Вимоги до складання та оформлення календарно-тематичних планів


Планування розробляється вчителем на кожний клас у відповідності з навчальною програмою та вимогами Державного освітнього стандарту. У разі викладання предмету у кількох класах (паралелі) дозволяється загальне планування для класів паралелі.
Ступінь розроблення календарно-тематичного планування є критерієм професіоналізму вчителя. Тому у плані вчитель визначає послідовність вивчення окремих питань теми, відбирає зміст, продумує систему уроків навчання, повторення, закріплення і форми контролю.
Календарно-тематичний план учителя має включати такі розділи:

  1. титульний аркуш, де зазначено найменування освітнього закладу; назву документа (календарно-тематичне планування); назву предмета (повинна відповідати назві предмета в робочому плані навчального закладу); навчальний рік; клас (класи); прізвище, ім’я та по батькові вчителя.
  2. На титульному аркуші повинні бути записи: «Розглянуто на засіданні предметної кафедри вчителів (методичного об’єднання) – протокол № … від …»; «Погоджено: заступник директора із навчально-виховної роботи»;
  3. «Затверджено: директор навчального закладу: (дата затвердження)».
  4. Навчально-методичне забезпечення навчального плану включає наступні відомості: річна кількість годин; кількість годин на тиждень згідно з програмою; планова кількість самостійних (практичних) робіт; реквізити програми; навчально-методичні комплекси.
  5. Календарно-тематичне планування повинно обов’язково включати номер і дату проведення уроку, зміст (тему) уроку, примітку.
  6. Графа «Зміст (тема) уроку» включає: загальні назви теми; кількість годин, відведених на вивчення даної теми; теми кожного уроку; контроль по завершенню вивчення даної теми.
  7. У графі «Примітка» можуть міститися помітки, зроблені вчителем у процесі роботи з даним тематичним плануванням (використання додаткової літератури, зміст індивідуальних завдань для учнів, які відстають у навчанні, різноманітні форми роботи на уроках, індивідуальна діяльність, яка планується, необхідне обладнання, тип провідної діяльності учнів на уроці, види уроків тощо).
  8. Зміст плану навчального курсу повинен відповідати змісту програми, за якою ведеться навчання.

  Вчителі мають право користуватися планами на друкованій основі, а не писати їх «від руки»,  допустимою є також  календаризація у програмах.
Також вчителі можуть користуватися друкованими  посібниками з  календарно-тематичного планування за умови, що вони відповідають  навчальним програмам і оформлені згідно викладених вимог.
 
 

Поділитися