Методичні рекомендації щодо викладання правознавства, предмету «Людина і світ», курсів морально-духовного спрямування

У процесі  вивчення курсу «Правознавство» у 2015-2016 навчальному році слід враховувати новели вітчизняної правової системи.
У 2015-2016 навчальному році учні  9-х класів  навчатимуться за програмою «Правознавство.  Практичний  курс»,  що  розміщена  на  офіційному  web-cайті Міністерства освіти і науки України.
До програми, що була прийнята в 2008 році, внесено зміни (лист Міністерства освіти і науки України від 26.06.2015 року № 1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році»). Так, із тем окремих розділів  виокремлено  питання,  що  складають  відтепер  нові  теми.  Такі  питання  є важливими  для  розуміння  дев’ятикласниками  основ  правознавства. Таке переструктурування  змісту  сприятиме  більш  ефективному  опануванню  учнями основ  правових  знань  уможливить  застосування  вчителем  правових  ситуацій, опрацювання  учнями  фрагментів  нормативно-правових  актів,  загального обговорення  правових  питань  тощо.
На відміну від інших навчальних курсів, «Правознавство» передбачає, що учні набувають ряд основних умінь, зокрема: орієнтуватися в системі законодавства, користуватися джерелами права; володіти елементарною правовою термінологією; зв’язно та логічно викладати матеріал з морально-правових проблем; використовувати правову літературу; брати участь в обговоренні, дискусії, аргументовано висловлювати і відстоювати свою думку, робити висновки; застосовувати правові знання для пояснення фактів навколишнього життя і вибору варіанта правомірної поведінки в різних життєвих ситуаціях.
Для 10 класів рівня стандарту/академічного на вивчення правознавства відводиться 35 годин на рік (1 година на тиждень). Чинними  є програми, що вийшли друком у 2010 році (Київ. Поліграфкнига. 2010).
Для класів правового профілю чинною є програма «Правознавство. 10-11 класи (профільний рівень)», що вийшла друком у 2010 році (Київ. Поліграфкнига. 2010). Програма розрахована на 105 годин  (3 години на тиждень).
У 2015-2016 навчальному році необхідно продовжувати методичну роботу з учителями правознавства із огляду законодавчих змін до галузевих кодексів та базових Законів України, оскільки парламентом України постійно здійснюється робота з удосконалення правового регулювання пріоритетних сфер суспільних відносин.
З метою більш кваліфікованого викладання правознавства в загальноосвітніх навчальних закладах, бажано, щоб цей навчальний предмет щорічно викладався в школі одним учителем. До проведення уроків з правознавства, активізації правовиховної роботи варто залучати представників обласних (районних) управлінь юстиції. Їх знання і досвід практичної роботи не тільки сприятимуть поповненню учнями знань із правових дисциплін, а й підвищать їх зацікавленість у самоосвіті.
Міністерство освіти і науки України у 2015-2016 н.р. рекомендує  вивчення  курсу  за  вибором «Досліджуючи гуманітарне право», який містить основні положення  Міжнародного гуманітарного права. Курс сприяє формуванню в учнів власного ставлення до   норм МГП, отриманню ними знань про найбільш поширені способи  захисту  себе і  своїх близьких в неординарних життєвих ситуаціях, пов’язаних з ризиком; розвитку  вмінь учнів  регулювати  власну  поведінку  в  повсякденному  житті;  вчить  визначати  межі порушень  МГП,  формувати  вміння  оцінювати  ситуації  насильства  з  гуманітарної точки  зору; попереджувати  ескалацію  насильства.  Школярі  мають  розуміти причини появи біженців, складнощі їхнього життя тощо.
У  старшій  школі  чинними  залишаються  програми «Людина і світ. 11 клас (рівень стандарту, академічний рівень)» та «Людина і світ. 11 клас (профільний рівень)» авторів Ладиченко Т.В., Бакки Т.В., Марголіної Л.В., «Філософія. 10-11 класи», (К.: Поліграфкнига, 2010).  Для рівня стандарту, академічного рівня на вивчення предмета  «Людина і світ» відводиться 17 годин на рік (0,5 годин на тиждень), а профільного рівня – 35 годин на рік (1 година на тиждень).
 
Курси морально-духовного спрямування
 
Відповідно  до  Типових   навчальних   планів  загальноосвітніх   навчальних закладів  з  навчанням  українською  мовою  і  вивченням  етики  чи  курсів  духовно-морального спрямування (додаток 13 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 р. № 409 в редакції наказу Міністерства освіти  і науки України  від 29.05. 2014  № 664)  у 2015-2016 навчальному році  в 5-6 класах продовжується  вивчення  предмета  «Етика» або  курсів  духовно-морального спрямування.   Для  шкіл,  що  користуються  іншими  Типовими  планами,  ці  курси можуть  вивчатись  за  рахунок  варіативної  складової.  Натепер  Міністерством рекомендовано декілька програм:  «Етика» (Київ, «Перун», 2005), «Християнська етика  в  українській  культурі»  (вид  – во  «Сім  кольорів»,  2013),  «Біблійна  історія  та християнська  етика»  (вид  – во  «АСМІ»,  Полтава,2011),  «Основи  християнської етики»  (вид – во  «Літера  ЛТД»,  2011).  Викладання  основ  християнської  етики  та інших  предметів  духовно-морального  спрямування  в  загальноосвітніх  навчальних закладах  відбувається  за  умови  письмової  згоди  батьків  та  за  наявності підготовленого вчителя.

Поділитися