Методичні рекомендації щодо проведення ІІ (районного/міського) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з ХІМІЇ у 2016-2017 н.р.

 
Інструктивні рекомендації щодо проведення
ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
в 2016-2017 навчальному році
 Відповідно до Положення «Про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності» (Наказ МОНмолоді та спорту України від 26.03.2012 № 360 «Зміни до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності») у районному/міському етапі Всеукраїнської олімпіади з хімії беруть участь учні 7-11 класів.
Олімпіадне завдання складається з двох частин: тести та завдання з відкритою відповіддю. Перша частина містить три види тестів: з однією правильною відповіддю, на встановлення відповідності та на встановлення послідовності. За обсягом, завдання для учнів 7-11 класів займають дві-три сторінки формату А-4.
Тести і завдання з відкритою відповіддю виконуються на окремих проштампованих пронумерованих подвійних аркушах, які після завершення роботи учнем, укладаються черговим учителем до титульної сторінки.
 Обов’язки членів оргкомітету:

 • Попередньо підготувати папір та поставити на ньому штамп навчального закладу, у якому проводиться олімпіада.
 • Передбачити можливість роздрукування завдань на кожного учня з паралелі.
 • Повідомити учнів, що вони при собі повинні мати ручку, олівець, лінійку, гумку, не програмований калькулятор.
 • Підготувати на кожного учня: Періодичну систему хімічних елементів, таблицю розчинності кислот, солей, основ, ряд активності металів. Таблиці не повинні містити іншої інформації: формул, визначень, законів тощо.
 • Перед початком олімпіади ознайомити учнів з Інструкцією до виконання роботи.

 Інструкція учасника олімпіади щодо виконання роботи

 • Перед початком олімпіади відключити мобільний телефон і залишити їх у супроводжуючого або представника робочої групи.
 • При виконанні завдань дозволяється користуватися лише предметами, які видали організатори олімпіади. А саме: зошитом, Періодичною системою елементів, таблицею розчинності речовин, рядом активності металів.
 • Дозволяється користуватися власними олівцями, ручками, лінійками, не програмованими калькуляторами.
 • Користуватися шпаргалками, мобільними телефонами, додатковими довідковими матеріалами, консультуватися з будь-якими особами, окрім голови журі або експерта-консультанта ЗАБОРОНЕНО.
 • З питаннями щодо правильного розуміння змісту завдань звертайтеся до голови журі, якого до класу запросить черговий.
 • На розв’язання завдань відводиться 3 години. Час початку та закінчення туру вказується на дошці.
 • Сторінки робочого зошита, окрім титульної сторінки, пронумеруйте вгорі на полях. Кожну задачу починайте розв’язувати з нової сторінки.
 • Повно та аргументовано відповідайте на питання, поставлені в умові задачі. Твердження, що не стосуються поставлених в задачі питань, – не оцінюються. Правильна відповідь, не підкріплена логічними аргументами чи розрахунками, оцінюється лише мінімальною кількістю балів.
 • При нестачі паперу звертайтеся до чергового в класі.
 • Викладати хід розв’язання задач Ви можете зручною для себе мовою. Граматичні помилки не впливають на оцінку роботи.

 Обов’язки голови журі

 • Проводить інструктаж з робочою групою вчителів, які беруть участь у проведенні олімпіади, та членами журі.

Питання для обговорення: доброзичливе ставлення до дітей, наявність в закладі медперсоналу, дотримання конфіденційності, об’єктивності та однакового ставлення до всіх учасників олімпіади; оформлення титульної сторінки та кожного завдання в роботі учня; час проведення олімпіади; початок роботи членів журі тощо.

 • Обговорює з членами журі розв’язок завдань, план їх перевірки, розбаловку за кожну дію в межах задачі та наступні особливості: при перевірці робіт враховувати, що окремі завдання можуть мати декілька правильних відповідей; раціональний спосіб розв’язку задачі оцінювати більш високим балом; граматичні помилки не впливають на оцінку роботи.
 • Рекомендує членам журі розподілити задачі між собою і перевіряти в кожній роботі тільки ці задачі, оскільки у такому випадку дотримується єдиний підхід до оцінювання однієї й тієї ж задачі в усіх учнів.
 • Після закінчення виконання завдань, особисто збирає та шифрує роботи учасників. І лише після цього віддає їх на перевірку членам журі.
 • Визначає кількість переможців відповідно до кількості учасників олімпіади. Розраховує кількість І-х, ІІ-х і ІІІ-х місць по кожній паралелі (відповідно до Положення про Всеукраїнські олімпіади) та доводить цифри до членів журі.
 • Після перевірки робіт членами журі, відбирає в кожній паралелі роботи, що претендують на місця переможців, і ретельно перевіряє: наявність балів за кожне завдання, підписи усіх членів журі, правильність підрахунків. Ставить власний підпис.

 Критерії оцінювання завдань ІІ етапу Всеукраїнської учнівської
Олімпіади з хімії в 2016-2017 навчальному році
Максимальна кількість балів за олімпіадне завдання для кожного класу становить 60 балів, з них: тести оцінюються від 8 до 10 балів (в залежності від класу), а завдання з відкритою відповіддю від 52 до 50 балів. Максимальна кількість балів за кожне правильно виконане завдання зазначено в тексті олімпіадних завдань. Розбаловку за кожну дію в межах задачі члени журі роблять самостійно.
 Завдання та методичні рекомендації щодо підготовки школярів до ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії в 2016-2017 навчальному році
 
Питання до ІІ етапу олімпіади охоплюють матеріал з різних розділів курсу хімії відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів за попередні роки навчання та з тем, які учні повинні опанувати в І семестрі поточного навчального року, а саме:

КласТемаТипи задач
7 – Початкові хімічні поняття.1.   Обчислення відносної молекулярної маси речовини за її хімічною формулою.
2.   Обчислення масової частки елемента в складній речовині (речовини в суміші).
3.   Складання хімічної формули за масовою часткою елементів у  сполуці.
8Тема 7 класу, а також:
–     Прості та складні речовини на прикладі кисню та води (ІІ семестр 7-го класу.
–     Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома.
–     Хімічний зв’язок і будова речовини.
–     Кількість речовини.
Розрахунки за хімічними формулами.
–     Основні класи неорганічних сполук.
4.   Обчислення масової частки і маси розчиненої речовини в розчині.
5.   Знаходження хімічного елементу за положенням у періодичній системі.
6.   Обчислення числа частинок (атомів, молекул, йонів) у певній кількості речовини, масі, об’ємі.
7.   Обчислення за хімічною формулою маси даної кількості речовини і кількості речовини за відомою масою.
8.   Обчислення об’єму певної маси або кількості речовини відомого газу за нормальних умов.
9.   Обчислення з використанням відносної густини газів.
10. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.
9Теми 7-8 класів, а також:
–     Розчини.
–     Хімічні реакції.
11. Швидкість хімічних реакцій. Хімічна рівновага.
12. Розрахунки за термохімічними рівняннями реакцій.
13. Визначення елемента на основі розрахунків за хімічним рівнянням реакцій.
10Теми 7-9 класів, а також:
–     Найважливіші органічні сполуки (ІІ семестр 9 класу).
–     Неметалічні елементи та їхні сполуки.
–     Металічні елементи та їхні сполуки (до лужних елементів включно).
14. Обчислення маси, об’єму, кількості речовини за відомими даними про вихідні речовини, одна з яких узята з надлишком.
15. Обчислення виходу продукту реакції від теоретичного.
16. Обчислення за хімічними рівняннями маси одного з добутих продуктів за масою вихідної речовини, що містить певну частку домішок.
17. Обчислення об’ємних відношень газів за хімічними рівняннями.
11Теми 7-10 класів, а також:
−  Металічні елементи та їхні сполуки (ІІ семестр 10 класу).
–     Органічні сполуки (карбонові кислоти  включно).
18. Виведення молекулярної формули органічної сполуки (за масовою часткою елементів, відносною густиною за воднем або повітрям).

 
Література для підготовки до олімпіади:
Підручники і навчальні посібники

 1. Ахметов Н.С. Неорганическая химия. – 7-е изд. – М. : Высшая школа, 2009 (або попередні видання).
 2. Боєчко Ф.Ф. та ін. Органічна хімія: Проб. підр. для 10-11 класів (шкіл) хімічних профілів та класів (шкіл) з поглибленим вивченням предмета / Ф.Ф. Боєчко, В.М. Найдан, А.К. Грабовий. – К. : Вища шк., 2001. – 398 с.
 3. Буринська Н.М., Депутат В.М., Сударева Г.Ф., Чайченко Н.Н. Хімія: Підручник для 10 класу загальноосвітнього навчального закладу (профільний рівень) – К. : Педагогічна думка, 2010. – 352 с.
 4. Величко Л.П. Органічна хімія.: підруч. для 10-11 кл. хім. профілю та з поглибленим вивченням хімії загальноосвітніх навчальних закладів. – К., Ірпінь : ВТФ «Перун», 2003. – 336 с.
 5. Величко Л.П., Буринська Н.М. Хімія: підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів: профільний рівень. К. : Школяр, 2013. – 384 с.
 6. Глинка Н.Л. Общая химия. – М. : Химия, 1965. – 658 с.
 7. Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Лунин В.В., Дроздов А.А., Теренин В.И. Химия. 10 класс (профильный уровень). – М. : Дрофа, 2008.
 8. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., Попков В.А. Начала химии. Сов­ременный курс для поступающих в вузы: В 2-х т. – 14-е изд. – М. : Экзамен, 2008 (або попередні видання).
 9. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В. Химия. 8–11 классы. Пособие для средней
  школы. – М.: Экзамен, 2002.
 10. Лидин Р.А., Молочко В.А., Андреева Л.Л. Химические свойства неорганических веществ. – М. : Химия, 2000.
 11. Некрасов Б.В. Основы общей химии: В 2-х т. – 3-е изд. – М. : Химия, 1973.
 12. Попель П.П. Складання рівнянь хімічних реакцій. – К. : Рута, 2000.
 13. Реми Г. Курс неорганической химии: В 2-х т. –М. : Мир, 1972.
 14. Турова Н.Я. Таблицы-схемы по неорганической химии: Учебно-справочное издание. – М. : МЦНМО, 2009.
 15. Турова Н.Я. Неорганическая химия в таблицах. — М., 1997.
 16. Шрайвер Д., Эткинс П. Неорганическая химия: В 2-х т. – М. : Мир, 2009.
 17. Холин Ю.В., Слета Л.А. Репетитор по химии. – Х. : Фолио, 1998.
 18. Хомченко Г.П. Посібник з хімії для вступників до вузів. – К. : Ваклер, 1999. – 480 с.
 19. Хомченко И.Г. Общая химия. – М. : Новая Волна, 1999. – 463 с.

Збірники задач

 1. Березан О.В. Збірник задач з хімії: Для учнів середніх загальноосвітніх начальних закладів – Тернопіль : Підручники та посібники, 2003. – 319 с.
 2. Березан О. Енциклопедія хімічних задач. – Тернопіль : Підручники та посібники, 2001. – 302 с.
 3. Березан О. Збірник ускладнених задач з хімії. – Тернопіль : Підручники та посібники, 2004. – 144 с.
 4. Гладюк М.М. Розрахункові задачі з хімії. – Тернопіль : Мандрівець, 2006. – 92 с.
 5. Кукса С.П. 600 задач з хімії: Розв’язки. Алгоритми. Самоконтроль. – Тернопіль : Мандрівець, 1998. – 143 с.
 6. Олимпиады по химии. Сбор­ник задач / И.И. Кочерга, Ю.В. Холин, Л.А. Слета, О.А. Жикол, В.Д. Ор­­лов и С.А. Комыхов. – Х. : Ранок, 2002.
 7. Олімпіади з хімії. Збірник задач всеукраїнських, обласних, районних олімпіад з роз­в’я­зан­нями, вказівками, відпові­дями / І.І. Кочерга, Ю.В. Холін, Л.О. Слєта та ін. – Х. : Ранок, Веста, 2004.
 8. Свитанько И.В. Нестандартные задачи по химии. – М. : МИРОС, 1995.
 9. Сорокин В.В., Загорский В.В., Свитанько И.В. Задачи химических олимпиад. Принципы и алгоритмы решений. – М. : Изд-во МГУ, 1989.
 10. Слета Л.А., Холин Ю.В. 2002 задачи по химии. – 2-е изд. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2006 (або 1-ше вид. – Х. : Фолио, 2003).
 11. Слєта Л.О., Чорний А.В., Холін Ю.В. 1001 задача з хімії з від­повідями, вказівками, розв’язками. – Х. : Ранок, 2000.
 12. Слета Л.А, Черный А.В., Холин Ю.В. 1001 задача по химии с ответами, указаниями, решениями. – М. : Илекса, 2004.
 13. Хвалюк В.Н., Головко Ю.С., Кананович Д.Г. Олимпиады шко­льников по химии: теоретические задания с решениями : В 2-х ч. – Минск : Нар. асвета, 2007–2008.
 14. Хомченко І.Г. Збірник задач і вправ з хімії. – К. : Вища школа, 1992.
 15. Хомченко И.Г. Общая химия. Сборник задач и упражнений. – М. : Новая волна, 2007 (або попередні видання).
 16. Ярошенко О.Г. Збірник задач і вправ з хімії. – К. : Станіца, 1996. – 144 с.
Поділитися