Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ  (2015-2016 навчальний рік)
 Документами, що визначають мету, завдання, структуру, технологію проведення Всеукраїнських олімпіад є Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності (наказ Міністерства освіти і науки України від 22.09.2011 № 1099, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056), наказ Міністерства освіти і науки України від 07.09.2015 № 915 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2015-2016 навчальному році», наказ Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 24.09.2015 № 575-ОД «Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015-2016 навчальному році», лист Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти від 05.10.2015 № 813 «Графік проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015-2016 навчальному році», якими повинні керуватися оргкомітети та журі під час проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2015-2016 навчальному році.
Особливості проведення олімпіади 2015 року
ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури відбудеться 21 листопада 2015 року.
У ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури беруть участь учні 7-11 класів.
Час роботи над олімпіадними завданнями для учнів 7 класів – 3 астрономічні години, для учнів 8-11 класів – 4 астрономічні години.
Комплект олімпіадних завдань охоплює програмовий матеріал з різних розділів курсу за попередні роки навчання та теми, які учні повинні були опанувати до терміну проведення олімпіади, відповідно до чинних навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів.
Завдання з української мови мають формат: творча робота, синтаксичний аналіз речення (9-11 класи), завдання з розгорнутою відповіддю на теоретичне питання, завдання відкритого типу на конструювання мовних одиниць, виправлення помилок, вибір нормативної форми, редагування речень, тлумачення фразеологізмів тощо.
Завдання з української літератури для кожного класу мають спільну структуру: учням усіх класів необхідно написати твір на одну із запропонованих тем, письмово дати відповіді на запитання та виконати творче завдання – ідейно-художній аналіз поетичного тексту.
Завдання вимагають ксерокопіювання з розрахунку:
7-8 класи – 2 сторінки (формату А-4) на учня;
9-11 класи – 3 сторінки (формату А-4) на учня.
Звертаємо Вашу увагу на те, що учням не дозволяється користуватись додатковою літературою (посібниками, довідниками, словниками, текстами художніх творів і статей тощо).
Критерії оцінювання завдань
Оцінювання результатів виконання завдань здійснюється за критеріями, указаними безпосередньо в завданнях.
Творча робота учня оцінюється відповідно до таких параметрів: повнота розкриття теми; глибоке знання літературних текстів, уміння їх аналізувати та інтерпретувати; логічна послідовність викладу думок (наявність вступу, основної частини, висновків); структурна цілісність та стильова єдність тексту; переконливість наведених аргументів в основній частині твору; точність, зрозумілість думки, адекватність її мовному оформленню; образне мислення. При перевірці та оцінюванні синтаксичного розбору речення, ідейно-художнього аналізу твору необхідно користуватися зразками виконання таких завдань поданими у посібнику «Олімпіада з української мови та літератури: нормативний, навчально-методичний і теоретичний аспекти. Навчально- методичний посібник / Л.І. Кавун, К.В. Таранік-Ткачук, Л.В. Шитик, О.І. Масевря, С.І. Січкар / [за заг. ред. Л.В. Шитик]. – Тернопіль: Мандрівець, 2013. – 304 с.», рекомендованому Міністерством освіти і науки України (лист ІІТЗО від 06. 11. 2012 р. №14.1/12-Г-323).
Завдання щодо підвищення якості підготовки учнів
з української мови та літератури
Учителям загальноосвітніх навчальних закладів:

 1. У процесі підготовки учнів до участі в олімпіаді особливу увагу приділяти підвищенню рівня мовної культури школярів, зокрема володінню ними орфографічними, орфоепічними, лексичними, стилістичними нормами; визначенню лексичного та граматичного значення загальновживаних слів; вивченню термінологічного апарату з мови, редагуванню текстів, синтаксичному розбору речень і словосполучень.
 2. Приділити належну увагу художньо-ідейному аналізу ліричного твору, прищеплювати навички цього аналізу, надавати практичну допомогу учням. Поряд із цим слід систематично підвищувати власний рівень компетентності з цього питання.
 3. Оскільки з року в рік найскладнішими для учнів є завдання з теорії літератури та художньо-ідейний аналіз поезії, пропонуємо дотримуватися такого алгоритму підготовки школярів до виконання цих завдань:

– із семикласниками на період проведення олімпіади необхідно повторити відомості з теорії літератури та загальні тенденції розвитку літературного процесу, зосередивши увагу на таких поняттях: художній образ і його види; мистецтво (види мистецтва, функції); фольклор (роди та жанри фольклорних творів, розвиток фольклору в Україні; пісні, що стали народними); своєрідність мистецького відтворення потоку життя (пафос, категорії «прекрасне – потворне», «комічне», «історичне»); сюжет художнього твору та його елементи (експозиція, зав’язка, розвиток дії, кульмінація, розв’язка); літературні роди, жанри, суміжні жанри (зокрема жанри ліро-епосу); засоби художньої мови (анафора, алегорія, білий вірш, гіпербола, гумор, епітет, постійні епітети, інверсія, іронія, логічний наголос, метафора, персоніфікація, порівняння, риторичні звертання (оклики, питання); сатира, тавтологія, фразеологізм та інші); прозова й віршована мова, строфи;
– з восьмикласниками, окрім вищезазначеного, повторити ще й такі відомості: суспільно-побутові пісні та їх різновиди, коломийки, жартівливі пісні, мистецькі категорії («героїчне», «фантастичне», «пригодницьке», «романтичне», «автобіографічне», «символ», «художня деталь», «контраст», «мотив у художньому творі»), композиція художнього твору (сюжетні й позасюжетні елементи), засоби гумористичного зображення, ідея художнього твору, балада, повість-притча, новела, алегоричний образ, ліричний герой;
– з дев’ятикласниками, окрім матеріалу, вивченого в 5-8 класах, поглибити знання про думу, історичну пісню, фігурні (курйозні) вірші, філософську лірику, силабо-тонічне віршування (види рим, римування, стопи, віршовий розмір, ямб, хорей, спондей, пірихій, дактиль, амфібрахій, анапест), драму, комедію, трагікомедію, антитезу, іронію;
– з десятикласниками, окрім вищевказаного, особливу увагу приділити формам зображення дійсності, змісту й формі художнього твору, його проблемам, видам пафосу, засобам творення образу людини, способам передачі змісту твору, художнім засобам і прийомам (метонімія, синекдоха, оксюморон, літота, епіфора, асонанс, алітерація, багатосполучниковість, безсполучниковість, паралелізм, градація, паронімія), системі віршування (силабічна, тонічна, силабо-тонічна), особливим різновидам віршових розмірів (олександрійський вірш і гекзаметр), основним стильовим течіям, методам та їх жанрам (бароко, класицизм, просвітительський реалізм, сентименталізм, романтизм, реалізм, критичний реалізм), літературним напрямам, системам, періодизації української літератури;
– з одинадцятикласниками, окрім вивченого в 5-10 класах, необхідно повторити ще й хронологічну канву українського літературного життя ХІХ – початку ХХ століть, поняття про літературний процес; повість, роман та їх різновиди; багатоголосся, лірику та її жанри, цикл, поетичний епос, терцину, драматичну поему, драму-феєрію, драматичний етюд, неоромантизм, натуралізм, психологізм, проблематику твору, модернізм, імпресіонізм, експресіонізм, символізм, неореалізм, художній стиль письменника, фемінізм, некролог, богему, сугестивність, пантеїзм, художній простір і художній час, художні деталі.
Опрацювати рекомендовану навчально-методичну літературу:
Мова
7 клас:

 • Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Рідна мова. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2007.
 • Єрмоленко С.Я., Сичова Т.В. Рідна мова. Підручник для 7 класу. – К.: Грамота, 2007.
 • Пентилюк М.І., Гайдаєнко І.В., Ляшкевич А.І., Омельчук С.А. Рідна мова. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2007.

8 клас:

 • Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Рідна мова. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2008.
 • Заболотний В.В., Заболотний О.В. Рідна мова. Підручник для 8 класу. – К.: Генеза, 2008.
 • Пентилюк М.І., Гайдаєнко І.В., Ляшкевич А.І. Рідна мова. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2008.

9 клас:

 • Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Українська мова. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак-Еко, 2009;
 • Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т. Українська мова. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних  закладів. – К.: Грамота, 2009;
 • Заболотний О.В., Заболотний В.В. Українська мова. Підручник для               9 класу загальноосвітніх навчальних закладів.  – К.: Генеза, 2009;
 • Пентилюк М.І, Гайдаєнко І.В. та ін. Українська мова. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2009.

10 клас:

 • Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Українська мова. Академічний рівень. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навч. закладів. – К.: Зодіак-Еко, 2010;
 • Плющ М.Я., Тихоша В.І., Караман С.О., Караман О.В. Українська мова. Профільний рівень. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2010.

11 клас:

 • Караман С.О., Караман О.В., Плющ М.Я, Тихоша В.І. Українська мова. Підр. для 11 кл. загальноосвітніх навч. закл. з навчанням укр. мовою: акад. рівень, проф. рівень. – К.: Освіта, 2011.

Література:
7 клас:

 • Міщенко О.І. Українська література. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2007;
 • Авраменко О.М., Шабельникова Л.П. Українська література. Підручник для 7 класу. – К.: Грамота, 2007;
 • Слоньовська О.В. Українська література. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2007.

8 клас:

 • Цимбалюк В.І. Українська література. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2008;
 • Авраменко О.М., Дмитренко Г.К. Українська література. Підручник для 8 класу. – К.: Грамота, 2008;
 • Слоньовська О.В. Українська література. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2008.

9 клас:

 • Авраменко О.М., Дмитренко Г.К. Українська література. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Грамота, 2009;
 • Міщенко О.І. Українська література. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2009;
 • Пахаренко В.І. Українська література. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2009;
 • Ткачук М.П., Сулима М.М., Смілянська В.Л. Українська література. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2009.

10 клас:

 • Авраменко О.М., Пахаренко В.І. Українська література. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту, академічний рівень. – К.: Грамота, 2010;
 • Семенюк Г.Ф., Ткачук М.П., Слоньовська О.В., Гром’як Р.Т., Вашків Л.П., Плетенчук Н.С. Українська література. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту, академічний рівень. – К.: Освіта, 2010;
 • Семенюк Г.Ф., Ткачук М.П., Слоньовська О.В., Гром’як Р.Т., Вашків Л.П., Плетенчук Н.С. Українська література. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень. – К.: Освіта, 2010.

11 клас:

 • Семенюк Г.Ф., Ткачук М.П., Слоньовська О.В., Гром’як Р.Т., Вашків Л.П., Плетенчук Н.С. Українська література. Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту, академічний рівень. – К.: Освіта, 2011.

Довідники, посібники:

 1. Олімпіада з української мови та літератури: нормативний, навчально-методичний і теоретичний аспекти. Навчально-методичний посібник / Л.І.Кавун, К.В.Таранік-Ткачук, Л.В.Шитик, О.І.Масевря, С.І.Січкар / [за заг. ред. Л.В.Шитик]. – Тернопіль: Мандрівець, 2013. – 304 с.
 2. Авраменко О.М., Блажко М.Б. Українська мова та література. Довідник. Завдання в тестовій формі. 2 частини. – К.: Грамота, 2012.
 3. Глазова О.П. Українська орфографія. Навчальний посібник. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2008.
 4. Глазова О.П. Українська пунктуація. Навчальний посібник. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2008.
 5. Гнатюк Л.П, Бас-Кононенко О.В. Українська мова. Навч. посіб.– К.: Знання-Прес, 2006.
 6. Гринчишин Д., Капелюшний А., Сербенська О., Терлак З. Словник-довідник з культури української мови. – Л.,1996.
 7. Дорошенко С.І. Основи культури і техніки усного мовлення. – Х., 2002.
 8. Зубков М.Г. Українська мова. Універсальний довідник. – Харків: ФОП Співак Т.К., 2008.
 9. Лобода В.В., Скуратівський Л.В. Українська мова в таблицях. Довідник. – К.: Вища школа, 1993.
 10. Новий довідник. Українська мова. Українська література. – К.: Казка, 2009.
 11. Пахаренко В.І. Шкільне шевченкознавство. Навчальний посібник. – Черкаси: Брама-Україна, 2007.
 12. Погрібний М. Українська літературна вимова. – Дніпропетровськ, 1992.
 13. Серія «Тест-контроль». Українська мова та література. 5-11 кл. видавництва «Весна».
 14. Сучасна українська літературна мова. Підручник / М.Я.Плющ. – К.: Вища школа, 2003.
 15. Тєлєжкіна О.О. Говоримо та пишемо українською правильно і красиво.– Х.: Вид. група «Основа», 2010.
 16. Українська мова. Практичний довідник / укладач Попко О.Г. – Харків: ФОП Співак Т.К.., 2008.
 17. Українська мова та література. Комплексна підготовка: навч. посіб./ [Ломакович С.В та ред.].– Х.: Факт, 2011.
 18. Українська мова та література. Репетитор / Жовтобрюх В.Ф.,
  Паращич В.В. – Х.: Веста, 2010.
 19. Українська мова. Тести. 5-12 класи. Посібн. / за ред. Н.В. Гуйванюк. – К.: Видавничий центр «Академія», 2007.
 20. Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови. Підручник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2004.
 21. Ющук І.П. Труднощі у визначенні членів речення. // Дивослово. – 2011. – № 9. – С. 5–11.

Мовно-літературні сайти:

 1. Електронна бібліотека Національної бібліотеки України                    імені В.І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua).
 2. Бібліотека української поезії (http://poetry.uazone.net).
 3. Просвіта (http://www.internet.net.lib).
 4. Бібліотека «Українського міста» (Чикаго) (http://ukrtown.com.library).
 5. UkrLib (http://ukrlib.com.ua).
 6. Сучасна українська література (http://ukrlit.kma.mk.ua).
 7. Українська бібліотека (http://www.lib.org.ua).
 8. Український центр (http://ukrcenter.com).
 9. Історія України (http://www.uahistory.cjb.net).

10.Мережева бібліотека української літератури (http://www.ukrib.km.ru).

 1. http://www.day.kiev.ua.
 2. http://ukrainskamova.narod.ru
 3. http://www.vintest/org.ua
 4. http://www.multikulti.ru

 
 

Поділитися