Методичні рекомендації та завдання з підготовки школярів до участі в ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ у 2016-2017 навчальному році

 
Інструктивні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури
 у 2016-2017 навчальному році
ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури відбудеться 5 листопада 2016 року.
У ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури беруть участь учні 7-11 класів.
Час роботи над олімпіадними завданнями для учнів 7 класів –
3 астрономічні години, для учнів 8-11 класів – 4 астрономічні години.
Комплект олімпіадних завдань охоплює програмовий матеріал з різних розділів курсу за попередні роки навчання та теми, які учні повинні були опанувати до терміну проведення олімпіади відповідно до чинних навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів, ураховуючи програми для поглибленого вивчення у 8-9 класах та програми для профільного вивчення в 10-
11 класах.
Обсяг і рівень складності олімпіадних завдань мають забезпечити якнайповніше розкриття інтелектуальних можливостей та творчих здібностей учнів. Доцільно пояснити школярам, що вони повинні прагнути виконати якнайбільшу кількість запропонованих завдань, але головною умовою перемоги в олімпіадах є виконання роботи краще за інших, оригінальніше, на високому творчому рівні.
Оскільки олімпіадні завдання за своєю суттю відрізняються від звичайної шкільної контрольної роботи, то обов’язково буде забезпечена різноплановість завдань, що мають перевірити комплексність мовно-літературної підготовки учасників.
Завдання з української мови вибудовуватимуться в такому форматі: творча робота, синтаксичний аналіз речення (9-11 класи), завдання з розгорнутою відповіддю на теоретичне питання, завдання відкритого типу на конструювання мовних одиниць, виправлення помилок, вибір нормативної форми, редагування речень, тлумачення фразеологізмів тощо.
Оскільки в старших класах уже не вивчається нових мовних тем, а в
10-11 класах мова викладається за трьома рівнями (стандарту, академічним і профільним), то в 10-11 класах будуть запропоновані завдання за курс
5-9 класів.
Звертаємо увагу, що завдання з української літератури для кожного класу мають спільну структуру: відповіді на бліц-запитання, запитання з теорії літератури, творче завдання (ідейно-художній аналіз поетичного тексту).
Завдання вимагають ксерокопіювання з розрахунку:
7-8 класи –  2 сторінки (формату А-4) на учня;
9-11 класи –  3 сторінки (формату А-4) на учня.
Звертаємо Вашу увагу на те, що учням не дозволяється користуватись додатковою літературою (посібниками, довідниками, словниками, текстами художніх творів і статей тощо).
Критерії оцінювання завдань ІІ етапу Всеукраїнської
учнівської олімпіади з української мови та літератури
у 2016-2017 навчальному році
Оцінювання результатів виконання завдань здійснюється за критеріями, указаними безпосередньо в завданнях.
Творча робота учня оцінюється відповідно до таких параметрів: повнота розкриття теми; глибоке знання літературних текстів, уміння їх аналізувати та інтерпретувати; логічна послідовність викладу думок (наявність вступу, основної частини, висновків); структурна цілісність та стильова єдність тексту; переконливість наведених аргументів в основній частині твору; точність, зрозумілість думки, адекватність її мовному оформленню; образне мислення. При перевірці та оцінюванні синтаксичного розбору речення, ідейно-художнього аналізу твору необхідно користуватися зразками виконання таких завдань поданими у посібнику «Олімпіада з української мови та літератури: нормативний, навчально-методичний і теоретичний аспекти. Навчально-методичний посібник / Л.І. Кавун, К.В. Таранік-Ткачук, Л.В. Шитик, О.І. Масевря, С.І. Січкар / [за заг. ред. Л.В. Шитик]. – Тернопіль: Мандрівець, 2013. – 304 с.», рекомендованому Міністерством освіти і науки України (лист ІІТЗО від 06.11.2012  № 14.1/12-Г-323) та інформаційно-методичних бюлетенях Сумського ОІППО щодо підготовки до олімпіади з української мови та літератури.
 
Завдання та рекомендації щодо підвищення якості підготовки учнів
 до ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2016-2017 навчальному році
Керівникам Р(М)МО:

 1. Виявити філологічно обдарованих дітей, спланувати та проводити роботу з ними, ураховуючи нахили, здібності та зацікавленості. Особливу увагу слід приділити роботі з тими дітьми, які вже мають певні досягнення у Всеукраїнській учнівській олімпіаді з української мови та літератури й різноманітних конкурсах з української мови та літератури, – цілеспрямовано готувати їх до участі у відповідних змаганнях.
 2. Спланувати науково-методичні заходи щодо вдосконалення навичок учителів української мови та літератури здійснення художньо-ідейного, герменевтичного аналізу тексту та методики створення учнями власного висловлення відповідно до структури, яка пропонується під час ЗНО.
 3. Організувати обмін досвідом на районному (міському) рівні з питань роботи з філологічно обдарованими учнями.
 4. Налагодити співпрацю з науковими співробітниками вищих навчальних закладів (за можливості).
 5. До складу журі ІІ (районного) етапу олімпіади включати найдосвідченіших фахівців, які б змогли об’єктивно підходити до визначення переможців, а відповідно якісніше формувати учнівські команди для участі
  в ІІІ (обласному) етапі.

Учителям загальноосвітніх навчальних закладів:

 1. У процесі підготовки учнів до участі в олімпіаді особливу увагу приділяти підвищенню рівня мовної культури школярів, зокрема володінню ними орфографічними, орфоепічними, лексичними, стилістичними нормами; визначенню лексичного та граматичного значення загальновживаних слів; вивченню термінологічного апарату з мови, редагуванню текстів, синтаксичному розбору речень і словосполучень.
 2. Приділити належну увагу художньо-ідейному аналізу художнього твору, прищеплювати навички цього аналізу, надавати практичну допомогу учням. Поряд із цим слід систематично підвищувати власний рівень компетентності з цього питання: необхідно відійти від ідеологічного чи соціально зааганжованого прочитання-аналізу художнього твору.
 3. Використовувати можливості міжпредметних зв’язків (історія, світова література, образотворче мистецтво, музика, географія тощо).

З метою якісної підготовки учнів до ІІ етапу олімпіади рекомендуємо під час цього процесу використовувати  навчально-методичну літературу, рекомендовану листом Міністерства освіти і науки України від 17.08.2016
№ 1/9-434 «Про переліки навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році» та мовно-літературні сайти:

 1. Електронна бібліотека Національної бібліотеки України імені
  В.І. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua.
 2. Бібліотека української поезії http://poetry.uazone.net.
 3. Просвіта http://www.internet.net.lib.
 4. Бібліотека «Українського міста» (Чикаго) http://ukrtown.com.library.
 5. UkrLib http://ukrlib.com.ua.
 6. Сучасна українська література http://ukrlit.kma.mk.ua.
 7. Українська бібліотека http://www.lib.org.ua.
 8. Український центр http://ukrcenter.com.
 9. Історія України http://www.uahistory.cjb.net.
 10. Мережева бібліотека української літератури http://www.ukrib.km.ru.
 11. http://www.day.kiev.ua.
 12. http://ukrainskamova.narod.ru
 13. http://www.vintest/org.ua

14.    http://www.multikulti.ru

Поділитися