІКТ у навчально-виховний процес та адміністративно-управлінську діяльність навчального закладу.
На семінарах – практикумах керівників шкіл проводилися практичні блоки (панорама-презентація упровадження ІКТ в управлінсько-адміністративну діяльність навчального закладу). Зокрема, на заняттях семінарів-практикумів керівників навчальних закладів розглянуті актуальні для району проблеми: «Шляхи покращення управлінської діяльності в малочисельній сільській школі», «Удосконалення професійної компетентності педагогів та їх готовності до інноваційної діяльності».
Робота шкіл молодого керівника та резерву керівних кадрів була зосереджена на плануванні та веденні внутрішньошкільного контролю в навчальному закладі; технології підготовки педрад;  систему виховної роботи в навчальному закладі; проектні технології; інноваційну діяльність у навчальному закладі, її витоках, розвитку, результаті.     Протягом 2016 року проведено інструктивно-методичні наради із заступниками директорів з навчально-виховної роботи, на яких обговорено питання організованого початку нового 2016/2017 навчального року, доведено розпорядження та інформаційні листи Міністерства освіти та науки, молоді та спорту,СОІППО, розглянуто методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін, заслухано питання щодо результатів участі учнівських команд у предметних олімпіадах, у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН, виконання навчальних програм, підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, моніторингу навчальних досягнень учнів району, участі педагогічних працівників району в професійних конкурсах, моніторингу якості проведення атестації педагогічних працівників, моніторингу якості викладання предметів, результативності роботи з молодими спеціалістами, розглядались вимоги до ведення ділової документації. Також проведено 3 семінари-практикуми з тем «Особливості науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі І-ІІІ ступенів» (Гружчанський НВК), «Організація методичної роботи з педагогічними кадрами у загальноосвітньому навчальному закладі» (Попівський НВК)  та «Педагогічна техніка і сучасні вимоги до неї, шляхи розвитку й удосконалення» (Юрівський НВК).
Щорічно видається інформаційно-аналітичний збірник («Якісна освіта  як запорука успіху в майбутньому», серпень 2016 рік),у якому висвітлюється  рейтинг шкіл щодо результативності роботи педагогічних працівників, участі школярів району в учнівських олімпіадах, конкурсах-захистах  науково-дослідницьких робіт, турнірах тощо. Протягом року опубліковано 15 методичних рекомендацій, 2 каталоги, 12 буклетів та 1 посібник.
У 2016 році науково-методична робота формувань дошкільних навчальних закладів району була спрямована на модернізацію науково-методичної роботи з керівними та педагогічними кадрами ДНЗ.
Структура методичної роботи, яка склалася в районі, в основному задовольняла потреби педагогів у постійному підвищенні їхнього фахового рівня. Протягом навчального року функціонували постійно діючий семінар вихователів  ДНЗ, РМО вихователів ДНЗ, творча група педагогічних працівників ДНЗ,  семінар музичних керівників ДНЗ. На високому рівні в 2016 році працювали постійно діючий семінар вихователів та МО вихователів ДНЗ, творча група педагогічних працівників ДНЗ.  Потребує покращення робота семінару музичних керівників ДНЗ.
Зростання професійної активності педагогів відбувалося через участь у фахових конкурсах.  З метою стимулювання творчої ініціативи педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів районним методичним кабінетом були проведені конкурси педагогічної майстерності:
– «Краща організація оздоровлення у ДНЗ»;
– «Конкурс на кращу розробку інтегрованого заняття»;
– «Кращі здоров’язберігаючі технології»;
З метою збереження та зміцнення здоров’я дитини, активізації роботи у фізкультурно-оздоровчому, художньо-естетичному, валеологічному  напрямках у вересні 2016 року у дошкільних навчальних закладах району проведено І етап обласного фестивалю «Гармонія руху». Під час проведення фестивалю були  використані такі форми організації життєдіяльності дітей: музичні розваги  – 15, спортивні розваги – 23, спортивні ігри – 3, рухливі ігри – 112, заняття з активним використанням рухів, музики, фізичних вправ, практичних дій , оздоровчозбережувальних технологій – 53,  дитячий туризм – 2,  прогулянки -128, екскурсії – 9, спортивні свята – 5, музичні свята  – 9, музично-спортивні свята  – 9. Високі результати у ході І етапу  фестивалю досягнуто колективами Попівського, Бочечківського, Дубов’язівського, Козацького НВК,  ДНЗ «Сонечко»,  де були змістовно поєднані та використані різноманітні форми організації життєдіяльності дітей з активним використанням музики. Зокрема були застосовані здоров’язбережувальні технології : «Арт-терапія»,  кольоротерапія, піскотерапія, казкотерапія;  лікувально-профілактичні заходи: фітотерапія, аромотерапія.  Для педагогів дошкільної освіти діяв районний консультпункт.  Активізувалася робота по висвітленню діяльності дошкільних навчальних закладів через персональні сайти. Але на низькому рівні залишається робота більшості дошкільних навчальних закладів по наповнюваності та розвитку сайтів.
Методичним кабінетом проведена значна робота щодо підготовки вчителів до реалізації Державних стандартів. Відповідно до структури методичної роботи були проведені майстер-класи, інші різнопланові групові форми роботи з питань викладання нововведених предметів.
Упродовж року працівниками районного методичного кабінету здійснено колективні та індивідуальні виїзди в навчальні заклади. Надано методичну допомогу педагогам у плануванні, веденні шкільної документації, підготовці й проведенні уроків і позакласних заходів, організації  поглибленого вивчення предметів і профільного навчання, упровадженні інноваційних технологій та тестових методик у навчально-виховний процес.
Одним із напрямків діяльності районного методичного кабінету є організація роботи з молодими педагогами, завдання якої – надання необхідної допомоги молодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання предметів, розвиток умінь використовувати досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, передового педагогічного  досвіду. Протягом 2016 року проведено 3 засідання школи молодого вчителя на базі Попівського НВК, Соснівського НВК та Дубов’язівського НВК.  На заняттях школи молодого вчителя «Шлях до майстерності» слухачі вивчали питання нормативно-правової документації, ведення шкільної документації; розглядали  питання про творчість учителя в дії: моделювання фрагментів уроків із використанням активних форм і методів навчання; методи вивчення особистості та ефективність їх використання. Проводилися диспути «Який він, сучасний урок?»;  круглі столи «Особливості роботи з «важкими» учнями», ділові ігри «Розв’язування конфліктних ситуацій», міні-консиліуми «Сучасний погляд на освіту. Погляд зі сторони. Проблеми і перспективи».  Слухачі відвідували та обговорювали уроки висококваліфікованих учителів, робили аналіз уроків; отримували індивідуальні консультації методистів.
Методичним кабінетом продовжується робота щодо виявлення, поширення та впровадження передового педагогічного досвіду, інноваційних технологій, методик навчання й виховання, підвищення рівня професійних компетентностей освітян району. Упродовж 2016 року вивчено й узагальнено досвід вчителя-методиста КороськоТ.А.
(Бочечківський НВК) з теми «Розвиток творчого потенціалу особистості
в процесі впровадження компетентнісно орієнтованого підходу до
вивчення англійської  мови».
З метою поширення й впровадження досвід  педагога презентувався під час засідань РМО, ШМО, семінарів-практикумів.
На розвиток педагогічної майстерності педагогів позитивно впливає їх участь у творчих конкурсах. У II етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2016» у 3 номінаціях(математика, історія, англійська мова) взяли участь Гудименко Т.В.(Соснівський НВК), Філіпов В.Ф. (Гружчанський НВК), Черкасова Н.Ю. (Юрівський НВК). Вони показали ґрунтовні теоретичні знання з педагогіки та психології, гідно презентували свій досвід роботи.
Поліпшенню якості освіти сприяла організація моніторингових досліджень  навчально-виховного процесу. Протягом року було проведено  моніторинг рівня навчальних досягнень з фізики учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.
Одним із шляхів інноваційної діяльності освітніх закладів району є реалізація цільових проектів. Серед найпоширеніших проектів є «Школа сприяння здоров’я», тому що проблема збереження здоров’я школярів більш чітко усвідомлюється педагогами як професійно значуща. В обласну мережу Всеукраїнського проекту “Школа сприяння здоров”ю” занесено Козацький НВК.
У  навчальних закладах району працює 487 педагогічних працівників. З них 370 чоловік (95,4%) мають закінчену вищу освіту, 8 чоловік (2%) – не закінчену вищу, 19 чоловік  ( 4,9%) – середню спеціальну. Рівень вчителів з вищою освітою має позитивні зрушення, щорічно зменшується кількість пелагогічних працівниів, які мають освіту молодшого спеціаліста. Вищу та першу кваліфікаційні категорії мають 158 чол. (43,6%), що свідчить про високий рівень кваліфікацій вчителів району. В навчальних закладах району працюють 3 вчителі, що мають звання «Учитель-методист» та 18 вчителів, що мають звання «Старший-учитель».
Методистами РМК та керівниками навчальних закладів забезпечується підвищення кваліфікації педагогічних працівників на курсах при Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, де пройшли курсову підготовку 92 працівники. Зростанню професійного рівня педагогічних працівників, розвиткові творчої ініціативи, самовдосконаленню, самоствердженню та підвищенню продуктивності діяльності сприяє атестація педагогічних працівників. У 2016 році проатестовано 89 педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів: 5 директорів, 1 завідувач дошкільним навчальним закладом, 10 заступників директорів, 58 учителів, 10 вихователів дошкільних закладів, 1 педагог-організатор, 1 практичний психолог, 1 бібліотекар, 2 методисти районного методичного кабінету. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1135 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 16 серпня 2013 за № 1417/23949, складений перспективний план атестації директорів загальноосвітніх навчальних закладів та їх заступників. Відповідно до пунктів 1.1. та 2.12. Типового положення про атестацію в 2015 – 2016 навчальному році атестовано 5 директорів навчальних закладів (18,5 %), 1 завідувач дошкільним навчальним закладом (50 %), 10 заступників директорів (37 %). За результатами атестації директорів, завідувача дошкільним навчальним закладом та заступників директорів атестаційна комісія ухвалила рішення про відповідність їх займаним посадам. Атестацію пройшли 70 педагогічних працівників: 65 – з повною вищою освітою, 5 – з середньою спеціальною. За підсумками атестації 5 педагогічних працівників отримали вищу категорію (7 %), 42 – І категорію (60 %), 13 – ІІ категорію (18 %), 6 – категорію «спеціаліст» (8 %), 5 – 8 тарифний розряд (7 %). 26 особам присвоєно кваліфікаційну категорію, 44 відповідають раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям. Атестацію пройшли 2 директори навчальних закладів (7 %), які викладають навчальні предмети: 1 отримав І кваліфікаційну категорію, 1 відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». За наслідками атестації 2 учителям присвоєно педагогічне звання «старший учитель» (3 %).
Особливо важливе місце в діяльності методичного кабінету займає робота з обдарованими дітьми.
Методичним кабінетом, педагогічними колективами проводилась цілеспрямована робота щодо пошуку, навчання й розвитку обдарованих дітей, а також створення умов для творчого зростання. У навчальних закладах визначені основні напрями роботи з обдарованими учнями: розвиток організаторських здібностей у роботі органів учнівського самоврядування, інтелектуальних конкурсів, науково-дослідницької роботи, краєзнавчо-пошукової роботи та музейної справи, організація роботи гуртків за інтересами, спортивних секцій. Використовуються педагогічні технології на основі інтенсифікації діяльності учнів: інтерактивні методи навчання й виховання, проблемне навчання, проектні технології, технології розвивального та особистісно-орієнтованого навчання тощо.
Педагогічні працівники району здійснюють методичний супровід допрофільної підготовки та профільного навчання в старшій школі через введення курсів за вибором, факультативів, занять у гуртках, що дає можливість використовувати різноманітні форми роботи для підготовки учнів до участі в предметних олімпіадах, творчих конкурсах. Для забезпечення умов розвитку обдарованої дитини створені та постійно поповнюються банки даних обдарованих дітей за підсумками учнівських змагань. До районного банку даних «Обдарованість» щорічно заносяться переможці олімпіад, конкурсів, спортивних змагань районного, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів (180 учнів у 2015 році, 139 – 2014 рік, 154 – 2013 рік), у 2016 році він налічує 162 учня. В усіх навчальних закладах також створено та систематично поповнюється банк даних «Обдарованість». У 2016 році у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з 15 навчальних предметів Конотопський район представляли 27 учнів-переможців ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад. Перемогу здобули у 9 олімпіадах: – з географії (Москаленко Дар’я Сергіївна, учениця 9 класу Тулущанського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» – ІІІ місце), – з математики (Хижняк Андрій Валерійович, учень 8 класу Юрівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» – ІІІ місце, Курінський Вадим Юрійович, учень 10 класу Великосамбірського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» – ІІІ місце), – з правознавства (Третяк Ярина Миколаївна, учениця 11 класу Попівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» – ІІ місце), – з історії (Коновал Сергій Анатолійович, учень 10 класу Юрівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» – ІІІ місце, Третяк Ярина Миколаївна, учениця 11 класу Попівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» – ІІІ місце), – з біології (Кубишка Катерина Сергіївна, учениця 9 класу Юрівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» – ІІІ місце), – з хімії (Москаленко Дар’я Сергіївна, учениця 9 класу Тулущанського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» – ІІІ місце, Курінський Вадим Юрійович, учень 10 класу Великосамбірського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» – ІІІ місце). Учениця 11 класу Попівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» Третяк Ярина взяла участь у ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства, зайняла 12 місце. Учні району також є членами Малої академії наук України і щороку беруть участь у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт. У 2015-2016 навчальному році організоване навчання 13 учнів загальноосвітніх навчальних закладів району в Сумському територіальному відділенні МАН України. Овдієнко Олександра, учениця 10 класу Гружчанського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» виборола перемогу у І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук в секції «Українська література» та стала призером ІІ етапу вищезазначеного конкурсу. Учениця 9 класу Тулущанського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» Москаленко Дар’я Сергіївна стала стипендіатом голови Сумської обласної державної адміністрації у 2016 році.
Учні навчальних закладів району постійно беруть участь у Міжнародних та Всеукраїнських учнівських інтерактивних конкурсах “Кенгуру”, “Левеня”, “Колосок”, “Лелека”, “Соняшник”, «Бобер», «Грінвіч», «Геліантус», «Puzzle», «Кришталева сова».
Методичною  службою  району  здійснюється  велика робота по впровадженню інноваційних технологій і методик у навчально-виховний процес, у роботу з кадрами.
Найбільшого поширення в практичній діяльності  й  результативності здобули інтерактивні методи роботи на уроках і заняттях, проектні та інформаційно-комунікаційні технології.
Державні та галузеві документи останніх років підтверджують, що сьогодні є найактуальнішою проблемою для методичної служби  впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у навчально-виховний процес, методичну роботу й управлінську діяльність.
Проблемою в напрямку роботи щодо впровадження ІКТ залишається застарілий парк комп’ютерів у більшості  навчальних закладах, недостатність  інтерактивних дошок та мультимедійного обладнання, що значно зменшує можливості педагогів у щоденному використанні  цих сучасних засобів навчання.  Мультимедійні проектори та інтерактивні дошки, кількість яких постійно збільшується, системно, доцільно та планомірно використовуються в навчально-виховному процесі та на презентаційних й методичних заходах.
Районним методичним кабінетом здійснювався науково-методичний супровід зовнішнього незалежного оцінювання, проводилася робота по інформуванню випускників навчальних закладів про умови та терміни проведення ЗНО в 2016 році. Здійснюється діяльність щодо підготовки випускників навчальних закладів до ЗНО. Витримується процедура інформаційного, просвітницького, науково – методичного, психологічного супроводу, моніторингових досліджень, детального аналізу їх результатів з конкретним визначенням рейтингу якості навчальних досягнень з предметів у кожному навчальному закладі І-ІІІ ступенів.
Реалізація основних завдань і принципів виховання у ЗНЗ району здійснювалась відповідно до Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ України, зміст виховання в яких представлено системою цінностей: ціннісне ставлення до себе, до сім’ї, людей, праці, природи, культури й мистецтва, суспільства й держави.
Головним завданням виховної системи освіти Конотопського району є формування національної свідомості школярів з осмисленою патріотичною позицією, а також розвиток творчості дитини, особистісного потенціалу, турбота про здоров’я кожного з вихованців. З метою виховання всебічно розвиненої особистості, здатної успішно жити в оновленому суспільстві, впровадження нових ефективних форм роботи з патріотичного виховання, виховання у дітей почуття гордості за свою державу, вивчення, узагальнення та пропагування кращого досвіду музейної педагогіки методичним кабінетом та відділом освіти Конотопської районної державної адміністрації у 2015-2016 навчальному році започатковано районний довгостроковий проект «Музейна педагогіка у навчально-виховних комплексах Конотопського району». Очікуваними результатами проекту мають стати – поповнення шкільних музеїв та музейних кімнат новими матеріалами; створення електронної бази віртуальних екскурсій з метою їх застосування у подальшому під час навчально-виховного процесу; створення нових експозицій у шкільних музеях та музейних кімнатах; застосування на практиці досвіду музейної педагогіки інших навчальних закладів району; відродження духовності, патріотизму та поваги до Батьківщини, рідного краю. З метою відродження та утвердження національних традицій українського народу, вивчення та розуміння кращих зразків традиційного народного та сучасного українського мистецтва, виявлення та заохочення нових талантів та обдарувань, залучення широкого кола дітей до вивчення звичаїв українського народу у сфері декоративно-ужиткового мистецтва на прикладі писанкарства, естетичного розвитку і виховання дітей навчальних закладів Конотопщини, збагачення їх духовного світу, починаючи з 2016 року започатковано проведення щорічних районних фестивалів «Різдвяні канікули» та «Писанкова галявина».
Виховний процес у навчальних закладах здійснювався в процесі урочної, позаурочної та позашкільної роботи з учнями за різними напрямками виховної роботи. Організація виховної роботи в навчальних закладах району здійснювалася шляхом запровадження тематичних тижнів, декад та місячників за основними напрямами виховання. Пріоритетним напрямком виховної роботи у 2016 році стало патріотичне виховання, яке в учнівському середовищі будувалося циклічно: від вивчення історії, звичаїв, традицій Конотопщини  до культурних надбань України та Європи.
Під час тематичних місячників, декад і тижнів у навчальних закладах було максимально активізовано всі види виховної діяльності за такими напрямами: патріотичне виховання, громадянське виховання, морально-етичне, правове, превентивне та родинно-сімейне виховання, формування здорового способу життя, екологічне виховання, художньо-естетичне, розвиток творчої особистості.
Велика увага приділяється і профілактиці правопорушень, дитячого жебракування, запобігання торгівлі людьми та підвищення рівня правової освіченості учнівської молоді. Зокрема, методичним кабінетом, педагогічними колективами, починаючи з 2016 року, впроваджується програма виховних заходів «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція», затвердженої Міністерством освіти і науки України, учасниками якої є Сумська область (у тому числі Конотопський район). 18 листопада 2016 року було проведено районний практичний семінар-тренінг «Запобігання торгівлі людьми в умовах загальноосвітнього навчального закладу» для заступників директорів з виховної роботи, соціальних педагогів, практичних психологів, класних керівників навчальних закладів Конотопського району, у ході якого  методист з виховної роботи та методист з психологічної служби районного методичного кабінету презентували програму заходів з виховної роботи з протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» (для учнів 7-11 класів). Різноманітні форми тренінгів з питань протидії торгівлі людьми, які можна використовувати при роботі з підлітками, представила у дії волонтер Сумської обласної асоціації педагогів християн, координатор Всеукраїнської програми «Відродження». Проведено 2 практичних семінари для заступників директорів з виховної роботи на базі Великосамбірського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» з теми: «Патріотичне виховання як засіб формування національної свідомості учнівської молоді» та на базі Соснівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» з теми: «Діяльність педагогічного колективу щодо забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей та інтересів».
Робота психологічної служби району була спрямована на підвищення ефективності надання психологічних послуг спеціалістами служби та забезпечення адаптивного й комфортного освітнього простору. Так, для практичних психологів та різних категорій педпрацівників проведено 4 семінари, 4 інструктивно-методичні наради, засідання у форматі «круглого столу» з питань психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти; науково-методичного супроводу діяльності навчальних закладів щодо попередження насилля в учнівському середовищі. Надано понад 100 консультацій за запитом усіх категорій педагогічних працівників та фахівців служби. Підготовлено методичні рекомендації «Робота педколективу навчального закладу щодо подолання труднощів періоду адаптації учнів 1 та 5 класів до навчання в основній школі», «Основні види діяльності практичного психолога щодо забезпечення психологічної готовності дитини до школи». Працівники психологічної служби забезпечують функціонування 10 мобільних соціально-психологічних пунктів освітніх округів, у яких психологічним супроводом охоплено 1015 дітей.
У роботі широко використовуються ресурси бібліотеки методичного кабінету, створено картотеку „Навчально- методичне забезпечення викладання предметів”.
Система методичної роботи з педагогами ЗНЗ району протягом 2016 року сприяла здійсненню системно-цільового підходу до управління процесом підвищення професійної компетентності педагогічних працівників, наданню реальної, дієвої, адресної методичної допомоги вчителям, вихователям ДНЗ, реалізації ефективного педагогічного досвіду, інноваційних технологій через колективні, групові та індивідуальні форми науково-методичної роботи.
Однак рівень організації та результативності внутрішньошкільної методичної роботи, самоосвітньої діяльності, роботи керівників освітніх закладів щодо підвищення професійної майстерності педагогів ще не в повній мірі відповідають завданням і цілям по реформуванню освіти.
У частині шкіл недостатньо проводиться робота з поширення інноваційних форм роботи з педагогічними кадрами, які б зумовили розвиток творчості педагога, його активну участь, вияв ініціативи, наполегливості в досягнення якісних результатів.
Дуже повільно в педагогічних колективах запроваджується дослідницька робота вчителів, залишається низькою участь освітян у творчих конкурсах, конкурсах педагогічної майстерності, проблемним залишається питання поширення власного досвіду через публікації у фахових виданнях.
На реалізацію річного плану роботи методичного кабінету впливають нові  оперативні розпорядчі документи органів управління освітою всіх рівнів, що мають організаційно-методичний характер. З’являються нові акценти в діяльності установ освіти; змінюється режим і структура начального року тощо. Тому деякі  заплановані заходи, особливо у другому півріччі було відмінено, окремі заходи змінили свій формат і масштаб, проведення деяких заходів перенесено на інші терміни. На виконання всіх пунктів плану вплинули певні проблеми в формуванні та наповненні районного бюджету на 2016 рік.  Особливо це  відобразилося на участі педпрацівників і учнів району  в представницьких і конкурсних заходах на рівні області.
Методичний кабінет в основному забезпечив практичне виконання плану роботи на 2016 рік і реалізацію поставлених завдань, але в зв’язку з значними змінами  у кадровому складі методистів, вчителів ЗНЗ виконання  деяких пунктів плану, особливо в розділах “Передовий педагогічний досвід”, “Видавнича діяльність” стало практично неможливим або потребує перенесення термінів виконання.
Методична служба району наполегливо працювала над реалізацією своїх цільових і організаційних функцій,  що  знайшло своє яскраве відображення  в якісних результатах роботи системи освіти за рік, у досягнутих успіхах і перемогах педагогів  та  їх учнів  і  вихованців.
Діяльність районного методичного кабінету, педагогічних працівників навчальних закладів району у 2017 році буде спрямована на реалізацію методичної проблеми «Забезпечення якісної освіти шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації державних освітніх стандартів, творчому та інтелектуальному розвитку учнів».
У 2017 році методична служба району працюватиме над вирішенням таких актуальних завдань:

 • розвиток методичного кабінету як науково-методичного, інформаційного та координаційного центру організації самоосвітньої навчальної діяльності педагогів, акумуляції та трансформації досвіду;
 • продовження реорганізації структури науково-методичної роботи з метою посилення диференціації та індивідуалізації, розвитку творчої ініціативи педагогів;
 • організація курсової підготовки кадрів для закладів освіти з метою забезпечення якісного виконання державних стандартів   освіти;
 • забезпечення провідної ролі самостійності педагогів у підвищенні своєї

кваліфікації;

 • забезпечення  якісного методичного супроводу  впровадження  вчителями   нових  Державних  стандартів  початкової  та базової    загальної  освіти,  нових навчальних планів та підручників;
 • забезпечення якісної підготовки  всіх учителів до  впровадження нових  Державних  стандартів початкової та середньої загальної освіти й нових навчальних планів;
 • вирішення проблеми наступності на різних ступенях навчання шляхом використання інноваційних засобів і прийомів;
 • удосконалення рівня методичної та психолого-педагогічної підготовки вчителів іноземної мови, які викладають предмет у 1-8 класах і забезпечення якісного виконання навчальних програм в умовах поглиблення компетентнісного підходу в навчальному процесі;
 • забезпечення активного впровадження здоров’язбережувальних технологій в практичну діяльність усіх навчальних закладів;
 • активізація науково-дослідницької роботи учнів і вчителів шляхом встановлення тісних зв’язків і співпраці навчальних закладів з вищими навчальними закладами, міським і обласним відділеннями МАН;
 • забезпечення якісної методичної підтримки всіх педагогічних працівників, які працюють у старшій профільній школі,  послідовної їх підготовки до реалізації  нової концепції;
 • постійне удосконалення рівня володіння педпрацівниками ІКТ  і  розширення використання  ІКТ   у  навчально-виховному  процесі, методичній роботі та управлінській діяльності; створення системи інформаційної підтримки (ресурси мережі Інтернет);
 • продовження роботи по створенню електронних інформаційно-довідкових банків даних  про педагогічні кадри,  про контингент учнів, ППД, книжкових фондів;
 • упровадження науково обгрунтованого моніторингу навчально-виховного процесу, використання результатів аналізу для корекції науково-методичної роботи з керівними та педагогічними кадрами;
 • проведення моніторингових досліджень місцевого та регіонального рівнів (спільно із СОІППО) і здійснення аналітико-прогностичної діяльності за результатами моніторингових досліджень якості освіти;
 • забезпечення високого  наукового  рівня  діяльності  по  узагальненню  досвідів роботи  кращих  педагогів   і    педагогічних  колективів;
 • упровадження інноваційних підходів до методичного супроводу атестації педагогічних кадрів;
 • продовження організаційно-методичної підготовки умов для інклюзивного та інтегрованого навчання в загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах дітей з  особливими освітніми потребами;
 • оптимізація роботи методичної та психологічної служб щодо виявлення та підтримки обдарованих учнів, надання кваліфікованої професійної допомоги вчителям, які працюють з обдарованими дітьми;
 • під керівництвом Харківського РЦОЯО здійснення спільно з навчально-методичним відділом ЗНО Сумського ОІППО всіх організаційних і методичних заходів по підготовці педагогів і учнів  до  ЗНО та по проведенню  пробного тестування;
 • акцентування уваги методичної служби й керівників навчальних закладів у вирішенні проблем співпраці школи й сім’ї у вихованні та навчанні учнів шляхом  запровадження інноваційних інтерактивних форм роботи;
 • активізація роботи психологічної служби системи освіти шляхом поліпшення психологічного супроводу учнів загальноосвітніх навчальних закладів, вихованців дошкільних навчальних закладів; спрямування й діяльності  на підготовку дитини до самостійного життя,  підтримку дітей вразливих категорій, посилення ролі  превентивної та корекційної роботи як з учнями, так і з членами їх родин.

IІ. Управлінська діяльність

1. Тематика засідань науково-методичної ради методичного кабінету

I засідання (січень 2017 р.)
№ з/пВідповідальнийВідмітка про виконання
1Затвердження плану роботи районного методичного кабінету на 2017 рік. Підсумки роботи РМК за 2016 рік та пріоритетні завдання на 2017 рік          СавченкоІ.В.,
 
2Затвердження планів усіх форм методичної роботи із педагогічними кадрами          СавченкоІ.В.,
 
3Про стан організації методичної роботи з педагогічними кадрами в загальноосвітніх навчальних закладах районуСавченко І.В.,
Методисти РМК
4Про схвалення методичних напрацювань методистів РМК, творчих доробок (методичних посібників, бюлетенів і рекомендацій) педагогічних працівників району та підготовку матеріалів до друкуМетодисти РМК
ІІ засідання (березень 2017 р.)
1ЗНО-2017: пробне та основне тестування. Організаційний аспектЗаєць С.О.
2Про забезпечення наступності й перспективності між дошкільною та початковою освітою у Бочечківському НВК, Юрівському НВК та Вирівському НВКШеїна Л.В.,
Удод Н.Ю.
3Про організацію роботи із обдарованими дітьми: результати та перспективиКозловська І.С.
4Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з математики у загальноосвітніх навчальних закладах районуШешеня О.А.
                     ІІІ засідання (травень 2017 р.)
1Про результати атестації педагогічних кадрів та підсумки курсової перепідготовки  у 2017 роціУдод Н.Ю.
2Розгляд матеріалів, підготовлених з узагальнення передового педагогічного досвідуМетодисти РМК
3Про аналіз роботи психологічної служби за  навчальний рікБілівщук Н.В.
4Про стан роботи шкільних бібліотек та забезпечення підручниками ЗНЗ у 2017 роціТвірітінова І.А.
ІV засідання ( жовтень 2017 р.)
1Про підсумки проведення та результати ЗНО-2017Заєць С.О.
2Про підготовку та проведення предметних тижнів та декад у навчальних закладах районуМетодисти РМК
3Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з української мови  у загальноосвітніх навчальних закладах районуУдод Н.Ю.
4Про стан функціонування психологічної служби району
 
Білівщук Н.В.
V засідання ( грудень2017 р.)
1Про підсумки участі педагогів у І турі Всеукраїнського конкурсу
«Учитель року 2018»
Савченко І.В.
2Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з географії у загальноосвітніх навчальних закладах районуЗаєць С.О.
3Про проект плану роботи районного методичного кабінету на 2018  рікСавченко І.В.

    
 
 

 2. Організаційно-методичні наради заступників  директорів загальноосвітніх навчальних закладів з навчально-виховної роботи

Січень

№ з/п

Тематика

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Про підсумки проведення І та ІІ турів Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017».

Савченко І.В.

2

Про підсумки проведення контрольних робіт за завданнями відділу освіти

Методисти РМК

3

Про підсумки проведення І, ІІ та ІІІ етапів Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка та Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

Удод Н.Ю.

                                                Лютий

1

Про особливості проведення ЗНО у 2017 році

Заєць С.О.

2

Контрольно-аналітична діяльність заступника директора з навчально-виховної роботи

Савченко І.В.

3

Про наступність між дошкільною та початковою ланками освіти

          Удод Н.Ю.,

Шеїна Л.В.

                                                      Березень

1

Про ведення документації з кадрових питань

Заєць С.О.

2

Про організацію і проведення декади «Початкова школа»

Удод Н.Ю.

3

Про результативність участі команди району в ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсах-захистах МАН

Козловська І.С.,

Горбань О.В.

                                                     Квітень

1

Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання в загальноосвітніх навчальних закладах району

      Савченко І.В.,

Методисти РМК

2

Про підготовку і проведення адміністративних контрольних робіт у ІІ семестрі 2016-2017 н. року (робочий план, методичні рекомендації).

Савченко І.В.

3

Про методику проведення навчально-польових зборів

Твірітінова І.А.

                                                     Травень

1

Про підготовку і проведення шкільних свят останнього дзвоника та випускного вечора

Козловська І.С.

2

Про видавничу діяльність педагогів району

Савченко І.В.

3

Про роботу шкільних веб-сайтів

Шешеня О.А.

Червень

1

Про підсумки проведення свята останнього дзвоника у ЗНЗ та районного святкування Дня Захисту дітей

Козловська І.С.

2

Про проведення серпневої педагогічної  конференції

Савченко І.В.

3

Про організацію серпневих засідань РМО

Савченко І.В.

                                                     Серпень

1

Про організований початок 2017-2018 навчального року

Савченко І.В.

2

Методичні рекомендації щодо викладання навчальних дисциплін у 1-11 класах у 2017-2018 н.році

Методисти РМК

3

Про особливості організації виховної роботи у 2017-2018 н.році

Козловська І.С.

4

Методичні рекомендації щодо заповнення класних журналів

Методисти РМК

Вересень

1

Про організацію курсової підготовки у 2017-2018 н.р. і забезпечення виконання плану замовлення на курси

         Удод Н.Ю.

2

Про підсумки складання ЗНО випускниками ЗНЗ району у 2017році

Заєць С.О.

3

Про стан забезпечення підручниками ЗНЗ у 2017-2018 н. році

Твірітінова І.А.

4

Про основні вимоги щодо ефективності внутрішньошкільного контролю

Савченко І.В.

Жовтень

1

Просистему діяльності класного керівника в нових соціокультурних умовах

Козловська І.С.

2

Про організацію атестації педагогічних працівників у 2017-2018 навчальному році

        Удод Н.Ю.

3

Про організацію і проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін

Козловська І.С.

4

Про організацію та проведення І туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року- 2018»

Савченко І.В.

                                                       Листопад

1

Роль навчального кабінету в посилені практичної спрямованості викладання математики та фізики

Шешеня О.А.

2

Вимоги до кабінетів початкової школи. Складання паспортів навчальних кабінетів

Удод Н.Ю.

3

ЗНО-2018. Методичне забезпечення. Якісна підготовка

Савченко І.В.,

Заєць С.О.

4

Про роботу по залученню обдарованих учнів до навчання в МАН та інших формах дистанційного навчання

Савченко І.В.,

Горбань О.В.

Грудень

1

Про проведення пробного (тренувального) тестування у форматі ЗНО

Савченко І.В.,

методисти

2

Про роботу сайтів навчальних закладів району

Шешеня О.А.

3

Про підготовку і проведення засідань районних методичних об’єднань вчителів

Савченко І.В.,

методисти

 

                                                           3.  Методичні форми роботи з педагогами

ГРАФІК
проведення районних семінарів та МО вчителів – предметників на 2017 р.
 

Термін проведенняФорма проведення заходу
(семінар, творча група, школа
молодого вчителя (управління), школа педагогічної майстерності)
Тема заходуКонтингент
Задіяних
Місце проведенняВідповідальні
123456
СІЧЕНЬ
03.01.2017Засідання науково-методичної ради методичного кабінетуЗгідно плануЧлени науково-методичної радиВідділ освітиСавченко І.В., методисти
06.01.2017МО вчителів предметників, класних керівників, бібліотекарів вихователів та завідуючих ДНЗ, керівників шкілЗгідно плануВідділ освітиСавченко І.В., методисти
20.01.2017Засідання творчої групи вихователів дошкільних навчальних закладівДидактична гра – провідний метод навчання дітей дошкільного віку елементам грамотиЧлени творчої  групиШаповалівський НВКШеїна Л.В.
Дороженко Н.М.
25.01.2017Cемінар-практикум учителів української мови та літературиМотивація навчальної діяльності учнів як невід’ємна складова сучасного урокуВчителі української мови та літературиДубов’язівський НВКУдод Н.Ю.,
Савченко А.В.
27.01.2017Семінар учителів інформатикиВикористання шкільного сайту на уроках інформатики та в позаурочний часВчителі інформатикиКозацький НВКШешеня О.А.,
Кліндухова В.М.
 
30.01.2017Постійно діючий семінар резерву керівних кадрівНормативно-правові та фінансові питання діяльності керівника закладу освітиВідділ освітиСавченкоІ.В.,
Заєць С.О.
ЛЮТИЙ
01.02. 2017Засідання школи
молодого вчителя
Планування роботи молодого вчителя. Ведення шкільної документаціїМолоді вчителі зі
стажем роботи до 3-х років
Лебедівський НВК
 
Савченко І.в.,
Зайцева Г.М.
03.02.2017Семінар заступників директорів з виховної роботиУпровадження нових форм виховної роботи з учнями
 
Заступники директорів з виховної роботиГружчанський НВККозловська І.С.,
Верещака Г.І.
 
08.02.2017Семінар учителів фізичної  культуриРозвиток фізичних якостей як складова особистісного вдосконалення учнів
 
Вчителі фізичної культуриШевченківський НВК
 
Твірітінова І.А.,
Яковенко В.М.
10.02.2017Засідання творчої групи вчителів біологіїВикористання ІКТ-супроводу як засобу підвищення теоретичного рівня змісту урокуЧлени творчої групиСалтиківський НВКШешеня О.А.,
Скакун С.М.
15.02.2017Засідання творчої групи вчителів математики
 
Використання проектних технологій на уроках геометріїЧлени творчої групиШаповалівський НВКШешеня О.А.,
Дороженко Н.М.
17.02.2017Семінар заступників директорів з навчальної роботиВикористання традиційних та інноваційних технологій у навчально-виховному процесі
 
Заступники директорів з навчальної роботиЮрівський НВКСавченко І.В.,
Овсійко Н.М.
22.02.2017Семінар-практикум учителів 1 класуШляхи реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти у 1 класіВчителі 1-х класівЧорноплатівський НВКУдод Н.Ю.,
Карачун С.І.
23.02.2017Засідання творчої групи працівників психологічної службиОсобливості психологічного супроводу дітей « групи ризику»Члени творчої групиВідділ освітиБілівщук Н.В.
24.02.2017Семінар вчителів історії
та правознавства
Використання комп’ютерних технологій
на уроках історії та
правознавства
Вчителі історії та
правознавства
Дубов’язівський
НВК
Твірітінова І.А.,
Савченко А.В.
24.02.2017Семінар вихователів груп дітей раннього віку ДНЗФормування мовленнєвого розвитку дітей раннього віку відповідно до освітньої лінії «Мовлення дитини»Вихователі груп дітей раннього віку ДНЗПопівський НВК
 
Шеїна Л.В.,
Савела Н.М..
БЕРЕЗЕНЬ
03.03.2017Семінар учителів образотворчого мистецтваРозвиток творчих здібностей учнів на уроках образотворчого мистецтва  з використанням різних технологій малювання
 
 
Вчителі образотворчого мистецтваДуханівський НВК
 
Козловська І.С.,
Козакова Н.В.
10.03.2017Засідання творчої групи вчителів зарубіжної літературиКомпаративний аналіз на уроках зарубіжної літературиЧлени творчої групиВідділ освітиКозловська І.С.
15.03.2017Семінар директорів ЗНЗРоль керівника навчального закладу в підвищенні професійної компетентності вчителівДиректори ЗНЗТулущанський НВКБохан О.Г.,
Савченко І.В.,
Забіяка В.В.
17.03.2017Семінар учителів математикиФормування геометричного мислення шляхом розв’язування реальних прикладних задач та використання ІКТ на уроках геометріїВчителі математикиДубов’язівський
НВК
Шешеня О.А.,
Савченко А.В.
21.03.2017Засідання науково-методичної ради методичного кабінетуЗгідно плануЧлени науково-методичної радиВідділ освітиСавченко І.В.,
Методисти
22.03.2017Семінар-практикум учителів 2 класуРеалізація взаємозв’язку навчання, виховання й розвитку учнів шляхом формування ключових компетентностейВчителі 2-х класівВеликосамбірський НВКУдод Н.Ю.,
Скорик В.С.
23.03.2017Міжрайонне методичне
об’єднання працівників психологічної служби
Конфліктна ситуація в
шкільному колективі:
проблеми та шляхи
вирішення
Практичні психологи
та соціальні педагоги
(м.Конотоп,
Кролевецький,
Буринський райони )
Попівський НВК
І-ІІІ ст.
Білівщук Н.В.,
Забіяка І.М.
24.03.2017Семінар вихователів груп дітей старшого віку та майбутніх учителів 1-х класів
 
Забезпечення наступності в роботі початкової та дошкільної ланок освіти як умови якісної підготовки до школиВихователі груп дітей старшого віку, вчителі 1-х класів
 
Козацький НВКШеїна Л.В.,
Удод Н.Ю.,
Кліндухова В.М.
29.03.2017МО вчителів предметників, класних керівників, бібліотекарів вихователів та завідуючих ДНЗ, керівників шкілЗгідно плануВідділ освітиСавченко І.В., методисти
КВІТЕНЬ
07.04.2017Семінар учителів англійської мовиІгрові технології навчання на уроках англійської мовиВчителі англійської мовиПопівський НВКСавченко І.В.,
Забіяка І.М.
14.04.2017Семінар учителів фізикиФормування життєвоважливих компетенцій на уроках фізикиВчителі фізикиГружчанський НВКШешеня О.А.,
Верещака Г.І.
19.04.2017Засідання творчої групи вихователів дошкільних навчальних закладівМетодика ознайомлення дошкільнят із голосними та приголосними звукамиЧлени творчої  групиСоснівський НВКШеїна Л.В.
Кузьменко Н.В.
21.04.2017Семінар
працівників
психологічної служби
Медіаграмотність як умова збереження психічного здоровя учасників навчально-виховного процесуПрактичні психологи та соціальні педагогиКурилівський НВК
 
Білівщук Н.В.,
Спаський М.І.
21.04.2017Семінар-практикум учителів 3 класуРоль інформаційних технологій у процесі формування творчої особистості учняВчителі 3-х класівТулущанський НВКУдод Н.Ю.,
Забіяка В.В.
26.04.2017Засідання школи молодого вихователяСенсорне виховання дітей раннього віку у ДНЗМолоді вихователі  зі стажем роботи до 3-х роківЮрівський НВКШеіна Л.В.,
Овсійко Н.М.
ТРАВЕНЬ
05.05.2017Постійно діючий семінар резерву керівних кадрівІнноваційні підходи до організації роботи керівника навчального закладуВідділ освітиСавченко І.В.,
Заєць С.О.
05.05.2017Засідання творчої групи вчителів математики
 
Розвиток пізнавальних інтересів учнів на уроках математики шляхом використання інтерактивних технологійЧлени творчої групиЧорноплатівський НВКШешеня О.А.,
Карачун С.І.
05.05.2017Засідання школи молодого вчителяУрок як основна форма організації навчально-виховного процесу. Вимоги до сучасного урокуМолоді вчителі зі
стажем роботи до 3-х років
Вирівський НВКСавченко І.В.,
Пальчун Н.І.
10.05.2017Засідання творчої групи вчителів біології
 
Створення ситуації успіху на уроках за допомогою інноваційних технологійЧлени творчої групиВідділ освітиШешеня О.А.
12.05.2017Засідання творчої групи вчителів української
мови та літератури
Розвиток мовленнєвої діяльності учнів на уроках української
мови та літератури. Особистісно орієнтована модель роботи вчителя
Члени творчої групиВідділ освітиУдод Н.Ю.
12.05.2017Семінар музичних керівників ДНЗРозвиток вокальних здібностей дошкільнят засобами пісенної творчостіМузичні керівники ДНЗТулущанський НВКШеїна Л.В.,
Забіяка В.В.
17.05.2017Засідання творчої групи працівників психологічної службиОсобливості психологічного супроводу дітей « групи ризику»Члени творчої групиВідділ освітиБілівщук Н.В.
17.05.2017Засідання школи молодого вихователяФормування економічної компетентності дошкільників засобами гриМолоді вихователі  зі стажем роботи до 3-х роківВеликосамбірський НВКШеїна Л.В.,
Скорик В.С.
18.05.2017Засідання науково-методичної ради методичного кабінетуЗгідно плануЧлени науково-методичної радиВідділ освітиСавченко І.В.,
методисти
19.05.2017Семінар учителів основ здоров’яТуризм – шлях до здоров’яВчителі основ здоров’яБочечківський НВКШешеня О.А.,
Внучкова Г.М.
СЕРПЕНЬ
23.08.2017МО вчителів предметників, класних керівників, бібліотекарів, вихователів та завідуючих ДНЗ
 
 
Згідно плануВідділ освітиСавченко І.В., методисти РМК
Вересень
15.09.2017Засідання творчої групи вчителів математикиФормування дослідницько-пошукових здібностей у школярів у процесі навчанняЧлени творчої групиВідділ освітиШешеня О.А.
20.09.2017Семінар вчителів зарубіжної літературиПоєднання традиційних форм роботи з інноваційними на уроках зарубіжної літературиВчителі зарубіжної літературиСалтиківський НВККозловська І.С.,
Скакун С.М.
22.09.2017Засідання школи молодого вчителяРозвиток мотиваційної діяльності як фактор індивідуального успіхуМолоді вчителі зі
стажем роботи до 3-х років
Сім’янівський НВКСавченко І.В.,
Федан С.О.
27.09.2017Семінар шкільних бібліотекарівІнноваційні форми масової роботи шкільної бібліотеки та методика їх проведенняШкільні
бібліотекарі
Дубов’язівський НВКТвірітінова І.А.,
Савченко А.В.
29.09.2017Засідання творчої групи вчителів української мови та літератури
 
Застосування інформаційних технологій на уроках української мови та літературиЧлени творчої групиБочечківський НВКУдод Н.Ю.,
Внучкова Г.М.
29.09.2017Засідання творчої групи вчителів біологіїРозвиток інтелектуальних здібностей учнів шляхом розв’язування творчих біологічних вправ і задачЧлени творчої групиЧорноплатівський НВКШешеня О.А.,
Карачун С.І.
ЖОВТЕНЬ
04.10.2017Засідання творчої групи вчителів зарубіжної літератури
 
Компаративний аналіз на уроках зарубіжної літературиЧлени творчої групиВідділ освітиКозловська І.С.
06.10.2017Семінар-практикум
учителів хімії
Як зробити урок ефективнимВчителі хіміїПопівський НВКШешеня О.А.,
Забіяка І.М.
11.10.2017Семінар учителів трудового навчанняРозвиток творчого потенціалу учнів через впровадження інноваційних технологій на уроках трудового навчанняВчителі трудового навчанняЛебедівський НВКТвірітінова І.А.,
Зайцева Г.М.
13.10.2017Семінар директорів ЗНЗКерівництво формуванням здорового способу життя учнівДиректори ЗНЗСоснівський НВКБохан О.Г.,
Савченко І.В.,
Кузьменко Н.В.
18.10.2017Семінар вчителів музичного мистецтва
 
Використання надбань сучасної культури на уроках музичного мистецтва
 
 
Вчителі музичного мистецтва
 
Великосамбірський НВККозловська І.С.,
Скорик В.С.
18.10.2017Засідання школи молодого вихователя
 
Формування патріотичних почуттів у дітей дошкільного вікуМолоді вихователі зі стажем роботи до 3-х роківКурилівський НВКШеїна Л.В.,
Спаський М.І.
20.10.2017Семінар працівників психологічної службиПсихологічна підготовка учнів до ЗНОПрактичні психологи і соціальні педагогиЮрівський НВКБілівщук Н.В.,
Овсійко Н.М.
25.10.2017Засідання науково-методичної ради методичного кабінетуЗгідно плануЧлени науково-методичної радиВідділ освітиСавченко І.В.,
методисти
28.10.2017Постійно діючий семінар резерву керівних кадрівКонтрольно-аналітична діяльність керівника закладу освіти
 
Відділ освітиСавченко І.В.,
Заєць С.О.
ЛИСТОПАД
08.11.2017Засідання творчої групи вчителів математикиІнноваційні технології як засіб виявлення обдарованих учнівЧлени творчої групиВеликосамбірський НВКШешеня О.А.,
Скорик В.С.
10.11.2017Засідання творчої групи вихователів
 
Дидактична модель навчання звуковому аналізу слів старших дошкільниківЧлени творчої групиДубов’язівський ДНЗШеїна Л.В.,
Воловйова В.Б.
 
10.11.2017Семінар заступників директорів з навчальної роботиСистема роботи педагогічного колективу з обдарованими учнями на основах впровадження нових освітніх технологій, розробки та реалізації цільових творчих проектівЗаступники директорів з навчальної роботиБочечківський НВКСавченко І.В.,
Внучкова Г.М.
 
15.11.2017Семінар учителів Захисту ВітчизниШляхи підвищення ефективності викладання предмету та військово-патріотичного виховання старшокласниківВчителі Захисту ВітчизниКозацький НВКТвірітінова І.А.,
Кліндухова В.М.
17.11.2017Засідання творчої групи вчителів української мови та
літератури
Проектні технології – шлях до самостійної роботи учнів на уроках української мови та
літератури
Члени творчої групиСалтиківський НВК
 
Удод Н.Ю.,
Скакун С.М.
20.11.2017Семінар-практикум вчителів 4 класуМетод проектів як засіб креативно-пізнавальної діяльності молодших школярівВчителі 4-х класівПопівський НВК
 
Удод Н.Ю.,
Забіяка І.М.
 
 
24.11.2017Семінар заступників директорів з виховної роботиНормативно-правова база, що регулує  взаємовідносини батьки-діти-вчителі
 
 
Заступники директорів з виховної роботиКурилівський НВККозловська І.С.,
Спаський М.І.
 
29.11.2017Семінар учителів біології
 
Формування вмінь учнів самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиціВчителі біології
 
Шевченківський НВКШешеня О.А.,
Яковенко В.М.
29.11.2017Засідання творчої групи працівників психологічної службиОсобливості психологічного супроводу дітей «групи ризику»Члени творчої групиСоснівський НВК
 
Білівщук Н.В.,
Кузьменко Н.В.
ГРУДЕНЬ
06.12.2017Семінар-практикум вчителів географії та економікиВикористання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках географії як засіб розвитку творчої особистості учняВчителі географії та економікиСоснівський НВКЗаєць С.О.,
Кузьменко Н.В.
08.12.2017Засідання творчої групи працівників психологічної служби
 
Особливості психологічного супроводу дітей «групи ризику»Члени творчої групиБочечківський НВКБілівщук Н.В.,
Внучкова Г.М.
13.12.2017Засідання творчої групи
вчителів української
мови та літератури
Сучасні форми навчальної діяльності учнів на уроках української
мови та літератури
Члени творчої групиПопівський НВКУдод Н.В.,
Забіяка І.М.
15.12.2016Засідання науково-методичної ради методичного кабінетуЗгідно плануЧлени науково-методичної радиВідділ освітиСавченко І.В.,
методисти
15.12.2017Засідання творчої групи вчителів біології
 
Вдосконалення форм і методів організації уроків природничо-математичних наук через застосування передових технологій для розвитку творчої особистості кожного учняЧлени творчої групиВідділ освітиШешеня О.А.

 
                                                  
 
 
 
 
  Обласні заходи на базі районного методичного кабінету

21.03.2017Вивчення
передового
педагогічного
досвіду
Нідзельської С.М.
Ефективна підготовка учнів до ЗНО з історії УкраїниНідзельська С.М., учитель історії та правознавства Попівського НВК Конотопської районної радиПопівський НВКТретьякова О.В.,
Твірітінова І.А.,
Забіяка І.М.,
НідзельськаС.М.
21.03.2017Методичний порадник
 
 
Ефективна підготовка учнів до ЗНО з історії УкраїниУчителі історії загальноосвітніх навчальних закладів районуМетодичний кабінет відділу освітиТретьякова О.В.,
Савченко І.В.,
Твірітінова І.А.
06.04.2017Мобільний консультпункт
 
Особливості підготовки учнів 11 класів до ЗНО, ДПА з української мови та літературиУчителі української мови талітератури загальноосвітніх навчальних закладів районуМетодичний кабінет відділу освітиШерстюк Л.М., Савченко І.В.,
Удод Н.Ю.
12-13.04.2017Обласний науково-практичний семінар
 
Основи польових наукових досліджень з біологіїКерівники методичних об’єднань, учителі біології, екології, природознавстваЗагальноосвітні навчальні заклади Конотопського районуГолубенко Т.С.,
Савченко І.В.,
Шешеня О.А.
 
26.10.2017Методичний порадникОрганізація навчальних проектів за програмою фізики основної школиУчителі фізики загальноосвітніх навчальних закладів районуМетодичний кабінет відділу освітиКарпуша В.М.,
Савченко І.В.,
Шешеня О.А.
 

 
 

4. ЦИКЛОГРАМА ДІЛОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Січень 2017 р.

Назва

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

Наказ «Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами на 2018 рік»

до 03.01

Савченко І.В.

Наказ «Про підсумки проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2016-2017 н.р.»

до 05.01

Козловська І.С.

Наказ «Про направлення районних команд школярів на ІІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад»

до10.01

Козловська І.С.

Лютий 2017 р.

Наказ «Про вивчення стану роботи працівників психологічної служби»

до 02.02

Білівщук Н.В.

Наказ «Про підсумки проведення                    Міжнародного дня рідної мови у загальноосвітніх навчальних закладах району»

до 22.02

Удод Н.Ю.

Березень 2017 р.

Наказ «Про підсумки ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів»

до 03.03

Козловська І.С.

Наказ «Про проведення декади  «Початкова школа – 2017»

до 07.03

Удод Н.Ю.

Наказ «Про організацію роботи закладів освіти району у період весняних канікул»

до 10.03

Козловська І.С.

Наказ «Про проведення районної олімпіади з англійської мови для учнів 5-7 класів»

до 30.03

Савченко І.В.

Наказ «Про результати вивчення стану роботи працівників психологічної служби району»

до 31.03

Білівщук Н.В.

Квітень 2017 р.

Наказ «Про проведення районного фестивалю «Славимо Великдень»»

до 03.04

Козловська І.С.

Наказ «Про проведення районної олімпіади з української мови, математики та природознавства  для учнів 4 класів»

до 05.04

Удод Н.Ю.

Наказ«Про проведення навчально-польових зборів та стрільб з пневматичної гвинтівки з учнями, які закінчили вивчення курсу предмету «Захист Вітчизни»

до 14.04

Твірітінова І.А.

Наказ «Про організацію та проведення адміністративних контрольних робіт з навчальних предметів за ІІ семестр 2016-2017 н. року»

до 14 .04

Савченко І.В.

Наказ « Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з математики в ЗНЗ району»

до 18.04

Шешеня О.А.

Наказ «Про підсумки атестації     педагогічних працівників у 2017 році»

до 20.04

Удод Н.Ю.

Наказ «Про проведення конкурсу «Найкращий кабінет початкових класів» у 2017 році»

до 25.04

Удод Н.Ю.

Травень 2017 р.

Наказ «Про підсумки проведення районної олімпіади з української мови, математики та природознавства  для учнів 4 класів»

до 04.05

Удод Н.Ю.

Наказ «Про підсумки проведення районної олімпіади з англійської мови для учнів 5-7 класів»

до 05.05

Савченко І.В.

Наказ «Про підсумки проведення  декади                       «Початкова школа – 2017»

до 16.05

Удод Н.Ю.

Наказ «Про організацію літнього оздоровлення дітей в дошкільних навчальних закладах району  у 2017 році»

до 22.05

Шеїна Л.В.

Наказ «Про організацію оздоровлення, відпочинку та зайнятості дітей і учнівської молоді влітку 2017 року»

до 22.05

Козловська І.С.

Наказ «Про рівень навчальних досягнень учнів 4 класів ЗНЗ району за результатами державної підсумкової атестації»

до 29.05

Удод Н.Ю.

Наказ «Про організацію та проведення районного огляду-конкурсу на кращий дитячий пришкільний табір з денним перебуванням в оздоровчий період  2017 року»

до 29.05

Козловська І.С.

Червень 2017 р.

Наказ «Про підсумки проведення контрольних робіт з навчальних предметів за ІІ семестр 2016-2017 н. року»

до 02.06

Савченко І.В.

Наказ «Про підготовку і проведення районної серпневої педконференції»

до 23.06

Савченко І.В.

Серпень 2017 р.

Наказ «Про участь у обласній педконференції»

до 18.08

Савченко І.В.

Вересень 2017 р.

Наказ «Про проведення І  етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів»

до 08.09

Козловська І.С.

Наказ «Про проведення І етапу обласного фестивалю «Гармонія руху» у дошкільних навчальних закладах у 2017 році»

до 15.09

Шеїна Л.В.

Наказ «Про  атестацію  педкадрів у 2017-2018 навчальному році»

до 20.09

Удод Н.Ю.

Наказ «Про організацію і проведення         І (районного) туру Всеукраїнського конкурсу “Учитель року-2018”»

до 21.09

Савченко І.В.

Жовтень 2017 р.

Наказ «Про підсумки проведення ЗНО-2017 та підготовку до ЗНО-2018»

до 05.10

Савченко І.В.

Наказ «Про підготовку і проведення         І і ІІ етапів Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді  імені Тараса Шевченка»

до 10.10

Удод Н.Ю.

Наказ «Про організацію і проведення  ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2017-2018 навчальному році»

до 20.10

Козловська І.С.

Наказ «Про підсумки проведення І етапу обласного фестивалю «Гармонія руху» у дошкільних навчальних закладах у 2017 році»

до 24.10

Шеїна Л.В.

Наказ «Про підготовку та проведення         І і ІІ етапів Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика»

до 26.10

Удод Н.Ю.

Листопад 2017 р.

Наказ «Про підсумки проведення І(районного) туру  Всеукраїнського конкурсу “Учитель року-2018”»

до 24.11

Савченко І.В.

Наказ «Про проведення контрольних робіт з навчальних предметів за І семестр 2017-2018 н. року»

до 27.11

Савченко І.В.

Грудень 2017р.

Наказ «Про підготовку і проведення новорічно-різдвяних   свят»

до 08.12

Козловська І.С.

Наказ « Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з географії в ЗНЗ району»

до 11.12

Заєць С.О.

Наказ «Про організацію відпочинку, оздоровлення та змістовного дозвілля дітей та юнацтва під час зимових канікул»

до 20.12

Козловська І.С.

Наказ «Про підсумки проведення контрольних робіт з навчальних предметів за І семестр 2017-2018 н. року»

до 27.12

Савченко І.В.

Наказ «Про підсумки науково-методичної роботи                     з педагогічними кадрами у 2017 році»

до 29.12

Савченко І.В.

 ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

1. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 

№ з/пЗміст роботиТермінВідповідальний
1.Забезпечити проходження   підвищення
кваліфікації педагогічними працівниками, які
зазначені у договорі на 2016  рік за формами навчання:
–         очна  – 28,
–         очно-дистанційна  – 74,
–         дистанційна – 40,
–         проблемно-тематичні – 1,
–         експрес-курси  – 4
Протягом рокуУдод Н.Ю.
2.Підготувати договір про підвищення кваліфікації
керівних та педагогічних кадрів з     додатками
ВересеньУдод Н.Ю.
3.Охопити курсами підвищення кваліфікації:
–         директорів ЗНЗ – 3,
–    заступників директорів – 6,
–    вчителів – 105,
–    завідувач РМК – 1
–    методистів -1,
–    практичних психологів – 3,
–    соціальних педагогів – 3,
–    вихователів дошкільних
груп – 21,
–    музичні керівники ДНЗ  – 2,
–    керівники гуртків – 2
Протягом рокуУдод Н.Ю.
4.Забезпечити методичний сервіс роботи педагогів над
науково-методичною проблемою в до- та після курсовий
період
 
ПостійноМетодисти
5.Продовжити  вивчення результативності підвищення
кваліфікації   через впровадження практики звітів та особистих
співбесід з методистом кожного педпрацівника, який
пройшов курси підвищення кваліфікації та обов’язкових
звітів на засіданнях районних МО, в школах на   методичних оперативках
Протягом рокуМетодисти, керівники ЗНЗ
6.Забезпечити участь в обласних семінарах, тренінгах,
роботі творчих груп, школах молодого вчителя, молодого
управлінця вчителів району
 
Протягом рокуУдод Н.Ю.,
методисти
7.Опрацювати заявки  навчальних закладів на курси підвищення кваліфікації педпрацівників при                                                               ОІППО на 2018 рік
 
КвітеньУдод Н.Ю.
8.Сформувати замовлення на підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів на 2018 рік
 
ТравеньУдод Н.Ю.
9.Сформувати замовлення на підвищення кваліфікації методистів РМК на 2018 рік при Університеті менеджменту освіти АПН УкраїниТравеньУдод Н.Ю.

2. Організація і проведення атестації

№ з/пЗміст роботиТермінВідповідальний
1.Підготовка проектів наказів щодо   організації і проведення атестації педагогічних кадрівКвітень – вересеньУдод Н.Ю., керівники ЗНЗ
2.Забезпечення аналітичної та організаційної роботи щодо                                                         проведення атестації педпрацівниківПротягом рокуУдод Н.Ю., керівники ЗНЗ
3.Оновлення даних кількісно-якісного складу педагогічних працівників навчальних закладів району
 
Вересень 2017Удод Н.Ю., методисти, керівники ЗНЗ
4.Опрацювання законодавчої, правової та нормативної документації з питань атестації педагогічних працівниківВересень 2017Удод Н.Ю., керівники ЗНЗ
5.Забезпечення постійної консультативної допомоги керівникам навчальних закладів з питань організації та проведення атестаціїПротягом рокуУдод Н.Ю.
6.Організація роботи районної атестаційної комісії (збір заяв педагогічних працівників, реєстрація та розгляд їх членами районної атестаційної комісії,формування експертних комісій з питань оцінки діяльності педагогів, які атестуються)До 10.10.2017Удод Н.Ю., члени атестаційної комісії
7.Складання списків педагогічних працівників, що атестуються районною атестаційною комісією, затвердження списків педагогічних працівників, які атестуються, графіка роботи комісії, прийняття рішення щодо перенесення строку чергової атестації
 
До 20.10.2017Удод Н.Ю., члени атестаційної комісії
8.Проведення засідань районної атестаційної комісіїЗгідно з планом роботиУдод Н.Ю., члени атестаційної комісії
9.Аналіз підсумків атестації педагогічних працівників, підготовка звітної документації, узагальнення даних за підсумками атестації поточного навчального рокуТравень 2017Удод Н.Ю.

                    3. Методичні та організаційні форми роботи з педагогами

 ( тематика, циклограма)

 


п/п
Заплановані заходиТермінВідповідальний
1
 
Підготовка та проведення районної конференції працівників освітиСерпень 2017р.
 
Савченко І.В.,
методисти , керівники ЗНЗ
2Організація участі у засіданнях обласних методичних об’єднань з базових дисциплін
 
Серпень 2017р.Савченко І.В., методисти, керівники МО
3Організувати роботу МО вчителів, постійно-діючих семінарів, творчих групДо 05.01.2017р.
(відповідно графіка метод. заходів)
Савченко І.В.,
методисти
4Організувати роботу з молодими керівниками, вчителями та вихователями у формі індивідуально-групових консультацій та роботи шкіл молодого вчителя, молодого вихователяДо 05.01.2017р.
(відповідно плану)
Савченко І.В.,
методисти
5Сприяти проведенню методичних заходів, запланованих ОІППО на базі навчальних закладів району
 
Протягом навчального рокуСавченко І.В.,
методисти
6Зробити замовлення на проходження курсів
 
До 01.09.2017р.Удод Н.Ю.
7Вивчити питання забезпечення шкіл підручниками, програмами з усіх навчальних дисциплін
 
До 01.09.2017р.Твірітінова І.А.
8Проводити систематичне навчання керівників РМО, вчителів з питань нетрадиційних форм організації роботи методичних формувань
 
Протягом навчального рокуСавченко І.В.,
методисти
9Проводити систематичну роботу по залученню педагогічних працівників до заочного навчання
 
Протягом навчального рокуСавченко І.В.,
методисти
10Уточнити кадровий склад педагогів закладів освітиДо 10.09.2017р.Савченко І.В.,
методисти
11Проводити День методиста в загальноосвітніх навчальних закладах району, дошкільних установах
 
Щотижня, протягом навчального рокуСавченко І.В.,
методисти
12Проводити методичні тижні, декади, місячники в ЗНЗПротягом навчального року (за окремим графіком)Савченко І.В.,
методисти, керівники ЗНЗ
13Організація та проведення І етапу обласного конкурсу-огляду на кращий стан організації оздоровлення дітей влітку у ДНЗ
 
Серпень 2017 р.Шеіна Л.В.
14Організація та проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року». Організація участі у ІІ етапі
 
Жовтень-грудень 2017р.Савченко І.В., методисти

 
 

 4.Психолого-педагогічний супровід науково-методичної  роботи

4.1 Організаційна діяльність

№ з/п

Заходи

Мета

Термін

Відповідальні учасники

Примітки

1.

Скласти річний план роботи психологічної служби району.

Підвищення професійного рівня працівників служби

До 01.09.

2017р.

Білівщук

Н. В

План

2.

Розробити план роботи МО працівників психологічної служби

Активізація професійних можливостей практичних психологів і соціальних педагогів району

До 01.01.

2017 р.

Білівщук

Н. В.

План

3.

Організувати роботу творчої групи працівників психологічної служби «Особливості психологічного супроводу дітей «групи ризику»

Активізація професійних можливостей практичних психологів і соціальних педагогів міста

Протягом року

Білівщук

 Н. В.

План на 2017 рік

4.

Взяти участь в апаратних нарадах відділу освіти, інформаційних нарадах районної державної адміністрації

Вирішення поточних питань

Протягом року

Білівщук

Н. В.

5.

Ознайомлювати працівників психологічної служби з новинками методичної літератури.

Підвищення професійної компетентності фахівців

Періодично, протягом року

Білівщук

Н. В.

6.

Організація роботи районної ПМПК

Виявлення та організація роботи з дітьми, які мають вади розвитку

Серпень 2017

Білівщук

Н. В.

За окремим планом

7.

Підготувати матеріали до інформаційно-статистичного збірника та виступу на серпневій конференції

Аналіз та звіт роботи служби за рік, висвітлення даних питань перед громадськістю

Серпень 2017

Білівщук

Н. В.

Довідка, таблиці

8.

Організувати проведення Тижня психології, Тижня толерантності, Тиждень порозуміння з Віл-інфікованими у ЗНЗ району

Популяризація психологічних знань

Квітень 2017

Листопад 2017

Грудень 2017

Білівщук

Н. В.

9.

Забезпечити проведення діагностики готовності майбутніх першокласників  до навчання в школах району, яким не виповнилось 6 років

Виявити стан готовності учнів до навчання у школі та вжити заходи щодо надання психологічної допомоги під час періоду адаптації.

Серпень-вересень 2017

Білівщук

Н. В.

10.

Організувати роботу щодо забезпечення кабінетів ПП та СП відповідно до «Положення…»

Покращення умов роботи фахівців та підвищення її ефективності

Протягом року

Білівщук

Н. В.

Наказ

11.

Організувати складання соціальних паспортів класів, шкіл району, освітніх округів.

Створення банку даних сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах

Вересень-жовтень

Білівщук

Н. В.

12.

Забезпечити складання банку даних про школярів-дітей трудових мігрантів соціальними педагогами та практичними психологами шляхом:

§  індивідуальних консультацій учнів;

§  групових та індивідуальних консультацій з батьками .

Створення банку даних

Вересень

Білівщук

 Н. В.

13.

Організувати участь ПП та СП у заходах НМЦ ПС

Підвищення професійної компетентності працівників психологічної служби.

Протягом року

Білівщук

Н. В.

14.

Організувати роботу мобільних соціально-психологічних пунктів району

Охоплення соціально-психологічним супроводом учасників НВП шкіл-суб’єктів освітніх округів

Протягом року

Білівщук

Н. В.

15.

Здійснювати координацію та впровадження профілактичних програми у навчальні заклади району: «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя»,  «Дорослішай на здоров’я», «Шкільна служба розв’язання конфліктів»

Розвиток мережі закладів, у яких впроваджується програма

Протягом року

Білівщук

Н. В.

16.

Забезпечити організацію психологічного супроводу обдарованих учнів ПП і СП району шляхом:

§  індивідуальних консультацій обдарованих учнів;

§  розвивальних занять за програмою творчих здібностей;

§  групових та індивідуальних консультацій з батьками;

Надання допомоги обдарованим учням з боку працівників служби для мобілізації творчих можливостей таких учнів

Листо

пад

Грудень 2017 року

Білівщук

 Н. В.

17.

Проаналізувати передплату

 на періодичні фахові видання

Підвищення фахового  рівня спеціалістів через самоосвіту.

Травень 2017

Білівщук

Н. В.

18.

Організувати проведення соціально-психологічного дослідження з теми «Духовні цінності, ідеали, переконання та вплив масової інформації на формування особистості»

Виявлення та організація роботи з дітьми, які вчиняють протиправні дії.

Листопад

2017

Білівщук

Н. В.

4.2 Методична діяльність

1.

Провести засідання МО працівників психологічної служби «Підсумки роботи психологічної служби району за минулий рік та завдання на 2016- 2017 н. р.»

Обговорення досягнень та проблем психологічної служби, ознайомлення з річним планом роботи

серпень 2017р.

Білівщук

 Н. В., працівни-ки психологічної служби

Прото-кол

2.

Провести консультації для

молодих фахівців «Документація практичних психологів та соціальних педагогів у закладах освіти»

Підвищення психологічної компетентності та якості роботи молодих фахівців

вересень 2017 р.

Білівщук

Н. В., молоді фахівці психологічної служби

3.

Провести методичні наради для фахівців служби на теми: презентація

програми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»; «Кібербулінг у підлітковому середовищі», «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання алкогольних та наркотичних речовин у учнівському середовищі».

Підвищення психологічної компетентності та якості роботи практичних психологів та соціальних педагогів

раз на 2 місяці

Білівщук

 Н. В., працівни-ки психологічної служби

4.

Провести засідання МО працівників служби на тему: «Про заходи щодо запобігання торгівлі людьми»

Підвищення компетентності з даного питання

березень 2017

Білівщук

Н. В.

5.

Здійснювати методичну допомогу молодим фахівцям :

–         на робочому місці;

–         у відділі освіти

Підвищення якості роботи працівників соціально-психологічної служби

Протягом року

Білівщук

Н. В.

за запи-том

6.

Продовжити роботу творчої групи практичних психологів  «Особливості психологічного супроводу дітей «групи ризику» (за окремим планом)

Вивчення та розвиток соціально-психологічної компетентності педагогів району, видання напрацювань

Протягом року

Білівщук

 Н. В.

за окре-мим планом

7.

Провести групову консультацію для практичних  психологів ЗНЗ «Організація та зміст профілактично-просвітницької роботи з учнями»

Активізація роботи працівників психологічної служби у даному напрямку, актуалізувати наявні знання

Листопад

Білівщук Н.В.

8.

Провести групову консультацію для соціальних педагогів ЗНЗ «Як скласти акт обстеження матеріально-побутових умов проживання дитини»

Актуалізація та активізація даного напрямку роботи працівників психологічної служби

Січень

Білівщук Н.В.

9.

Надати практичним психологам та соціальним педагогам консультативну допомогу у складанні індивідуальних програм супроводу дітей з особливими освітніми потребами

Забезпечення якісного соціально-психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами

Протягом року

Білівщук Н.В.

         4.3 Контрольно-аналітична діяльність

1.

Вивчити графіки роботи та проаналізувати річні плани ПП та СП. Погодити річні плани. Затвердити графіки роботи ПП та СП у відділі освіти.

Затвердження планів та графіків роботи фахівців

До 15.09.

2017 р.,

Білівщук

Н. В.

Папка з річними планами та графіка-

ми роботи ПП та СП.

2.

Проаналізувати кадровий склад служби

Скласти списки працівників

До 20.09.

2017р.

Білівщук

Н. В.

3.

Вивчити систему роботи

працівника психологічної служби, яка атестуюється

Палюга О.М.,

Вирівський НВК

Урахування професійних можливостей працівників психологічної служби в період атестації

Січень-Лютий

Білівщук

 Н. В.

Бочеч-ківський НВК

4.

Взяти участь в атестаційній експертизі навчальних закладів району

Експертна оцінка діяльності навчальних закладів з відведених питань

Згідно з  графіком відділу освіти

Білівщук

 Н. В.

Довідки

5.

Вивчити стан роботи працівників психологічної служби:

§  Матеріали для роботи з дошкільниками їх психологічна готовність до навчання у школі (діагностична та кореційно-розвивальна робота, аналітичні довідки, просвітницька робота з батьками та вихователями);

§  діти «групи ризику»;

§  профорієнтаційна діяльність старшокласників;

§  діти з особливими потребами;

§  діти внутрішньо переміщених осіб.

Контроль за роботою фахівців, надання методичних рекомендацій

Січень, лютий

Білівщук

 Н. В.

Довідки

Дубов’язівський НВК «СШ І-ІІІст.-ДНЗ»

Юрівський  НВК «ЗОШ І-ІІІст.-ДНЗ»

6.

Проаналізувати статистичні звіти ПП та СП за І семестр

Аналіз діяльності фахівців

Січень

Білівщук Н.В.

Статисти-чний звіт

7.

Проаналізувати статистичні та аналітичні звіти ПП та СП за рік, скласти районні звіти.

Удосконалення змісту та обсягу роботи практичних психологів та соціальних педагогів

Травень 2017

Білівщук

 Н. В.

Районний аналітич-ний та статистич-ний звіти

8.

Проаналізувати та розглянути на засіданні колегії відділу освіти питання у порядку контролю про хід виконання рішення колегії відділу освіти від 22.12.2016 «Про функціонування та результативність роботи мобільних соціально-психологічних пунктів освітніх округів».

Аналіз діяльності психологічної служби району

Грудень 2017 року

Білівщук

Н. В.

За окремим планом

4.4 Психологічне забезпечення управління освітнім процесом

1.

Надавати консультативну

допомогу керівникам освітніх

закладів

Оптимізація діяльності шкільних психологічних служб, мобільних соціально-психологічних пунктів освітніх округів

Протя-гом року

Білівщук Н.В., керівники ЗНЗ

за запитом

2.

Взяти участь у м/о класних

 керівників на тему: «Попередження дитячого суїциду»; вчителів початкових класів на тему: «Соціалізація дітей в сучасному освітньому просторі»

Підвищення психологічної компетентності педагогічної громадськості

Протя-гом року

Білівщук

Н. В., педагоги

за окремими планами

3.

Взяти участь у роботі Школи молодого педагога

Підвищення психологічної компетентності молодих педагогів

Протя-гом року

Білівщук

Н. В., педагоги

за планом РМК

4.

Брати участь у нарадах директорів, їх заступників, завідуючих ДНЗ

Підвищення психологічної компетентності адміністрації навчальних закладів

Протя-гом року

Білівщук Н.В., директори ЗНЗ, заступни-ків директорів

за окремим планом

5.

Надавати практичну допомогу керівникам освітніх закладів у підготовці та проведенні атестації практичних психологів і соціальних педагогів

Практична допомога

жовтень – квітень

Білівщук

Н. В., керівники ЗНЗ

за запитом

6.

Взяти участь у нараді заступників директорів з навчально-виховної роботи з теми: «Психологічна підготовка до ЗНО: поради вчителям».

Поглиблення знань працівників психологічної служби з даного питання, надання рекомендацій

Квітень 2017

Білівщук Н.В.

4.5 Консультативна робота

Захід

Мета

Категорія учасників

Де і коли відбудеться

1.

Провести індивідуальні консультації учнів, батьків, педагогів, адміністрації, співробітників відділу освіти.

За запитом

Учасники навчально-виховного процесу

Протягом року, кабінет методиста з психологічної служби району

2.

Провести консультування педагогів, які здійснюють навчання дітей з особливими освітніми потребами.

Підвищення рівня обізнаності щодо особливостей навчання, виховання та розвитку даної категорії дітей, вирішення конкретних питань

Вчителі, які навчають дітей з особливими потребами

Протягом року, навчальні заклади, кабінет методиста з психологічної служби

3.

Провести консультування ПП молодих спеціалістів на теми: «Практичний психолог у школі. Рекомендації молодим фахівцям».

Надання методичної допомоги в забезпеченні соціально-психологічного супроводу учасників НВП, покращення якості роботи спеціалістів

ПП

За запитом

4.

Провести консультації для батьків дітей дошкільного віку, які не охоплені дошкільною освітою

Підвищення психологічної компетентності батьків, робота за запитом

Батьки

1 раз у квартал

4.6 Зв’язки з громадськістю

Захід

Мета

Категорія учасників

Де і коли відбудеться

1.

Забезпечити співпрацю з методичним кабінетом з психологічної служби м.Конотопа, м. Шостки, НМЦ ПС, міським центром дитячої та юнацької творчості, центром зайнятості.

Обмін досвідом роботи, надання необхідної допомоги та інформації учасникам навчально-виховного процесу

Співробітники відповідних установ, працівники психологічної служби, учні.

Протягом року

2.

Виступити у ЗМІ району з актуальних питань психології та соціальної педагогіки.

Підвищення психологічної компетентності громадськості, популяризація психологічних знань, висвітлення поточної діяльності

Читачі газети

Протягом року

4.7  Підвищення професійного рівня

№ з/п

Заходи

Мета

Термін

Відповідальніучасники

Примітки

1.

Взяти участь у обласних, районних семінарах для методистів психологічної служби.

Підвищення професійного рівня

Протягом року

Білівщук

Н. В

2.

Участь у роботі обласних, міжрайонних методоб’єднань працівників психологічної служби.

Активізація професійних можливостей працівника психологічної служби

Протягом року

Білівщук

Н. В.

3.

Опрацювати статті журналів «Практичний психолог: дитячий садок», «Практичний психолог: школа», «Психолог», «Соціальний педагог».

Підвищення професійного рівня

Протягом року

Білівщук

Н. В.

5.Організаційні форми роботи з обдарованою молоддю

    Масові заходи з учнівською молоддю на 2017  рік


з/п
Назва заходуВідповідальний
СІЧЕНЬ 
1.III етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплінКозловська І.С., методисти
 
2.Новорічні та різдвяні свята в навчальних та позашкільних закладахГорбань О.В.,
Козловська І.С.
3.Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Puzzle»Савченко І.В.
4.Святковий захід « Різдвяний передзвін вітань»Горбань О.В.
5.Заходи до дня соборності УкраїниКозловська І.С.
ЛЮТИЙ
1.Всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої»Удод Н.Ю.,
Твірітінова І.А.
2.Заходи до Міжнародного дня рідної мовиУдод Н.Ю.
 
3.Святковий захід «Крок до Олімпу»Козловська І.С.
4.Районний етап конкурсу- захисту науково- дослідницьких робіт слухачів Малої Академії наукУдод Н.Ю.
              БЕРЕЗЕНЬ
1.Всеукраїнський фестиваль – конкурс «Молодь обирає здоров’я»Горбань О.В.
2.Міжнародний учнівський конкурс юних істориків «Лелека»Твірітінова І.А.
33.Всеукраїнський учнівський конкурс юних суспільствознавців «Кришталева Сова»Твірітінова І.А.
4.Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»Шешеня О.А.
5.Заходи, присвячені  дню народження та дню смерті  Т.Г.Шевченка
 
Удод Н.Ю.
6.Свято «Весела Масляна»Горбань О.В.,
Козловська І.С.
7.Всеукраїнський тиждень дитячої та юнацької книгиТвірітінова I.A.
8.Всеукраїнська українознавча гра “Соняшник”Удод Н.Ю.
КВІТЕНЬ
1.Природничий інтерактивний конкурс «Весняний колосок»Шешеня О.А.
2.Районна олімпіада з англійської мови для 5-7 класівСавченко І.В.
33.Міжнародний  фізичний конкурс «Левеня»Шешеня О.А.
44.Тиждень правових знань серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів районуТвірітінова I.A.
55.Районні олімпіади з української мови, математики, природознавства, англійської мови серед учнів 4-х  класівСавченко І.В.,
Удод Н.Ю.
66.Всеукраїнський конкурс творчих робіт «Майбутнє лісу в твоїх руках»Козловська І.С.,
Горбань О.В.
77.Тиждень психологіїБілівщук Н.В.
88.Всеукраїнський конкурс малюнків та творчих робіт «Людина і ліс»Козловська І.С.,
Білівщук Н.В.
 
99.Всеукраїнський фізкультурно-патріотичний фестиваль «Козацький гарт»
 
Твірітінова I.A.
 ТРАВЕНЬ 
1.Районний конкурс патріотичної пісні «Пам’ять серця»Горбань О.В.,
2.Змагання зі спортивного туризму серед юніорівБлажко О.П.,
Горбань О.В.
3.Навчально-польові збори учнів 11 класуТвірітінова I.A.
ЧЕРВЕНЬ
1.Міжнародний день захисту дітейГорбань О.В.,
Козловська І.С.
2.Всеукраїнські учнівські Інтернет – олімпіади з базових дисциплінКозловська І.С.
                            ВЕРЕСЕНЬ
1.Свято Першого дзвоникаКозловська І.С.
2.Відзначення  днів визволення населених пунктів Конотопського районуКозловська І.С..
3.Відзначення дня фізкультурникаТвірітінова I.A.,
Блажко О.П.
4.День партизанського рухуКозловська І.С.
5.Районний етап Всеукраїнської експедиції «Моя Батьківщина – Україна»
 
ЦПР, Методисти
6.Залучення учнів 8-11 класів до навчання у Сумському територіальному відділенні МАН, інших формах дистанційного навчанняЦПР, Методисти РМК
ЖОВТЕНЬ
1.День працівників освітиГорбань О.В.,
Козловська І.С.
2.І етап Всеукраїнських учнівських олімпіадКозловська І.С.,
методисти
ЛИСТОПАД
1.ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіадКозловська І.С.,
методисти
2.Міжнародний інтерактивний конкурс «Колосок» (осінній).Шешеня О.А.
3.Заходи до Дня пам’яті жертв голодоморуКозловська І.С.
4.І етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Г. ШевченкаУдод Н.Ю.
5.Міжнародний конкурс знавців української мови імені П.ЯцикаУдод Н.Ю.
ГРУДЕНЬ
1.Всеукраїнський математичний конкурс «Кенгуру»Шешеня О.А.
2.ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіадКозловська І.С.,
методисти
3.ІІ етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Г. ШевченкаУдод Н.Ю.
4.Благодійні акції до Дня Святого МиколаяКозловська І.С.
5.Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Гринвіч»Савченко І.В.
6.Організація екскурсійних поїздок до м. Суми на новорічні свята.Козловська І.С.
7.Всеукраїнський тиждень права.Твірітінова І.А.
8.Міжнародна природознавча гра « Геліантус»Сахно І.О.

ІV. Описово-корекційна діяльність

1.Заходи з вивчення, узагальнення, впровадження передового педагогічного досвіду

№ з/пЗміст роботиТермін виконанняВідповідальний
Вивчення ППД
1.Шешеня О.П. – учитель біології Салтиківського
НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» – з теми «Формування
пізнавальної самостійності учнів шляхом
упровадження інтерактивних методів навчання».
2015 – 2018Шешеня О.А.
2.Хилько І.В. – заступник директора з навчально-
виховної роботи Чорноплатівського НВК «ЗОШ І-
ІІІ ст. – ДНЗ» – з теми «Формування національної
свідомості, патріотичних почуттів учнів за
допомогою інноваційних технологій».
2016 – 2019Козловська І.С.
3.Сорока В.О. – учитель математики та фізики Чорноплатівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» – з теми «Розвиток пізнавальних інтересів учнів на уроках математики шляхом використання інтерактивних технологій».2016 – 2019Шешеня О.А.
Вповадження,поширення ППД
4.Нідзельська С.М. – учитель історії Попівської ЗОШ І-ІІІ ст. – з теми «Мультимедійне забезпечення уроків історії та правознавства».2013 – 2015Твірітінова І.А.
5.Давиденко Н.Ф. – учитель біології Великосамбірського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» – з теми «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках біології».2013 – 2015Шешеня О.А.
6.Король Н.В. – бібліотекар Дубов’язівського НВК «СШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» – з теми «Сучасні інформаційні технології у шкільній бібліотеці».2013 – 2015Твірітінова І.А.
7.Коросько Т.А. – учитель англійської мови
Бочечківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» – з теми
«Розвиток творчого
потенціалу особистості в
процесі впровадження
компетентнісно
орієнтованого підходу до
вивчення англійської
мови».
 
2013-2016 р.Савченко І.В.

 

2.Консультаційна діяльність


з/п
Заходи, теми консультаційТермінВідповідальніВідмітка про виконання
1Складання  індивідуальних планів – графіків  проведення групових та індивідуальних консультацій педагогічних працівників відповідно фахуСерпеньМетодисти
2Надання консультативно – методичної допомоги дошкільним навчальним закладамПостійноШеїна Л.В.
3Організація роботи консультативних пунктів для педагогічних працівників з питань організації навчально-виховної та методичної роботиПостійноМетодисти
4Консультації для вчителів, які працюють з учнями з особливими  освітніми потребамиПостійноБілівщук Н.В.
5Надання методичної допомоги керівникам МО у складанні планівДо 20.09Савченко І.В.
6Забезпечити роботу консультаційного центру для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’їПостійно протягом рокуБілівщук Н.В.
7Консультування вчителів – предметників у координації самоосвітньої діяльності, спрямованої на підвищення педагогічної майстерності та вдосконалення фахової підготовки вчителівПротягом року    Савченко І.В.,
Методисти
8Правильність оформлення та внесення записів до трудових книжок новопризначених педагогівВересеньЗаєць С.О..
9Надання консультативно-методичної допомоги вчителям та керівникам освітніх закладів в організації та проведенні шкільних олімпіадЖовтеньКозловська І.С.,
Методисти
10Ведення шкільної документаціїПротягом рокуСавченко І.В.,
Методисти
11Консультаційна допомога заступникам директорів з навчально-виховної роботи з питання здійснення  внутрішньошкільного контролю  в початковій школіЖовтеньСавченко І.В.,
Удод Н.Ю.
12Надання методичної допомоги вчителям, які готуються до участі в професійних конкурсахЛистопад –ЧервеньМетодисти
13Надання консультативно-методичної допомоги керівникам дошкільних та загальноосвітніх закладів з питань обліку дітей від 0 до 18 роківСерпень – ВересеньПоляченко С.Ю.
14Надання консультативно-методичної допомоги завідуючим дошкільними навчальними закладами, керівникам НВК з питань складання  річного звіту  (форма 85 -К)ГруденьШеїна Л.В.
15Надання консультативно-методичної допомоги шкільним бібліотекарям з питань ведення документаціїВересень- Листопад Твірітінова І.А.
16Індивідуальні  консультації для працівників дошкільної освіти з питань організації життєдіяльності  дітей відповідно до нових Програм та оновленого Базового компонента дошкільної освітиЗа потребоюШеїна Л.В.
17Індивідуальні  консультації для педагогічних працівників, які здійснюють навчально – виховний процес у дошкільних групах з короткотривалим терміном перебуванняЗа потребоюШеїна Л.В.
18Надання консультаційної  допомоги вихователям ДНЗ з питань організації рухового режиму дітей дошкільного вікуВересеньШеїна Л.В.
19Надання консультаційної допомоги вихователям ДНЗ з питань організації гурткової роботиЧервеньШеїна Л.В.
20Проведення державної підсумкової атестації в  4-х класах загальноосвітніх шкіл районуКвітеньУдод Н.Ю.
21Надання консультативно – методичної допомоги вчителям щодо  вивчення іноземної мови у початкових класахЗа потребоюСавченко І.В.
22Надання консультативно – методичної допомоги вчителям щодо організація та проведення ЗНО, ДПАКвітень – червеньСавченко І.В.,
Заєць С.О., методисти
 
23Надання консультативно – методичної допомоги вчителям щодо  навчання учнів початкових класів  за новими  програмамиВересень- жовтеньУдод Н.Ю.
24Надання консультативно – методичної допомоги вчителям інформатики  щодо  наповнення шкільних сайтівЗа потребоюШешеня О.А.
25Надання консультацій працівникам психологічної служби відповідно індивідуального плану методистаПротягом рокуБілівщук Н.В.
26Надання консультативно – методичної допомоги щодо організації  роботи практичних психологів з попередження та профілактики  насильства в учнівському середовищіТравеньБілівщук Н.В.
27Індивідуальне консультування шкільних бібліотекарів з питання проведення інвентаризації бібліотечних фондів підручників в ЗНЗЗа потребоюТвірітінова І.А.

 

V. Інформаційно-просвітницька діяльність

                                         1. Видавнича діяльність

№ з/пНазваВид роботи
 
Відповідальний за випуск
 
Термін видання
1.Якісна освіта Конотопщини -запорука успіхуАналітично – статистичний бюлетеньСавченко І.В.,
методисти
Серпень 2017р.
 
 
2.Єдині вимоги щодо оформлення матеріалів роботи шкільних методичних об’єднаньМетодичні рекомендаціїСавченко І.В.,
методисти
Серпень
2017 р.
3.Адаптація дітей до навчання у середній школі
(для психологів, педагогів)
Методичні рекомендаціїБілівщук Н.В.Грудень 2017
4.Організація роботи з обдарованими учнями в контексті підготовки до олімпіад
 
Методичні рекомендаціїМетодисти РМК
 
Вересень
2017 р.
5.Профілактика торгівлі людьмиМетодичні рекомендаціїКозловська І.С.Квітень
2017 р.
6.Робота класного керівника і членів адміністрації школи з класним журналомМетодичні рекомендаціїСавченко І.В.Жовтень
2017 р.
7.Відвідування і аналіз уроку молодого фахівцяМетодичні рекомендаціїСавченко І.В.Жовтень
2017 р.
8.Пам’ятка вчителю індивідуальної форми навчанняМетодичні рекомендаціїБілівщук Н.В.Квітень
2017р.
9.Передовий педагогічний досвідМетодичний альманахУдод Н.Ю.Травень
2017 р.
10.Підготовка учнів до мовних конкурсівМетодичні рекомендаціїУдод Н.Ю.Листопад 2017 р.
11.Підготовка до ЗНО-2018Методичні рекомендаціїМетодистиЖовтень
2017 р.

             2.Форми просвітницько-інформаційної роботи з педагогами

2.1 Робота постійно діючого консультпункту для керівників навчальних закладів


з/п
Форми роботи, темаТерміниКатегорія учасниківВиконавець
1.Консультування з питань організації внутрішньошкільної методичної роботиПротягом рокуКерівники ЗНЗСавченко І.В.
2.Консультування з питань організації підвищення кваліфікації педкадрів у 2017 роціПротягом рокуКерівники ЗНЗУдод Н.Ю.
3.Контроль за станом викладання математикиБерезень 2017Керівники ЗНЗШешеня О.А.
4.Контроль за станом ведення класних журналівКвітень 2017Керівники ЗНЗСавченко І.В., методисти
5.Інструктивно-методична нарада:
1.Організоване закінчення навчального року.
2. Перехід на нові навчальні плани у 9-х класах.
3. Підготовка і проведення ДПА у випускних класах.
Квітень 2017Керівники ЗНЗСавченко І.В., методисти
6.Підготовка звітів про роботу за рікТравень 2017Керівники ЗНЗСавченко І.В., методисти
7.Консультування з питань діяльності навчальних закладів з урахуванням нових державних документів і рекомендацій МОН УкраїниСерпень 2017Керівники ЗНЗСавченко І.В., методисти
8.Організація методичної роботи з педкадрамиСерпень 2017Керівники ЗНЗСавченко І.В., методисти
9.Інструктивно-методична нарада про дотримання «Вимоги до ведення класного журналу в 1-4 класах ЗНЗ.
Інструкції з ведення класного журналу
5-11 класів ЗНЗ.
Вересень 2017Керівники ЗНЗСавченко І.В., методисти
10.Календарно-тематичні плани, планування роботи класних керівників, організація роботи малих колективних форм методичної роботиВересень 2017Керівники ЗНЗСавченко І.В., методисти
11.Організація атестації педагогічних працівників.
Участь учителів у професійних конкурсах
Жовтень 2017Керівники ЗНЗСавченко І.В., методисти
12.Планування і облік роботи практичного психологаЛистопад 2017Керівники ЗНЗБілівщук Н.В.
13.Підготовка ЗНО: робота з педагогами, учнями та їх батькамиЛистопад 2017Керівники ЗНЗЗаєць С.О.
14.Організація новорічних свят у ЗНЗ районуГрудень 2017Керівники ЗНЗКозловська І.С.

                           3.Форми самоосвітньої діяльності

ознайомлення з періодичними фаховими виданнями;
ознайомлення з новинками методичної літератури за фахом, вивчення нормативно-правової бази освітньої діяльності;
ознайомлення з методичними рекомендаціями ОІППО;
використання інтернет ресурсів для підвищення фахового рівня.    

                   VІ. Експериментально-дослідницька діяльність

 

Зміст роботиТермін виконанняВідповідальні  Примітка
1.Розширення мережі закладів освіти, які реалізують сучасні інноваційні технології серпень-       жовтень   2017заклади освіти, відділ освіти
    2.Оновлення банку інформації щодо впровадження інноваційних педагогічних технологійсерпень 2017
квітень 2018
 Твірітінова
І.А.
     3.Уточнення інформації щодо оформлення «Карти інноваційної діяльності району»серпень-   вересень 2017   методисти
РМК
    4.Забезпечення організаційно-методичного супроводу роботи опорного закладу з інноваційної діяльності та методичних формувань   Щорічно,
відповідно до плану роботи
   Методисти
    5.Семінар-практикум для вчителів, які працюють з обдарованими учнями, залучаючи їх до науково-дослідницької роботи вересень 2017
травень 2017
  Козловська
І.С.,
Горбань О.В.
    6.Організаційна робота по апробації навчально-методичної літературипротягом року, відповідно до плану роботи  методисти
РМК
    8.Проведення психологічного супроводу інноваційної діяльності у закладах освітипротягом року, відповідно до плану роботиБілівщук Н.В.

                                2.Форми роботи з педагогами

(творчі групи, школи педагогічної майстерності та ін.)

КатегоріяТемаВідповідальніВідмітка про виконання
1.Українська мова та літератураІнноваційні  технології та шляхи їх впровадження в навчально-виховний процес з української мови та літературиУдод Н. Ю.
2.МатематикаВикористання іноваційних технологій на уроках математики Шешеня О.А.
3.Вихователі ДНЗСучасні підходи до організації занять із грамотиШеіна Л. В.
4.Хімія та біологіяОволодіння інформаційними технологіями та шляхи їх впровадження в навчально-виховному процесі при викладанні хімії та біологіїШешеня О.А.
5.Практичні психологи та соціальні педагогиПсихологічний супровід адаптаційного періоду учнів 1 та 5 класів до навчання у школіБілівщук Н. В.
6.Зарубіжна
література
Особливості компаративного аналізу на уроках зарубіжної літературиКозловська І.С.

                    VІІ. Експертно-діагностична діяльність

1.Атестаційна експертиза, комплексна перевірка закладів освіти

№ з/п

Повна назва навчального закладу

Термін проведення

1

Попівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» (атестація)

Лютий

2

Вирівський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ» (атестація)

Березень

3

Заводський ДНЗ (атестація)

Серпень

4

Тернівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» (комплексна перевірка)

Листопад

5

Салтиківський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» (комплексна перевірка)

Грудень

6

Землянський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ» (комплексна перевірка)

Травень

7

Дептівський  НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» (комплексна перевірка)

Березень

8

Гружчанський НВК«ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» (комплексна перевірка)

Лютий

 
 

2.Вивчення рівня навчальних досягнень учнів

 План проведення адміністративних контрольних робіт

 

 
Клас
Квітень-травень 2017 р.
ПредметФорма контролю
 
Відповідальний
1Українська мова. Навчання грамотиКСУдод Н.Ю.
2Я і Україназ/зУдод Н.Ю.
3Українська моваКРУдод Н.Ю.
4МатематикаКРУдод Н.Ю.
5Англійська моваз/зСавченко І.В.
6Украінська літератураз/зУдод Н.Ю.
7Географіяз/зЗаєць С.О.
8Біологіяз/зШешеня О.А.
9Англійська моваКРСавченко І.В.
9ПравознавствоТТвірітінова І.А.
9Математиказ/зШешеня О.А.
10Історія УкраїниКРТвірітінова І.А.
11Українська моваз/зУдод Н.Ю.

 

 
Клас
Грудень 2017 р.
ПредметФорма контролю
 
Відповідальний
2Читанняз/зУдод Н.Ю.
3Українська моваДУдод Н.Ю.
4Я і Україназ/зУдод Н.Ю.
5МатематикаКРШешеня О.А.
6Історія Україниз/зТвірітінова І.А.
7Біологіяз/зШешеня О.А.
8ХіміяКРШешеня О.А.
9Українська моваДУдод Н.Ю.
9Фізиказ/зШешеня О.А.
10Географіяз/зЗаєць С.О.
11МатематикаКРШешеня О.А.
11Українська моваз/зУдод Н.Ю.

КР – контрольна робота                 Т- тести         Д-диктант       З/З- зріз знань    КС- контрольне списування
 
    3.Моніторингове дослідження
(Відповідно до плану ОІППО)
 

VIIІ. Розвиток навчально-методичної і матеріально- технічної бази

                                    районного методичного кабінету

з/п

Зміст

Термін

Відповідаль

ний

Відмітка про викона

ння

1

Проводити заправку та реставрацію картриджів

За потребою, протягом року

Савченко І.В.

2

Проводити закупівлю канцтоварів

За потребою, протягом року

Савченко І.В.

3

Скласти кошторис та передбачити кошти для проведення масових районних методичних заходів

Січень

Савченко І.В.

4

Здійснити передплату періодичних видань на 2017 рік

Листопад-грудень

Твірітінова І.А.

5

Здійснити інвентаризацію матеріальних цінностей райметодкабінету

Жовтень-листопад

Савченко І.В.

Поділитися