Методичні рекомендації щодо організації навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році

Методичні рекомендації щодо  організації навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році
 Важливою складовою державної політики в Україні є прогресивні зміни в стратегії розвитку освіти для дітей з особливими потребами з домінуючим напрямком – упровадженням інклюзивної освіти в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах. Філософія інклюзивної освіти тісно переплітається з концепцією прав людини та рівної доступності й участі в усіх сферах життя.
Завданням інклюзивної освіти є організація навчально-виховного процесу, який би задовольняв освітні потреби всіх дітей; розробка системи надання спеціальних освітніх і фахових послуг для дітей з особливими освітніми потребами; створення позитивного клімату в навчальному середовищі.
Такі важливі складові інклюзивної форми навчання, як командний підхід, задоволення індивідуальних потреб учнів, співпраця з батьками, посилення психолого-педагогічного супроводу, толерантне ставлення та створення безбар’єрного освітньо-розвивального середовища залишаються актуальними.
Акцентувати увагу в 2016-2017  навчальному році радимо на:
– комплектуванні інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах;
– забезпеченні дітям з порушеннями психофізичного розвитку освіти відповідного рівня у середовищі здорових однолітків з необхідною адаптацією та модифікацією навчальних програм;
– упровадженні особистісно-орієнтованої моделі навчання (в тому числі через посилення психолого-педагогічного супроводу);
– тісній співпраці з батьками для формування нової філософії суспільства – позитивного ставлення до дітей з особливими освітніми проблемами, в тому числі і з інвалідністю;
– застосуванні принципів універсального дизайну та доступності.
Органiзацiю навчально-виховного процесу дiтей з особливими освiтнiми потребами у 2016/2017 навчальному роцi неохідно здiйснювати з урахуванням завдань, визначених Указами Президента України, дорученнями Уряду, нормативно-правовими актами, інструктивно-методичними матеріалами, листами Мiнiстерства освiти i науки України щодо деiнституцiалiзацiї навчання та виховання дiтей шляхом розвитку iнклюзивного навчання. Насамперед, це Укази Президента України «Про затвердження Нацiональної стратегiї у сферi прав людини» вiд 25 серпня 2015 р. № 501; «Про активiзацiю роботи щодо забезпечення прав людей з iнвалiднiстю» вiд 3 грудня 2015 р. № 678, iндикаторами виконання яких є, зокрема, показники щодо упровадження iнклюзивного навчання з метою забезпечення можливостi реалiзацiї людьми з iнвалiднiстю права на освiту та здiйснення реформування iнтернатних закладiв, якi розмiщенi та постiйно оновлюються на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства освiти i науки України (www.mon.gov.ua) у рубрицi «Освiта дiтей з особливими потребами».
У 2015 роцi Мiнiстерство удосконалило нормативно-правовi акти з метою розвитку мережi загальноосвiтнiх шкiл з iнклюзивним навчанням, а саме:
внесено змiни у додаток 2 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 серпня 2002 р. № 1298, якими врегульовано умови оплати працi асистента учителя – встановлюються 8-10 тарифнi розряди (постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08 липня 2015 р. № 479);
внесено змiни до пункту 9 Заходiв, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01 березня 2014 р. № 65, якими знято обмеження щодо збiльшення чисельностi педагогiчних працiвникiв навчальних закладiв (постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 червня 2015 р. № 434);
збiльшено у 2,6 рази фiнансування учнiв з особливими освiтнiми потребами в iнклюзивних та спецiальних класах (постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 червня 2015 р. № 435).
Зазначенi додатковi кошти, передбаченi освiтньою субвенцiєю, доцiльно використовувати для забезпечення навчально-корекцiйного середовища для учнiв з особливими освiтнiми потребами.
Дошкільні навчальні заклади
У процесі планування роботи дошкільного навчального закладу щодо впровадження інклюзивної освіти на 2016-2017 навчальний рік радимо дотримуватися нормативно – правової бази:
Лист МОН «Про порядок комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» №1/9-169 від 02.04.2015р., спільний наказ МОН, МОЗ «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» №104/52 від 06.02.2015р.; Наказ МОН від 20.05.2016 № 544 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 04 листопада 2010 року № 1055».
Нагадуємо, що прийом дітей до інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах району(міста) здійснюється керівником дошкільного навчального закладу протягом календарного року за наявності місць на підставі:
– заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
– медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад;
– довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
– свідоцтва про народження.
Для дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі із інвалідністю додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації; копія медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років або копія посвідчення особи, яка одержує соціальну допомогу, відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»; копія індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда та направлення місцевого органу управління освітою.
Наповнюваність інклюзивних груп у дошкільному навчальному закладі становить до 15 осіб, з них-1-3 дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю.
Діти з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, можуть перебувати в інклюзивній групі дошкільного навчального закладу до 7 (8) років відповідно до висновку психолого-медико-педагогічної консультації.
Діти з тяжкими порушеннями опорно-рухового апарату, які самостійно не пересуваються і потребують індивідуального догляду, зараховуються до інклюзивних груп при забезпеченні постійного супроводу асистентом дитини. Така норма встановлена пунктом 7 Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах, затвердженого спільним наказом МОН та МОЗ від 06.02.2015 за № 104/52.
 
Загальноосвітні навчальні заклади
У процесі планування роботи загальноосвітнього навчального закладу щодо впровадження інклюзивної освіти на 2016-2017 навчальний рік радимо дотримуватись наступної нормативно – правової бази:
Постанова КМУ від 15.08.2011р. № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», лист МОНМСУ від 18.05.12р. №1/9-384 «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», лист МОНМСУ від 02.01.2013р. №1/9-1 «Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання», наказ МОН від 06.12.2010 р. №1205 «Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів», лист МОН від 12.07.2016 р. №1/9-364 «Про організаційно-методичні засади навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році».
Запровадження інклюзивного навчання дітей з особливими потребами у загальноосвітній школі передбачає створення відповідних умов: доступність будівель і приміщень, використання адекватних форм і методів навчально-виховної роботи, психолого-педагогічний супровід, співпраця з батьками (особами, які їх замінюють). Відповідні методичні листи розміщені на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України в рубриці «Освіта дітей з особливими потребами» (режим доступу: http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/693/normativno_pravova_baza11/) та на сайті Сумського обласного інституту післядипломної педагогічно освіти в розділі «Інклюзивна освіта», рубриці «Мобільна сторінка методиста» (режим доступу: http://www.soippo.edu.ua/index.php/34-2010-11-24-15-06-39/2010-11-24-15-07-23/918-normativno-pravove-zabezpechennya-inklyuzivna-osvita).
Вимоги щодо архiтектурної доступностi навчальних закладiв визначено Державними будiвельними нормами В.2.2-17:2006 «Доступнiсть будинкiв i споруд для маломобiльних груп населення», затвердженими наказом Мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства України вiд 02.11.2006 № 362.
У 2012 роцi в рамках українсько-канадського проекту «Інклюзивна освiта для дiтей з особливими потребами в Українi» видано навчально-методичний посiбник «Архiтектурна доступнiсть шкiл», створений за пiдтримки Канадської агенцiї з мiжнародного розвитку (CIDA). Зазначенi матерiали були розповсюдженi всiм органам управлiння освiтою обласних державних адмiнiстрацiй, а також є доступними в мережi Інтернет (http://www.education-inclusive.com/wp-content/docs/architectuma-dostupnist-shkil.pdf
В рамках реформування системи освiти, зокрема, створення освiтнiх округiв (опорного навчального закладу, його фiлiй), у 2016 роцi державою передбачено фiнансову пiдтримку для створення в опорних школах сучасної навчально-матерiальної бази та придбання шкiльних автобусiв для перевезення дiтей.
24 опорнi школи, визначенi Мiнiстерством фiнансiв у рамках «пiлотного» проекту, отримають ресурси для розвитку матерiально-технiчної бази, оновлення навчального обладнання, використання iнформацiйно-комп’ютерних технологiй.
Звертаємо увагу керiвникiв органiв управлiння освiтою на необхiднiсть створення в опорних школах безбар’єрного освiтнього середовища. Опорнi школи мають бути доступними для всiх дiтей громади, не залежно вiд їх особливих потреб. Вiдповiдний лист вiд 09.06.2016 № 1/9-293 Мiнiстерством надiслано головам обласних, Київськiй мiськiй державнiй адмiнiстрацiї.
Органiзацiя навчально-виховного процесу для учнiв з особливими освiтнiми потребами ЗНЗ у цiлому здiйснюється за планами та методичними рекомендацiями, зазначеними у листi Мiнiстерства освiти i науки України вiд 09.06.2016 № 1/9-296 «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальнi плани загальноосвiтнiх навчальних закладiв».
Згiдно з пунктом 9 Порядку органiзацiї iнклюзивного навчання у загальноосвiтнiх навчальних закладах, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 серпня 2011 р. № 872, навчання в iнклюзивних класах здiйснюється за типовими навчальними планами, програмами, пiдручниками та посiбниками, у тому числi спецiальними пiдручниками, рекомендованими Мiнiстерством освiти i науки України для загальноосвiтнiх навчальних закладiв.
На виконання наказу Мiнiстерства освiти i науки України вiд 28.01.2014 № 80 «Про затвердження Типових навчальних планiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв для дiтей, якi потребують корекцiї фiзичного та (або) розумового розвитку (початкова школа)» у 2016/2017 навчальному роцi завершується перехiд початкової школи (пiдготовчий, 1-4 класи) на новi навчальнi плани i програми.
Вiдповiдно втрачає чиннiсть наказ Мiнiстерства освiти i науки України вiд 03.11.2004 № 849 «Про затвердження Типових навчальних планiв спецiальних загальноосвiтнiх навчальних закладiв для дiтей, якi потребують корекцiї фiзичного та (або) розумового розвитку» (початкова школа) (зi змiнами, внесеними наказом МОН України вiд 11.09.2009 р. № 852).
Нагадуємо, що листом МОН щороку до початку нового навчального року доводиться до вiдома органiв управлiння освiти та навчальних закладiв Перелiк навчальних програм, пiдручникiв та навчально-методичних посiбникiв, рекомендованих Мiнiстерством освiти i науки України для використання в загальноосвiтнiх навчальних закладах для навчання дiтей з особливими освiтнiми потребами (за нозологiями). Так, на 2016-2017 навчальний рік зазначений Перелiк міститься в листі Мiнiстерства освiти i науки України вiд 29.06.2016 № 1/9-332 та розмiщений на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства (режим доступу: http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/693/navchalni_programi11/ та на сайті Сумського обласного інституту післядипломної педагогічно освіти (режим доступу: http://www.soippo.edu.ua/index.php/46-uncategorised/401-2013-05-22-10-39-41). Звертаємо увагу, що в кiнцi перелiку навчально-методичної лiтератури (за нозологiями) є Примiтка, у якiй зазначаються особливостi використання програм та навчальної лiтератури, рекомендованих Мiнiстерством освiти i науки для використання ЗНЗ, з урахуванням характеристик навчально-пiзнавальної дiяльностi дiтей з особливими освiтнiми потребами.
Навчальний процес у ЗНЗ для дiтей з особливими освiтнiми потребами (крiм дiтей з порушеннями розумового розвитку), радимо органiзовувати з урахуванням рекомендованих Мiнiстерством освiти i науки адаптованих навчальних програм для пiдготовчого, 1-4, 5-10 класiв. Окрiм того, використовуються програми загальноосвiтньої школи для 5-11 класiв та рекомендацiї до розподiлу програмного матерiалу загальноосвiтнiх шкiл для 5-9(10) класiв спецiальних загальноосвiтнiх навчальних закладiв. Усi навчальнi програми розмiщенi на офiцiйному сайтi Мiнiстерства (www.mon.gov.ua).
Вчителi вносять корективи до них з урахуванням iндивiдуальних особливостей навчально-пiзнавальної дiяльностi учнiв з особливими освiтнiми потребами (за нозологiями) та строку їх навчання у школi ІІ ступеня.
Школи ІІІ ступеня для дiтей з особливими освiтнiми потребами навчаються за навчальними планами, затвердженими наказом Мiнiстерства освiти i науки України вiд 12.02.2015 № 134 (iз змiнами, внесеними наказом МОН України вiд 19.06.2015 № 651), програмами та пiдручниками ЗНЗ. Пояснювальною запискою до цих навчальних планiв визначенi напрями корекцiйної-розвиткової роботи у старшiй школi вiдповiдно до контингентiв учнiв з особливими освiтнiми потребами. Одним з актуальних напрямiв є розвиток комунiкативної дiяльностi i творчостi з метою сприяння подальшiй соцiалiзацiї випускникiв ЗНЗ.
У старшiй школi для дiтей слiпих, зi зниженим зором, глухих, зi зниженим слухом, з порушеннями опорно-рухового апарату уведено курс «Захист Вiтчизни», основна мета якого – пiдготовка молодi до забезпечення власної безпеки у надзвичайних ситуацiях мирного i воєнного часу.
У межах програм для спецiальних загальноосвiтнiх навчальних закладiв для розумово вiдсталих дiтей (програми розмiщенi на офiцiйному сайтi Мiнiстерства) для дiтей iз складними порушеннями розвитку (глухих та зi зниженим слухом, слiпих та зi зниженим зором у поєднаннi з розумовою вiдсталiстю) дозволяється вносити корективи з урахуванням iндивiдуальних особливостей зазначених категорiй дiтей.
З метою забезпечення корекцiї первинних i вторинних вiдхилень розвитку учнiв з особливими освiтнiми потребами, формування компенсаторних способiв предметно-практичної дiяльностi як важливої умови пiдготовки таких дiтей до навчання, у 2016 роцi розроблено програми з корекцiйної-розвиткової роботи для учнiв початкової школи. Для учнiв 5-9 класiв, якi мають затримку психiчного розвитку, розроблено програму «Корекцiя розвитку». Програми розмiщено на офiцiйному сайтi Мiнiстерства освiти i науки України.
З урахуванням звернень громадян, що продовжують надходити до Мiнiстерства, нагадуємо, що навчавння учнiв з помiрною розумовою вiдсталiстю здійснюється за спеціальними навчальними програмами спецiальних навчальних закладiв для розумово вiдсталих дiтей з українською чи росiйською мовою навчання з урахуванням iндивiдуальних особливостей психофiзичного розвитку учнiв. Допускається адаптацiя змiсту освiти до пiзнавальних можливостей учнiв, що виявляється у зменшеннi обсягу матерiалу, його спрощеннi за характером i структурою, збiльшення кiлькостi годин на вивчення окремих тем та постiйне повторення навчального матерiалу у поєднаннi з предметно практичною дiяльнiстю. Органiзацiйно-методичнi засади навчально-виховного процесу учнiв з порушеннями розумового розвитку розкритi у листi Мiнiстерства освiти i науки України вiд 13.08.2014 № 1/9-413.
Особливiстю навчально-виховного процесу дiтей з особливими освiтнiми потребами є його корекцiйна складова, яка є невiд’ємною частиною навчального плану. З урахуванням зазначеного, для кожного учня з особливими освiтнiми потребами необхiдно складати iндивiдуальний навчальний план (на основi робочого навчального плану конкретного ЗНЗ), де вказується кiлькiсть годин корекцiйно-розвиткових занять з урахуванням рекомендацiй ПМПК.
Вiдповiдно до висновку ПМПК та за згодою батькiв для учнiв з особливими освiтнiми потребами педагогiчнi працiвники, у тому числi вчителi-дефектологи, розробляють iндивiдуальну (адаптовану) навчальну програму з урахуванням навчальних програм ЗНЗ, яка затверджується керiвником навчального закладу та переглядається двiчi на рiк (у разi потреби частiше) з метою її коригування.
Науково-методичнi рекомендацiї щодо викладання предметiв у ЗНЗ з iнклюзивним навчанням, професiйне спiвробiтництво, оцiнювання навчальних досягнень учнiв з особливими освiтнiми потребами в iнклюзивному класi, технологiї психолого-педагогiчного супроводу дiтей з аутизмом в освiтньому просторi та iншi посiбники, спрямованi на допомогу педагогiчним працiвникам в органiзацiї навчально-виховного процесу в iнклюзивному класi розроблено науковцями Інституту спецiальної педагогiки НАПН України та розмiщенi на офiцiйному сайтi http://ispukr.org.ua/ у рубрицi «Бiблiотека».
У навчально-методичному посiбнику «Дiти з порушеннями зору в умовах iнклюзивного навчання» (за ред. Є.П. Синьової, С.О. Рикова, К.: Кафедра, 2016) з урахуванням особливостей навчання i виховання дiтей з порушеннями зору розкрито основи забезпечення якiсної освiти учням слiпим та зi зниженим зором в умовах iнклюзивного навчання з використанням спецiального корекцiйного пiдходу до реалiзацiї методiв та прийомiв навчальної дiяльностi.
Організація інклюзивного навчання передбачає надання дитині з особливими освітніми потребами психолого-педагогічної корекційної допомоги. Корекційно-розвиткові заняття радимо проводити в окремому приміщенні, простір якого має розподілятися з урахуванням потреб учнів. Зокрема, у приміщенні потрібно створити функціональні зони: навчальну, ігрову, зону релаксації, сенсорну тощо.
Відповідно до контингенту учнів з особливими освітніми потребами керівник навчального закладу визначає кількість учителів-дефектологів, асистентів учителя та, за потребою, асистентів  дитини. Це відповідає пункту 3 наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів» від 06.12.2010 № 1205, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 грудня 2010 р. за № 1308/18603, яким встановлено, що за рахунок спеціального фонду загальноосвітні навчальні заклади можуть уводити додаткові посади.
Додаткові посади можуть уводитися рішенням сесії місцевої влади за рахунок видатків місцевого бюджету. Це врегульовано частиною першою статті 14 Закону України «Про освіту», де йдеться про повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, серед яких – встановлювати, не нижче мінімальних нормативів, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, обсяги бюджетного фінансування навчальних закладів системи освіти, що є комунальною власністю, та забезпечувати фінансування витрат на їхнє утримання.
У разі відсутності можливості введення додаткової посади, зокрема асистента дитини, таку функцію можуть виконувати один із батьків або особа, визначена батьками (особа, яка їх замінює) в їхній письмовій заяві.  Це співвідноситься із статтею 59 Закону України «Про освіту» та статтею 12 Закону України «Про охорону дитинства», якими на батьків покладається відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини.
Батьки та особи, які їх замінюють, зобов’язані постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей. Батьки є учасниками навчально-виховного процесу, мають сприяти здобуттю дітьми освіти у навчальних закладах або забезпечувати повноцінну домашню освіту відповідно до вимог щодо її змісту, рівня та обсягу.
З урахуванням вищезазначеного, керівники загальноосвітніх навчальних закладів, у яких навчаються діти зі складними порушеннями розвитку, у тому числі діти з аутизмом, синдромом Дауна та інші, зобов’язані забезпечити доступ до навчально-виховного процесу асистента дитини з числа батьків або осіб, які їх замінюють, з урахуванням вимог санітарного законодавства.
Навчально-виховний та реабiлiтацiйний процес учнiв спецiальних класiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв рекомендуємо здiйснювати у порядку, визначеному Положенням про спецiальнi класи для навчання дiтей з особливими освiтнiми потребами у загальноосвiтнiх навчальних закладах, затвердженим наказом Мiнiстерства освiти i науки України вiд 09.12.2010
№ 1224, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 29 грудня 2010 р. за № 1412/18707. Пунктом 3.1 зазначеного Положення встановлено, що спецiальнi класи працюють за навчальними програмами, пiдручниками i посiбниками, рекомендованими Мiнiстерством освiти i науки України для використання у спецiальних загальноосвiтнiх навчальних закладах.
Законодавство в галузі освіти передбачає можливість створення загальноосвітнього навчального закладу нового типу – навчально-реабілітаційний центр (НРЦ) для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними вадами розвитку. Саме у таких центрах діти з інвалідністю, ускладненою тяжкими порушеннями розвитку (у тому числі діти, які самостійно не пересуваються), можуть здобувати освіту відповідного рівня у поєднанні з реабілітаційними послугами.
Пунктом 1.3 Положення про НРЦ визначено основний склад учнiв (вихованцiв) НРЦ як навчального закладу для дiтей iз складними порушеннями розвитку. При цьому зазначається, що дiти iз складними порушеннями розвитку – це дiти з порушеннями слуху, зору, тяжкими системними мовленнєвими порушеннями, тяжкими порушеннями опорно-рухового апарату у поєднаннi з розумовою вiдсталiстю, затримкою психiчного розвитку, слiпоглухi, дiти, якi себе не обслуговують i вiдповiдно до iндивiдуальної програми реабiлiтацiї дитини з iнвалiднiстю потребують iндивiдуального догляду та супроводу, але вони можуть перебувати у дитячому колективi згiдно з рекомендованим лiкарями режимом.
Невiд’ємною структурною складовою НРЦ є реабiлiтацiйне вiддiлення, у якому надаються корекцiйно-розвитковi послуги постiйному контингенту (дiти з особливими освiтнiми потребами, якi є учнями НРЦ) та змiнному (вихованцi дошкiльних навчальних закладiв з iнклюзивними групами, учнi класiв з iнклюзивним навчанням та спецiальних класiв ЗНЗ, учнi, якi навчаються за iндивiдуальною формою та iнші).
З року в рiк мережа НРЦ та учнiв у них збiльшується. У перспективi такий процес повинен сприяти зменшенню кiлькостi дiтей з особливими потребами, якi навчаються за iндивiдуальною формою, та збiльшенню чисельностi дiтей з складними порушеннями розвитку, якi здобувають освiту вiдповiдного рiвня у навчальних закладах системи освiти.
Окрiм НРЦ, у системi загальної середньої освiти функцiонує мережа спецiальних загальноосвiтнiх шкiл та шкiл-iнтернатiв. Режимом функцiонування спецiальних загальноосвiтнiх навчальних закладiв передбачено здiйснення навчально-реабiлiтацiйного процесу у першiй та другiй половинi дня за рiзними формами i методами роботи з використанням сучасного навчально-реабiлiтацiйного обладнання, iз забезпеченням постiйного фахового психолого-педагогiчного супроводу учнiв. Це, насамперед, передбачає продовження реабiлiтацiйної роботи в другiй половинi дня з використанням потенцiалу, досвiду вихователiв, якi є повноцiнними педагогiчними працiвниками i повиннi володiти спецiальними методиками роботи з учнями з особливими потребами (за нозологiями).
Для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з особливими освітніми потребами робочі навчальні плани на 2016/2017 навчальний рік рекомендуємо складати:
– для підготовчого, 1-4 класів – за Типовими навчальними планами спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа), затвердженими наказом МОН України від 28.01.2014 № 80 (зі змінами, внесеними наказами МОН України від 11.02.2014 р. № 133 та від 15.07.2014 № 828);
– для 5-7 класів – за Типовими навчальними планами спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженими наказом МОН України від 22.04.2014 № 504 (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 11.06.2014 р. № 701);
– для 8-10 класів – за Типовими навчальними планами спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженими наказом МОН України від 09.04.2015 № 416 “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.08.2008 р. № 778”;
– для 11-12 класів – за Типовими навчальними планами спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 12.02.2015 № 134.
Усі навчальні плани приведені у відповідність до чинних Державних санітарних норм і правил.
Під час складання робочих навчальних планів для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з особливими освітніми потребами дозволяється перерозподіл до 15 відсотків навчального часу, визначеного інваріантною частиною Типових навчальних планів. Всередині освітньої галузі перерозподіл здійснюється за погодженням із місцевим органом управління освітою, між галузями – за погодженням із Міністерством освіти і науки України.
Навчальні плани для учнів з помірною розумовою відсталістю радимо складати на основі Типових навчальних планів для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня для розумово відсталих дітей з урахуванням особливостей психофізичного розвитку учнів.
Для дітей з особливими освітніми потребами, які мають інтелектуальні порушення та зі складними вадами розвитку (вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату в поєднанні з розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку) на основі робочого навчального плану школи розробляється індивідуальний навчальний план з урахуванням рекомендацій психолого-медико-педагогічної консультації та на основі, зазначених вище, Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.
Обов’язковим напрямом подальшого розвитку системи освiти та суспiльства в цiлому має бути просвiтницько-виховна робота, яка ведеться в громадi за мiсцем розташування закладу та в регiонi. Важливим при цьому є залучення засобiв масової iнформацiї до формування нової суспiльної фiлософiї щодо осiб з iнвалiднiстю, розповсюдження напрацьованого педагогiчного досвiду роботи з дiтьми з особливими освiтнiми потребами, iнновацiйних технологiй з питань пiдготовки таких дiтей до самостiйного життя.
Методист з інклюзивного
навчання СОІППО                                                                    Н.О Калюжна

Поділитися