Методичні рекомендації вчителям української мови та літератури щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури у 2017 році

 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ
2017 РОКУ
Зміст роботи визначено Програмою зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 03 лютого 2016 року № 77.
Загальна кількість завдань роботи – 58.
На виконання роботи відведено 180 хвилин. Робота складається з трьох частин.
Частина 1 «Українська мова» містить 33 завдання різних форм. Відповіді на ці завдання позначаються в бланку відповідей А.
Частина 2 «Українська література» містить 24 завдання різних форм. Відповіді на ці завдання позначаються в бланку відповідей А.
Частина 3 «Власне висловлення» містить одне завдання відкритої форми. Відповідь на це завдання записується в бланку відповідей Б.
Увага!
Результат виконання завдань частин 1 і 3 буде зараховуватися як результат державної підсумкової атестації
за освітній рівень повної загальної середньої освіти для випускників старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів 2017 року
Результат виконання всіх завдань сертифікаційної роботи буде використовуватися під час прийому до вищих навчальних закладів
Сертифікаційна робота з української мови і літератури складається із завдань трьох форм:

 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1–23*, 29–33*, 34–53).

Завдання складається з основи та чотирьох або п’яти варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив відповідь у бланку відповідей А.

 1. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») (№ 24–28*, 54–57).

Завдання складається з основи та двох стовпчиків інформації, позначених цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконання завдання передбачає встановлення відповідності (утворення «логічних пар») між інформацією, позначеною цифрами та буквами. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.

 1. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (№ 58*).

Завдання складається з основи та передбачає створення учасником зовнішнього незалежного оцінювання власного аргументативного висловлення на дискусійну тему в бланку відповідей Б.
Увага!
* – завдання з української мови, результат виконання яких буде зараховуватися як результат державної підсумкової атестації
ЯК РОЗРАХОВУЄТЬСЯ ТЕСТОВИЙ БАЛ
Завдання з вибором однієї правильної відповіді – до кожного із завдань подано чотири або п’ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.
Тест містить 48 завдань цієї форми (№1–23, 29–33, 34–53), що будуть оцінені в 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.
Завдання на встановлення відповідності – до кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити “логічні пари”). Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.
До тесту з української мови і літератури включено 9 завдань цієї форми (№24–28, 54–57), що будуть оцінені в 0, 1, 2, 3 або 4 бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (“логічну пару”); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано.
Завдання з розгорнутою відповіддю (№58) – завдання цієї форми передбачає створення учасником зовнішнього незалежного оцінювання власного аргументативного висловлення на дискусійну тему в бланку відповідей Б.
 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗАВДАННЯ З РОЗГОРНУТОЮ ВІДПОВІДДЮ
(ВЛАСНОГО ВИСЛОВЛЕННЯ) З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Зміст власного висловлення оцінюють за шістьома критеріями (1, 2, , , 4 та 5), як показано в таблиці 1.
Таблиця 1

Критерій Змістовий вияв і композиційне оформлення критеріюБали
1.
Теза
Учасник вправно формулює тезу2
Учасник не формулює тези вправно1
Учасник не формулює тези або формулює тезу, яка не відповідає запропонованій темі0
2.
Аргументи
Учасник наводить принаймні два доречні й переконливі аргументи2
 
Учасник наводить принаймні один доречний аргумент.
Аргументи дублюють один одного, тобто другий аргумент перефразовує зміст першого.
Один з аргументів не є доречним стосовно сформульованої тези
1
 
Учасник не наводить жодного аргументу або наведені аргументи не є доречними0
3а.
Приклад із літератури чи інших видів мистецтва
Один з аргументів підкріплено принаймні одним розгорнутим, добре поясненим прикладом з
художньої літератури чи інших видів мистецтва
2
 
Немає мотивації наведення прикладу.
Приклад не конкретизований через художній образ.
У прикладі є фактичні помилки
1
 
Прикладу з літератури чи інших видів мистецтва немає або він не є доречним0
3б.
Приклад, що є
історичним фактом або
випадком із життя
Учасник наводить принаймні один доречний приклад або з історії, або із суспільно-політичного
життя, або з власного життя
2
 
Немає мотивації наведення прикладу; приклад не конкретизований; у прикладі є фактичні помилки1
 
Прикладу з історії, суспільно-політичного чи власного життя немає або він не є доречним0
4.
Логічність, послідовність
Висловлення демонструє зосередженість на обговорюваній проблемі, цілісний, послідовний і
несуперечливий розвиток думки (логічність і послідовність викладу)
2
 
У роботі є порушення логічності, цілісності, послідовності й несуперечливості розвитку думки1
 
Логіки викладу, цілісності, послідовності й несуперечливості розвитку думки немає0
5.
Висновок
Висновок відповідає запропонованій темі й органічно випливає зі сформульованої тези, аргументів і
прикладів
2
 
Висновок лише частково відповідає тезі або не пов’язаний з аргументами та прикладами1
 
Висновку немає; висновок не відповідає сформульованій у власному висловленні тезі; висновок не пов’язаний з аргументами та прикладами0

Мовне оформлення власного висловлення оцінюють за двома критеріями (та ), як показано в таблицях 2 і 3.
Таблиця 2

КритерійКількість помилокБали
6а.
Орфографія та
пунктуація
0–14
2–63
7–112
12–161
17 і більше0

Таблиця 3

КритерійКількість помилокБали
6б.
Лексика, граматика та
стилістика
0–14
2–43
5–72
8–101
11 і більше0

Під час оцінювання орфографічної й пунктуаційної нормативності роботи дві негрубі помилки рахують як одну грубу. До негрубих зараховують такі помилки:
– у написанні великої літери в складних власних назвах;
– у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від іменників з прийменниками;
– у випадках нерозрізнення не/ні (не хто інший / ніхто інший …);
– у випадках, коли замість одного розділового знака поставлений інший;
– у пропуску одного зі сполучуваних розділових знаків або в порушенні їхньої послідовності.
Негрубу орфографічну й негрубу пунктуаційну помилки не сумують і не зараховують як одну грубу.
Систематичне порушення норм милозвучності (три і більше випадків порушення на одне з правил: у–в, і–й–та) рахують як одну стилістичну помилку.
 
Увага!
Роботу, що не відповідає темі власного висловлення, буде оцінено в 0 балів.
Роботу обсягом до 100 слів буде оцінено в 0 балів.
Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи з української мови і літератури, – 104.
Підготовка учнів до ЗНО з української мови та літератури

 1. Розпочати підготовчу роботу до ЗНО необхідно з перевірки рівня знань і вмінь учнів шляхом виконання пробного (діагностичного) тесту, створеного за зразком реального тесту ЗНО. Проаналізуйте, які завдання учні виконали правильно, а у яких помилилися. Проведіть ґрунтовну роботу над запобіганням помилок, які допустили школярі.
 2. Проводьте періодичні тестування дітей, аналізуйте їхні помилки.
 3. Рекомендуємо ретельно пройти тести попередніх років (вони є у вільному доступі в Мережі).
 4. Важливо навчити школярів регламентувати час.
 5. Для повторення можна використовувати посібники із ЗНО, наприклад, авторства О.Авраменко: у ньому зібрані матеріали як з мови, так і з літератури, тому книга підходить для інтенсивної комплексної підготовки.
 6. Рекомендуємо повторити весь матеріал за рівнями мови: фонетика, морфологія, синтаксис. Це найоптимальніший варіант: знання накопичуються від простих до складних, так з’являється системне уявлення про мову. У тестах є, наприклад, два завдання на фонетику. Одне стосується наголосів, яким в школі приділяється вкрай мало уваги, а в другому потрібно підрахувати кількість звуків і букв у словах. Фонетика вивчається в п’ятому класі, тому до 11 класу (при відсутності системної роботи з повторення) учні встигають багато чого забути.
 7. Особливу увагу слід звернути на завдання щодо аналізу тексту.Педагогу необхідно наголошувати на тому, що, щоб виконати післятекстові завдання, потрібно детально прочитати поданий текст.
 8. Взагалі підготовку потрібно будувати за принципом «теорія – практика»: пройшли розділ – потренувалися. Якщо тема нескладна, досить виконати тести, а якщо виникають труднощі – розглянути розгорнуті вправи з підручників і посібників.
 9. Підготовку з літератури треба робити в хронологічному порядку – від фольклору і давньої літератури до сучасних творів. Важливо обговорити книгу в деталях.
 10. Для успішного складання тестів слід звертати увагу учнів на деякі тонкощі: жанрову специфіку творів, імена й характеристики персонажів, знакові дати в історії української літератури. Важливо, щоб діти не плутатися в текстах.
 11. Найбільше учнів лякають завдання з цитатами, коли потрібно, наприклад, встановити автора. Звичайно, людина не може напам’ять знати всі тексти, але в кожній цитаті є підказка, тому учнів потрібно навчити її шукати.
 12. Обов’язково знаходити у всесвітній мережі цікаві статті про творчість українських письменників та знайомити з ними дітей, а також рекомендувати учням переглядати екранізації творів.
 13. Якщо абітурієнти не знають, як потрібно складати висловлювання на ЗНО, вони пишуть звичайний твір. Однак для оцінки цієї роботи існують свої критерії. Саме тому вчителі мають постійно нагадувати учням про вимоги щодо написання власного висловлення.

 

Поділитися