Методичні рекомендації щодо викладання історії у 2015-2016 навчальному році

Учні  5 класів загальноосвітніх навчальних закладів у 2015-2016 н. р. навчаються за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (наказ Міністерства освіти і науки України від 06.06.2012 р. № 664) та продовжують вивчати  курс  «Історія України (Вступ до історії)».

У 2015-2016 навчальному році будуть чинними одночасно дві  програми для учнів  5  класів. Це – «Історія України. Вступ до історії» (К.,  Перун. 2005) та  «Історія України (Вступ до  історії) (К., Видавничий дім «Освіта». 2013).  Відповідно, учителі, які працюватимуть за програмою 2005 р.  можуть користуватись  підручниками, що вийшли друком у 2010 році: «Вступ до історії України», автори  Власов В., Данилевська О.,   та  «Вступ до історії України», автор Мисан В.
Учителі, які оберуть програму 2013 р., – користуються, відповідно, підручниками, що вийшли друком у 2013 році: «Історія України (Вступ до  історії),   автора   Власова В., видавництво «Генеза»  та авторів Пометун О., Костюк І., Малієнко Ю., видавництво «Освіта».
Основною метою курсу є створення умов для успішного опанування учнями систематичних курсів історії України та всесвітньої історії.
У чинній програмі на вивчення курсу відведено (загалом – 35 годин,                                   1 година на тиждень). Програмою курсу обов’язково передбачені  години резервного часу, які вчитель  використовуватиме на власний розсуд.
Для організації навчання історії в 5 класі варто використовувати активні та інтерактивні методи. Передумовою активного навчання є чергування різних форм діяльності учнів. Оскільки пропедевтичний курс історії є самостійним курсом і не пов’язаний структурно з курсами історії, що вивчають з  6-го класу, навчання в 5-му класі може здійснюватися за такими варіантами.
Учні 6 класів у 2015-2016 н.р. продовжують вивчати «Інтегрований курс («Всесвітня історія. Історія України»). Програму затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (наказ від 06.06.2012 р. № 664).
У 6 класі історія України і всесвітня історія вивчаються як єдиний інтегрований курс.  Тому, у класному журналі  для записів відводиться одна сторінка.  Запис  робиться таким чином: Інтегрований курс («Всесвітня історія. Історія України»).  Відводити дві різні сторінки та виставляти окремо оцінки з історії України та всесвітньої історії недоцільно.
Курс має на меті сформувати  в учнів  розуміння  цивілізаційної  значущості стародавнього періоду в історії України, Європи та світу в цілому, античної цивілізації як основи для подальшого розвитку європейських суспільств.
Програмою передбачено проведення уроків узагальнення (тематичне оцінювання) наприкінці вивчення тем.
Підручники  рекомендовані Міністерством  освіти і науки                                   (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.02.2014 № 123):

  • «Всесвітня історія. Історія України» підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бандровський О.Г., Власов В. С.).
  • «Всесвітня історія. Історія України» підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Пометун О. І., Мороз П. В., Малієнко Ю. Б.).

У  новій  редакції  програми  з  історії  України  для  7  класу  змінено  назви розділів. Так  розділ  І.  «Виникнення  та  становлення  Київської  Русі»  змінено  на «Виникнення та становлення Русі-України». Відповідно по тексту термін «Київська Русь» замінено на «Русь-Україна». Розділ ІІ та ІІІ «Держава Київська Русь» змінено на «Київська держава (Русь-Україна)».
У програмі зі всесвітньої історії для 7 класу збережено основні структурні одиниці  програми  2013  року:  вступні  (2  –  повтор  і  вступ),  практичні  заняття, узагальнення.
Натомість  вилучено  оглядові  уроки.  За  рахунок   змісту скорочено тему «Середньовічне місто»: з двох уроків  –  до одного, тему «Монгольська навала на  Русь.  Новгородська  боярська  республіка.  Московська  держава.  Іван ІІІ»   з  двох уроків –  до одного. Теми «Розвиток техніки та повсякденне життя людини у середні віки», «Житло, одяг, сім’я»  – об’єднано зі спорідненими темами.
Змінено  теми  окремих  практичних  занять:  тему  «Походи  вікінгів  та  їх завоювання»   –  на  «Наслідки  Хрестових  походів»;  тему  «Християнські  храми  у житті  середньовічних  європейців»  –  на  «Середньовічні  школи  та  університети. Життя середньовічного студента».
Окремі уроки  перенесено  в інші теми, зокрема переструктуровано такі уроки: «Франція у ХІ  –  ХV ст. Філіп ІV Красивий. Столітня війна. І Англія в              ХІ  –  ХV ст. Вільгельм  I Завойовник. Генріх  ІІ  Плантагенет. «Велика  хартія  вольностей».  Війна троянд»; «Священна Римська імперія, Італія, Іспанія у Середні віки»; «Китай часів династії  Тан. Завоювання Китаю монголами. Династія Мін. Досягнення китайської культури»;  «Індія.  Касти.  Індуїзм.  Делійський  султанат.  Досягнення  індійської культури».
У процесі планування уроків під час викладання історії України та всесвітньої історії  в  7  класах  варто  звернути  увагу  на  те,  що  за  чинною  програмою  у  деяких темах  подається  нова  послідовність  вивчення  навчального  матеріалу  та застосовується проблемно-тематичний принцип його побудови. Вчителю необхідно надавати учням можливість дізнаватися більше про історичні факти, що визначають епоху, є основними, найсуттєвішими та створюють узагальнену картину минулого, формувати  в  них  розуміння  історичної  хронології,  причинно-наслідкових  зв’язків, розуміння руху суспільства та історичного прогресу.
Важливим  є  використання  в  навчанні  учнів  картографічних  посібників: атласів,  контурних  карт,  настінних  карт. Вони  допомагають  продемонструвати динаміку  історичних  подій,  встановити  зв’язок  між  географічним  середовищем  та місцем тієї чи іншої історичної події.
Велику  роль  відіграє  позакласна  робота,  зокрема  пошукова  й  краєзнавча.
Перевагою при вивченні місцевої історії є можливість побачити в реальній, а не у відтвореній  формі  факти,  що  її  ілюструють.  Робота  в  музеях,  проведення дослідницької роботи на місцевому матеріалі допоможе навчити учнів навичкам та методиці  ідентифікації  залишків  минулого,  аналізу,  тлумаченню та визначенню  їх місця у більш широкому історичному контексті.
Відповідно до вікових можливостей учнів 5-7 класів та історичного контексту, практичні заняття мають сприяти відпрацюванню школярами навичок аналізу різноманітних історичних джерел, розумінню учнями важливості таких категорій як час і простір, зміни та безперервність, причини та наслідки, значущість подій та процесів, культурна різноманітність, важливість  доказів та можливість різних інтерпретацій. Практичне заняття передбачає здебільшого самостійну роботу учнів над певним аспектом змісту теми, використовуючи різноманітні джерела знань (підручники, де вміщено необхідні відповідно до теми історичні джерела різного виду (як текстові, так і візуальні), довідковий матеріал,   завдання,  Інтернет-ресурси, фонди музеїв чи оглянуті учнями разом з учителем місцеві історичні пам’ятки тощо). Під час практичного заняття вчитель виконує роль консультанта в процесі самостійної роботи учнів, надаючи їм необхідну допомогу відповідно до віку та пізнавальних можливостей учнів.
Для уроків узагальнення (тематичне оцінювання) слід добирати завдання, що передбачають осмислення, систематизацію, узагальнення знань та умінь з теми. Воно може відбуватися як письмова робота (за запитаннями, відкритими або тестовими завданнями) або як усний залік чи усні контрольні вправи. Для перевірки таких елементів історичної компетентності учнів, як опрацювання (аналіз, застосування, оцінка) історичних джерел і документів, порівняння, співставлення, обґрунтування власного ставлення учня, його позиції, оцінки історичної події, явища, діяча можна використовувати також такі форми контролю, як розгорнуті есе, твори, дослідження, портфоліо та проекти тощо.
Учні 8 9 класів  навчатимуться  за програмою «Історія України. Всесвітня історія. 5 – 9 класи»,К.,  Перун. 2005.
Вищеназвані  програми  розміщені  на  офіційному  web-cайті  Міністерства освіти і науки України.
Для 10-11 класів академічного рівня та рівня стандарту чинними є програми «Історія України. 10-11 класи»  (52 години на рік, 1,5 години на тиждень); для класів історичного профілю чинними є програми «Історія України. 10-11 класи» (140 годин на рік, 4 години на тиждень), (К., Поліграфкнига. 2010) (наказ МОН України від 28.10.2010  № 1021).
Для вивчення всесвітньої історії чинними є програми «Всесвітня історія. 10-11 класи (рівень стандарту/академічний рівень)». Програми розраховані на 35 годин на рік (1 година на тиждень). Для класів історичного профілю чинною є програма зі всесвітньої історії, що розрахована на 3 години на тиждень (105 годин на рік), (К., Поліграфкнига. 2010 рік).
Програми  розміщені  на  офіційному  web-cайті  Міністерства  освіти  і  науки України.
Важливим є використання в навчанні учнів картографічних посібників – атласів, контурних карт, настінних карт. Вони допомагають продемонструвати динаміку історичних подій, встановити зв’язок між географічним середовищем та місцем тієї чи іншої історичної події. Звертаємо увагу, що дієвим засобом розвитку інтересу до історії є показ взаємозв’язку з сучасністю.
Активізації інтересу учнівської молоді до історії, у першу чергу до минувшини рідного краю, формуванню навичок критичного погляду на історичні події, уміння робити висновки, сприяє дослідницька діяльність. Ця робота є цікавою і захоплюючою, стимулює інтерес учнів до історії рідного краю. При цьому можуть бути широко застосовані такі форми і методи, як інтерв’ю, збір історичних експонатів, робота в архівах тощо.
 
 
 

Поділитися